Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2011 р.

Випуск 2-3 (273): квітень-червень

Файл в форматі PDF (4 638 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Легасова Л. В., Шевченко Н. О. Рік 1941-й: трагічні і героїчні події (за матеріалами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років")

Ковтанюк Ю. С. Витоки електронного документознавства як наукового напряму документознавства

Чиркова М. Ю. Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості

Горєва В. В. Інформологічні дослідження в документознавстві України у 60–70-х роках ХХ ст.

Проха Т. В. Організація роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві Луганської області

Леонова Л. А. Розсекречення документів у Державному архіві Рівненської області

З історії архівів та архівних зібрань

Боровик В. Ф. Архівній службі Херсонщини – 90 років

Ходоровський М. Д. Вона була першою (до 45-річчя ЦДАМЛМ України)

Огляди джерел та документальні нариси

Купченко В. П. Історія революційних подій в Україні (1904–1921 рр.) очима сучасників (за документами Державного архіву м. Києва)

Іщенко А. М. Західна Україна у документах з”їздів та пленумів ЦК КП(б)У: 1944–1953 рр.

Клименко Т. А. Велика Вітчизняна війна за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області

Сафонова О. В. Документи до біографії видатного українського архівіста Михайла Гливенка у фондах Державного архіву Харківської області

Трибуцька О. А. Документи фонду Єлисаветградської міської управи як джерельна база з проведення генеалогічних досліджень

Клименко О. О. Грошовий обіг у Трансністрії у роки німецько-румунської окупації (1941–1944)

Лозицький В. С. Легендарний за життя (до 110-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова)

Климович Н. М. Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Унікальний документ

Студентська робота Івана Франка "Про Лукіана і його епоху", 1877 р. (закінчення. Початок у № 1, 2011 р.). Підготував Кислий В. М.

Даниленко В. П. Вбивство Столипіна: офіційна версія і архівні документи

Путова Г. В. Деякі документи з фондів ЦДІАК України щодо лікарської діяльності Михаїла Булгакова

Архівна справа за кордоном

Косенко О. В. Архівна україніка міжвоєнного періоду в Болгарії

Доповідь доктора Теодора Р. Шелленберга на щорічній зустрічі Товариства американських архівістів 18 серпня 1958 р. (Переклад Волкотруб О. Н.)

Класика архівознавчої думки

Бальдасар Боніфаціо та його стаття De archivis. (Переклад Білоус М. Ю.)

Інформація і рецензії

Прилепішева Ю. А. Науково-практична конференція та засідання Круглого столу на тему “Внесок учасників війни – працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”

Малярчук Т. М. Робоча зустріч з питань поповнення Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій

Журба О. І. Перший в українській історіографії посібник із археографії

Шляховий К. В. Важливе джерело про заселення правобережжя Півдня України

Ювілеї

Фотодобірка. До 70-річчя Руслана Пирога. Упорядник Любарська Л. В.

Калакура Я. С. Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіографії

Кульчицький С. В. Внесок Руслана Пирога у дослідження історії Голодомору 1932–1933 років в Україні: мовою документів

Тельвак В. В. Грушевськіана Руслана Пирога

In Memoriam

Пам’яті Ніни Миколаївни Слончак

C o n t e n t

Articles and Notices

Legasova L. V., Shevchenko N. O. The Year 1941: Tragic and Heroic Events (on the Materials of the Memorial Complex "The National Museum of History of Great Patriotic War of 1941–1945 years")

Kovtanyuk Y. S. The Issue of Electronic Document Studies as a Scientific Direction of Document Studies

Chirkova M. Y. The Access to Archival Information as a Mechanism of Social Consciousness Forming

Goreva V. V. The Informological Researches of Document Studies in Ukraine in 1960–1970 years of the 20th century

Prokha T. V. The Citizens Enquiries Meeting in State Archives of Luhansk Oblast

Leonova L. A. The Declassification of Documents in the State Archives of Rivne Oblast

From the History of Archives and Archival Collections

Borovyk V. F. The Archival Service of Kherson Oblast is 90

Khodorovs’kyi M. D. She Was the First (to the 45 Anniversary of the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

Sources Reviews and Documentary Essays

Kupchenko V. P. The History of Revolutionary Events in Ukraine (1904–1921) by the Eyes of Contemporaries (After the State Archives of Kyiv City Documents)

Ischenko A. M. The Western Ukraine in the Documents of the Congresses and Plenums of Central Committee of Communist Party of Bolsheviks of Ukraine in 1944–1953

Klymenko T. A. The Great Patriotic War on the Documentary Materials of State Archives of Cherkasy Oblast

Safonova O. V. The State Archives of Kharkiv Oblast Fond Documents on the Biography of Mykhailo Glyvenko, the Prominent Ukrainian Archivist

Trybuts’ka O. A. The Documents of the Yelysavethrad City Board Fond as a Source of Genealogical Researches

Klymenko O. O. Currency of Transnistria Under the Germany and Romania Occupation (1941–1944)

Lozyts’kyi V. S. Legendary in Life (to the 110 Anniversary of Olexiy Fedorov, the Twice Hero of Soviet Union)

Klymovych N. M. The Chornobyl Tragedy on the Film Documents of Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents of Ukraine Named After H. S. Pshenychnyi

A Unique Document

"About Lukian and His Epoch", 1877, the Student Work of Ivan Franko (the ending. Beginning is in № 1, 2011). Prepared by Kyslyi V. M.

Danylenko V. P. The Murder of Stolypin: the Official Version and the Archival Documents

Putova H. V. Some Documents on Mykhail Bulgakov Medicine Activity on the Central State Historical Archives of Ukraine Fonds

Archival Affairs Abroad

Kosenko O. V. The Archival Ucrainica of Interwar Period in Bulgaria

The Dr. Theodore R. Shellenberg Report at the Annual Meeting of the Society of American Archivists in Salt Lake City, Utah, August 18, 1958 (Translated by Volkotrub O. N.)

The Classics of Archival Thinking

Baldassare Bonifacio and his Essay De Archivis (Translated by Biloys M. Y.)

Information and Reviews

Prylepisheva Y. A. The Scientific Conference and the Round Table "The Contribution of War Participants – Rear Workers to the Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945"

Malyarchuk T. M. The Work Meeting on the Questions of the National Archival Fond Replenishment by the Documents of Personal Origin, Creative Alliances and Other Public Organizations

Zhurba O. I. The Firs Manual on the Archeography in Ukrainian Historiography 248

Shlyakhovyi K. V. The Important Source on the Settlement on Right Banks of South of Ukraine

Anniversaries

Photo Collection. To the 70 Anniversary of Ruslan Purih. Complier Lyubars’ka L.V.

Kalakura Y. S. The New Approaches of Studying the History of Pavlo Skoropads’kyi Hetmanate in Modern Ukrainian and Foreign Historiography

Kulchyts’kyi S. V. The Contribution of Ruslan Pyrih in the Studying of History of Holodomor of 1932–1933 in Ukraine: by the Words of Documents

Telvak V. V. Hrushevs’kiana of Ruslan Pyrih

In Memoriam

In Memory of Nina Mykolaivna Slonchak

На початок
На початок