Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2011 р.

Випуск 1 (272): січень-березень

Файл в форматі PDF (8 481 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України

Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург

Статті та повідомлення

Матяш І. Б. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства

Калакура Я. С. Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту

Старостін Є. В. Біблія і архіви

Кисельова Л. А. До проблеми формування Державного реєстру унікальних документів Національного архівного фонду

Берковський В. Г. Поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (2010–2011 рр.)

Архіви очима відомих сучасників

Юрій Костенко

Олександр Пономарьов

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерельна база історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент

Уніят В. Б. Постать Никифора Гірняка в архівних документах

Коломієць В. А. Картографічні пам’ятки як джерело дослідження історії міст України (на прикладі м. Біла Церква)

Унікальний документ

Кислий В. М. Студентська робота Івана Франка “Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік

Бойко Г. В. Посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки

Архівна справа за кордоном

Волкотруб О. Н. З історії Товариства американських архівістів

Особистості

Шандра В. С. Іван Павловський – історик, архівознавець, педагог (до 160-річчя від дня народження)

Фотодобірка. До 110-річчя від дня народження Михайла Гришка. Упорядник Матющенко С. П.

Інформація і рецензії

Агапітова І. В. Нові надходження архівних документів журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва

Коломієць І. К., Філатова Н. С. Поповнення реліквійних експозицій Національного музею історії Великої Вітчизняної війни

Зворський С. Л. У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка діяльності (друге півріччя 2009 – перший квартал 2011 рр.)

Лосієвський І. Я. Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини

Вронська Т. В. Наукове дослідження радянського руху Опору на окупованій території України

Козаренко О. В. Важливе джерело для вивчення життя і діяльності Андрея Шептицького

На допомогу молодим науковцям

Христова Н. М. Генеалогічна евристика: алгоритм та джерела

In Memoriam

Пам’яті відомого російського історика-архівіста, талановитого педагога Євгенія Васильовича Старостіна

C o n t e n t

Event

State Committee on Archives of Ukraine Collegium Expanded Meeting

The Report of Olha Hinzburh, Head of State Archival Service of Ukraine

Articles and Notices

Matiash I. B. Interdisciplinary Links of Archival Science

Kalakura Y. S. Psychological and Pedagogical Basis of Archival Management

Starostin E. V. The Bible and the Archives

Kyseliova L. A. On the Problems of Creating of State Register of National Archival Fond Unique Documents

Berkovskyy V. National Archival Fond Acquisition With the Documents of Foreign Archival Ucrainica (2010-2011)

Archives Through the Eyes Of Eminent Contemporaries

Yuriy Kostenko

Olexandr Ponomariov

Sources Reviews and Documentary Essays

Pyrih R. Y. The Sources on History of Ukrainian Revolution in 1917–1921: the Archival Segment

Uniat V. B. The Nykyfor Hirnyak Figure in Archival Documents

Kolomiets’ V. A. Cartographic Materials as the Source of Studying of History of Ukrainian Cities (by the example of Bila Tserkva)

A Unique Document

Kyslyi V. M. The Ivan Franko’s Student Work “About Lukian and His Contemporary” 1877

Boyko H. V. The Shevchenko’s Family List on the Source “Reviz’ka Kazka” of Kyrylivka Village of Kyiv Province, Zvenyhorod County

Archival Affairs Abroad

Volkotrub O. N. On the History of the Society of American Archivists

Personalities

Shandra V. S. Ivan Pavlovskyi – Historian, Archivist and Pedagogue (to the 176th Birth Anniversary)

Photo Collection. To the 110th Birth Anniversary of Mykhailo Hryshko. Compiler Matushchenko S. P.

Information and Reviews

Agapitova I. V. The New Receipt of Archival Documents of Nadiya Svitlychna, Journalist and Human Rigts Defender and Yuhym

Mykhailiv, an Artist

Kolomiets’ I. K., Filatova N. S. The Refilling of the National Museum of History of Great Patriotic War Relic Exposition

Zvors’kyi S. L. The Specialized Scientific Council of Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping: Activity Chronicle (Second Half 2009 – First Quarter 2011)

Losievs’kyi I. Y. The New Publication of Archival Documents on Genealogy and History of Noble Families of Slobozhanshchyna Region

Vrons’ka T. V. Scientific Research of Soviet Resistance Movement on Occupied Territory of Ukraine

Kozarenko O. V. Important Source on Studying of Andriy Sheptytskyi’s life and work

For Young Scholars

Khrystova N. M. Genealogical Heuristics: Algorithm and Sources

In Memoriam

In Memory of Eugeniy Vasyliovych Starostin, the Famous Russian Historian, Archivist and Talanted Pedagogue

На початок
На початок