Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2010 р.

Випуск 1 (267): січень-березень

Файл в форматі PDF (3 126 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України (25–26 лютого 2010 р.)

Доповідь Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург

Статті та повідомлення

Матяш І. Б.Поняття про архівознавство як науку: ґенеза змісту

Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень–грудень 1918 р.).

Делеган М. В. Державний архів Закарпатської області: вектори регіонального міжнародного співробітництва в 2009 році

Приходько Л. Ф. Фондування архівних документів: до історіографії проблеми

Федорова Л. Д. Внесок Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва у розвиток архівної справи в Україні (1910-і рр.)

Архіви очима відомих сучасників

Іван Дзюба

Олександр Злотник

Юрій Кочубей

Ярослав Яцків

Унікальний документ

Шепелюк В. М. Вірш Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала")

Страшко В. В. Лист папського нунція про порятунок збаразьких обложенців

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення. Початок у № 6, 2009 р.)

Лавренюк А. Г., Жук Л. В. Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів у Республіці Білорусь

Особистості

"Пієтет перед працею історика-архівіста особисто в мене зберігається ще із студентських років" (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає академік Валерій Андрійович Смолій)

Мага І. М. До 120-річчя від дня народження корифея української архівістики Віктора Олександровича Романовського (1890–1971)

Ємельянова Т. О. Глибокий слід на архівній ниві (до 85-річчя від дня народження Олени Миколаївни Базанової)

Ходоровський М. Д. Вісімдесята весна Миколи Івановича Крячка

Інформація і рецензії

Коломієць В. А. Всеукраїнська наукова конференція "Вивчення та збереження картографічної спадщини у музеях України"

Мягкий І. М. Виставка документів Національного архівного фонду України до Дня Соборності України

Прилепішева Ю. А. Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) "Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання"

Пиріг Р. Я. Фундаментальне видання "Крути. Січень 1918 року" – данина шани лицарям української революції

Косенко О. В. Публікація листів Євгена Деслава з канадських архівів

Морозова А. В. Новий путівник з історії і культури євреїв

Шуст Р. М., Козицький А. М. Книга спогадів про Ореста Мацюка

На допомогу молодим науковцям

Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики з 1991 р.: (матеріали до бібліографії)

In Memoriam

Пам’яті видатного архівіста, історика Анатолія Вікторовича Кентія

CONTENT

The event

Enlarged Meeting of the State Committee (25–26 February 2010)

Report of O. P. Ginsburg, the Head of the State Committee on Archives of Ukraine

Articles and reports

Matias I. B. The concept of Archive keeping as science: genesis of content

Pyrih R. Y. The Hetmanate of Pavlo Skoropads’kyi: features of laws (April-December 1918)

Delegan M. V. State Archive of Zakarpattia region: ways of regional international cooperation in 2009

Prikhodko L. F. The funding of archival documents: for historiography of issues

Fedorova L. D. Contribution of the Kiev Society for the Protection of ancient monuments and art in the development of archives in Ukraine (1910th years)

Archives by eyes of famous contemporaries

Ivan Dzyuba

Olexandr Zlotnyk

Yuriy Kochubey

Yaroslav Yackiv

Unique document

Shepelyuk V. M. Taras Shevchenko poem "The Dream" ("Na panshcyni pshenytsu zhala")

Strashko V. V. The letter of papal nuncio on rescue of Zbarazh occupiers

Archival cases abroad

Levchenko L. L. To the history of the creation of the National Archives of the United States of America (Ending. Beginning in № 6, 2009)

Lavrenyuk A. G., Zhuk L. V. Archived storage of electronic records and information resources in Bilorus Republic

Personalities

"Piyetet before labor historian-archivist personally I still kept with the student years" (a question editors of the journal Archives of Ukraine meets Academician V.A. Smoliy)

Maga I. M. To the 120-year anniversary of the Ukrainian coryphaeus of arhcive schience Romanovskyi Viktor Olexandrovych (1890–1971)

Yemelyanova T. O. Deep score on archival field (up to 85-year anniversary of the birth of O. M. Bazanova)

Khodorovskyi M. D. Eighty spring of Mykola Ivanovych Kryachko

Information and reviews

Kolomiez’ V. A. The Ukrainian scientific conference "The study and preservation of cartographic heritage in museums of Ukraine"

Myagkyi I. M. The Exhibition of documents the National Archival Fond of Ukraine to the Day of Ukraine

Prylepisheva U. A. The International Conference of the Round Table on Archives (CITRA) "Archivist of XXI century: new strategies in education and training"

Pyrih R. Y. the fundamental issue "Krutyl. January 1918" – a tribute to honor knights of the Ukrainian revolution

Kosenko O. V. Publication of Eugene Deslav's letters

Morozova A. V. The new guide to Jewish history and culture

Shust R. M., Kozytskyi A. M. The memoirs of Orest Matsyuk

To help young scientists

Periodic and continuous publication of historical subjects, published in Ukraine and foreign publications on the Ukrainian subject in 1991: contributions to the bibliography

In Memoriam

Memory of the great archivist and historian Anatoliy Viktorovych Kentiy

На початок
На початок