Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2011 р.

Випуск 4 (274): липень-серпень

Файл в форматі PDF (4 668 MB)

ЗМІСТ (Contents)

До 20-ї річниці незалежності України

Маковська Н. В. Акт проголошення незалежності України – унікальний документ Національного архівного фонду

Бичек С. М. Кроки до незалежності України (за документами ЦДАГО України)

"…Ми будемо йти дорогою для щастя, для всіх, які живуть на землі українській…" (Прес-конференція Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука по закінченні візиту у Львівську область. 5 березня 1991 р.) Підготувала Кагальна М. В.

Пустовіт Т. П. Документи Державного архіву Полтавської області про суспільно-політичне життя Полтавщини у другій половині 1980-х – поч. 1990-х років

Фотодобірка. До Дня незалежності України. Упорядник Климович Н. М.

Статті та повідомлення

Морозова А. В. Інформаційна діяльність Державного архіву Чернігівської області в 1943–1960 рр.

Юдіна Л. М. Тематика сучасних досліджень за документами Державного архіву Харківської області: аналіз, тенденції, портрет користувача

З історії архівів та архівних зібрань

Бєлая О. М. Новий погляд на історію Державного архіву Київської області

Осередчук О. А. Бібліотека архіву Львівського університету (1894–1939): проблеми реконструкції

Джерелознавчі дослідження

Воробьева Н. Н. "Русская Жорж Санд" (об одном неизвестном архивном источнике по истории русско-турецкой войны 1877–1878 гг.)

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: періодична преса

Берковський В. Г. Джерела правового статусу міського життя Південно-Східної Волині на початку XVIII ст. (на прикладі Старого та Нового Заслава)

Коптєва О. С. Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Державному архіві Харківської області

Кузовова Н. М. Особовий фонд Євгена Горностаєва у Держархіві Херсонської області

Балишева О. В. Проект Бєлгородського єпархіального жіночого училища в документах ЦДНТА України

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Свідчення про події Великої Вітчизняної війни: структурний аналіз

Фесенко А. А. Новий погляд на діяльність адмірала Олексія Грейга – Головного командира Чорноморського флоту і портів Чорного моря, військового губернатора міст Миколаєва та Севастополя

Унікальний документ

Документ першої половини ХVIII ст. про діяльність останнього православного єпископа Досіфея Угольського на території сучасного Закарпаття (з фондів Державного архіву Закарпатської області). Підготував Вискварко С. А.

Особистості

Бондарчук В. В. Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження

Інформація і рецензії

Прилепішева Ю. А. 12-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД

Шиханов Р. Б. Нове науково-довідкове видання з історії євреїв Південної України

Козак О. В. Документальні свідчення про життя латиської громади на Харківщині

In memoriam

Пам’яті Олександра Георгійовича Мітюкова

C o n t e n t

To the 20th Anniversary of Declaration of Independence of Ukraine

Makovs'ka N. V. The Act of Declaration of Independence of Ukraine – the Unique Document of National Archival Fond

Bychek S. M. Steps to the Independence of Ukraine (on the Documents of Fonds of Political Parties, Stored in the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

"…We Will Walk the Road to Happiness for All Living on the Ukrainian Land…" (Under the Press-conference of L. Kravchuk, the Head of Verchovna Rada of USSR, After the Visit to the Lviv Oblast. March 5, 1991). Prepared by Kagalna M. V.

Pustovit T. P. The Documents on Socio and Political Life of Poltava Region in the Second Half of 1980 – Beginning of 1990s, Stored in State Archives of Poltava Oblast

Photo collection. To the Independence Day of Ukraine. Complier Klymovych N. M.

Articles and Notices

Morozova A. V. The Information Activity of State Archives of Chernihiv Oblast in 1943–1960

Yudina L. M. The Topics of Modern Researches on the Documents of the State Archives of Kharkiv Oblast: Analysis, Tendencies, Portrait of User

From the History of Archives and Archival Collections

Belaya O. M. The New Look on the History of State Archives of Kyiv Oblast

Oseredchuk O. A. The Library of Archives of Lviv University (1894–1939): the Problems of Reconstruction

Source Researches

Vorobyova N. N. "The Russian George Sand" (About One Unknown Archival Source on the History of Russo-Turkish war of 1877–1878)

Sources Reviews and Documentary Essays

Pyrih R. Y. The Sources on History of Ukrainian Revolution in 1917–1921: periodicals

Berkovs’kyi V. G. The Sources on Legal Status of City Life of Southeast Volhyn at the Beginning of 18 Century (on the Example of Old and New Zaslav)

Kopteva O. S. The Personal Fonds of Participants of Great World War of 1941–1945 in the State Archives of Kharkiv Oblast

Kuzovova N. M. The Personal Fond of Euhen Gornostaev in State Archives of Kherson Oblast

Balysheva O. V. The Design Solution on the Building of Belgorod Diocesan Woman’s School Under the Documents of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine

Tupchienko-Kadyrova L. G. The Evidences on the Events of Great Patriotic War: the Structural Analysis

Fesenko A. A. A New Look on the Activity of Admiral Olexiy Greig – Chief Commander of Black Sea Fleet and Ports, the Military Governor of the Mykolayiv and Sevastopol Cities

A Unique Document

The Document Dated the Firs Half of 18 Century on the Activity of the Last Orthodox Bishop Dosifey Uholskyi (on the Fonds of State Archives of Zakarpattya Oblast). Prepared by Vyskvarko S. A.

Personalities

Bondarchuk V. V. The Historian and Document Expert Andriy Vvedensky (1891–1965): to the 120 Anniversary

Information and Reviews

Prylepisheva Y. A. General Conference of Euro-Asian Regional Branch of International Council of Archives and Regular Meeting of Advisory Board of Heads of State Archival Services of CIS Countries

Shyhanov R. B. The New Reference Issue on the History of Jews in South Ukraine

Kozak O. V. The Collection of Documents About the Life and Activities of the Kharkov Latvians

In memoriam

In Memory of Olexandr Heorhiyovych Mitukov

На початок
На початок