Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2010 р.

Випуск 3-4 (269): липень-вересень

Файл в форматі PDF (5 731 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД

Статті та повідомлення

Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства

Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь

Томазов В. В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка

Казімірова І. О., Ємельянова Т. О. З досвіду оцифровування кінодокументів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

З історії архівів та архівних зібрань

Петришак Б. І. До історії публічного нотаріату у Львові XVI ст.: процедура призначення та присяги

Архіви очима відомих сучасників

Ольга Богомолець

Євген Станкович

Михайло Захаревич

Павло Кривонос

Огляди джерел та документальні нариси

Микола Петровський: “Особисто, конфіденційно”. Підготував Острянко А. М.

Климович Н. М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Мягкий І. М. Відносини України та Франції у 1917–1920 рр. у документах ЦДАВО України

Унікальний документ

Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Підготувала Вовк О. Б.

Декларація про державний суверенітет України. Підготувала Маковська Н. В.

Архівна справа за кордоном

Білоусова Л. Г. Національний архів Непалу

Мельник Р. І. Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект

Надольська В. В. Архівне законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз

Артамонова С. С. “Отечественные архивы”: аналітичний огляд (2006–2009 рр.)

Особистості

Войцехівська І. Н., Патик В. В. Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)

Делеган М. В. Ніколаус Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі (до 145-річчя від дня народження)

Осередчук О. А. Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету

Інформація і рецензії

Кугай В. Й. Поповнення архівного фонду Скоропадських

Лісовська Є. І. Міжнародна конференція “Кадастрові карти Центральної Європи”

Куташі О. Й. Підписання договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини

Клід Г. Виставка eкспонатів матеріальної культури українців – 2008 в Едмонтоні

Куделко С. М. Видання про автографи видатних особистостей

Машкін О. М. Нове дослідження з історії російської культури Криму

Березін С. Є. Книга про афганське та чорнобильське випробування

Жмундуляк Д. Д. Новий навчальний посібник “Україна в міжнародних організаціях”

На допомогу молодим науковцям

Одинока Л. П., Артамонова С. С., Майстренко А. А., Романовський Р. В. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень

Ювілеї

Коваль О. М. Ювілей Сергія Кулешова

Бондар В. О. Олександру Тедєєву – 50

C o n t e n t

Event

Prylepisheva Y. A. General Conference of Euro-Asian Regional Branch of International Council of Archives and Advisory Board of heads of State Archival Services of CIS countries

Articles and notices

Matyash I. B. Main Archival Concepts

Papakin A. G. Ucrainica's Documents at the National Archives of the Republic of Belarus

Tomazov V. V. Mavrohordato Kind (Lacan branch) in Odessa: historical-genealogical investigation

Kazimirova I. O., Yemelyanova T. O. From the experience in digitization of cinedocuments in The Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine after H. Pshenychnyi

From the history of archives and archival collections

Petryshak B. I. To the history of Public Notary in Lviv XVI century: procedure of appointment and oath

The Archives by famous contemporaries eyes

Olha Bogomolets’

Evhen Stankovych

Mykhailo Zakharevych

Pavlo Kryvonos

Sources reviews and documentary essays

Mykola Petrovs’kyi: “Private, confidential”. Prepared by Ostryanko A. M.

Klymovych N. M. Serhiy Efremov in cinephotophonodocuments of The Central State CinePhotoPhono Archives of Ukraine after H. Pshenychnyi

Myahkyi I. M. The relationships between Ukraine and France during 1917–1920’s in the documents of The Central State Arcives of Government of Ukraine

Unique document

The Constitution of Pylyp Orlyk: original and its history. Prepared by Vovk. O. B.

The Declaration of State Sovereignty of Ukraine. Prepared by Makovs’ka N. V.

Archive affairs abroad

Bilousova L. G. The National Archives of Nepal

Melnyk R.I. The providing of access and using of archival documents in Poland: legal aspects

Nadols’ka V. V. The archival legislation of Republic of Belarus and Ukraine: comparative analysis

Artamonova S. S. “Otechestvennye Arhivy” (“The Native Archives”): analitical review (2006–2009)

Personalities

Voitsekhovs’ka I. N., Patyk V. V. Historian-archivist Vyacheslav Strels’kyi (to the 100-th birthday)

Delegan M. V. Nicolaus Radvani – the founder and archive researcher of Pidkarpats’ka Rus (to the 145 birthday)

Oseredchuk O. A. Ludvik Finkel’ – the founder and first director of Lviv University Archives

Information and notices

Kuhay V. Y. Addition of Skoropads’ki aqrchival fund

Lisovs’ka E. I. International Conference “Cadastral maps of Central Europe”

Kutashi O. Y. The signing of a cooperation agreement between the State Archives of Zakarpats’ka oblast of Ukraine and Subolch-Szatmar-Bereh Archives of Hungary

Klid G. Exhibition of material culture items of ukrainians in Edmonton (2008)

Kudelko S. M. The publication about autographs of famous personalities

Mashkin O. M. The new research of history of russian culture of Crimea

Beresin S. E. The book about Afghan and Chornobyl test

Zhmundulyak D. D. New textbook “Ukraine in international organizations”

To help young scholars

Odynoka L. P., Artamonova S.S., Maistrenko A. A., Romanovs’kyi R. V. Rules of bibliographic descriptions for the literature lists of dissertation investigations

Anniversaries

Koval O. M. Anniversary of Serhiy Kuleshov

Bondar V. O. Olexandr Tadeev is 50

На початок
На початок