Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2011 р.

Випуск 5 (275): вересень-жовтень

Файл в форматі PDF (3 470 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Берковський В. Г. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі у Великому Новгороді

Статті та повідомлення

Жмундуляк Д. Д. Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області)

Шумейко О. В. Доля культових споруд в архівних документах

Бєлая О. М. Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.)

Доліновський В. І. Організація доступу та порядок користування документами у Земському архіві Львова: нормативно-правовий аспект

Найман А. Я. Петлюрофілія як різновид українофобії

Серга Ж. І. З історії забудови Києва у ХІХ – поч. ХХ століть (за документами Державного архіву міста Києва)

Орел Ю. В., Сєрих Д. В. Нововиявлені членські знаки Всеросійських археологічних з’їздів у фондах ЦДІАК України

З історії архівів та архівних зібрань

Легкоступ М. М. Скарбниця суспільно-політичної історії України (до 20-ї річниці створення ЦДАГО України)

Леміш Н. О. Організація архівної справи в Лівобережній Україні XVIII – першої половини ХІХ століття

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: опубліковані документи і матеріали

Папакін А. Г. Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь)

Сухих Л. А., Страшко В. В. Татарський напад на Волинь 13–15 вересня 1621 року (до 390-річчя Хотинської війни)

Євстаф’єва Т. О. Трагедія Бабиного Яру крізь призму архівних документів Служби безпеки України

Путова Г. В. Загибель та вшанування пам’яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України)

Публікація архівних документів

Власенко С. І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України)

Воробей Р. Б. З історії державної служби Чернігівської губернії

Фотодобірка. Колекція документів з історії радянського партизанського руху. Підготувала Ємельянова Т. О.

Унікальний документ

Мельник Р. І. Берестяні грамоти ХІІ століття

Архівна справа за кордоном

Ус О. М. Досвід архівного зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Баварія (ФРН)

Особистості

Федорова Л. Д. Відомий діяч пам’яткоохоронного руху в Україні (до 150-річчя з дня народження Олексія Мердера)

Інформація і рецензії

Прилепішева Ю. А. Державна архівна служба України вперше підписала Меморандум про співробітництво з громадським об’єднанням пошуковців

Майстренко А. А. Виїзний семінар співробітників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у м. Чернігові

Бездрабко В. В. Тематичні вектори археографічного щорічника

Шевчук А. В. Довідкове джерело для нових досліджень

Ювілеї

Золота осінь Ганни Волкотруб

Бондаренко Г. В. Щедрий ювілей Володимира Гики

C o n t e n t

Event

Berkovs’kyi V. G. The Tripartite Meeting of the Heads of Archival Services of Ukraine, Russia and Belarus, held in Velikiy Novgorod

Articles and Notices

Zhmundulyak D. D. The Social and Political Component of "Chernivtsi Myph" on the Second Half of 19th – Beginning of 20th Century (on the Documents of State Archives of Chernivtsi Region)

Shumeiko O. V. The Destiny of Religious Structures in the Archival Documents

Belaya O. M. Kyiv During the First Months of War by the Eyes of Participant (June–September 1941)

Dolinovs’kyi V.I. The Organization of Access and Order of Documents Use in County Archives of Lviv City: the Legal Aspect

Naiman A. Y. Petlurophily as the Type of Ukrainofoby

Serha Zh. I. To the History of Development of Kyiv City (19th – Beginning of 20th Century) (on the Documents of State Archives of Kyiv City)

Orel Y. V., Seryh D. V. The New Discovered Member Signs of the All-Russian Archaeological Congresses in the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv City

From the History of Archives and Archival Collections

Lehkostup M. M. The Treasury of Social and Political History of Ukraine (to the 20-Annyversary of Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

Lemish N. O. The Organization of Archival Affairs in the Left Bank Ukraine in the 18 – First Half of the 19 Century

Sources Reviews and Documentary Essays

Pyrih R. Y. The Sources on History of Ukrainian Revolution in 1917–1921: Published Documents and Materials

Papakin A. G. Papakin A.G. The Documents on the Biography of Oleksander Osetsky (on the Fonds of National Archives of the Republic of Belarus)

Sukhyh L. A., Strashko V. V. The Tatar Attack on the Volyn’ on September 13–15, 1621 (to the 390-years of the Khotyn War)

Evstaf’eva T. O. The tragedy of Babyn Yar Though the Prism of Archival Documents of Security Service of Ukraine

Putova G. V. The Murder and the Commemoration of P. A. Stolypin (on the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv)

Publication of archival records

Vlasenko S. I. The Letters of Olexandr Shums’kyi from the Exile (on the Fonds of Central State Archives of Public Organizations)

Vorobei R. B. From the History of the Civil Service of Chernihiv Province

The Photo Collection. The Collection of Documents on the History of Soviet Partisans Movement. Prepared by Emelyanova T. O.

A Unique Document

Melnyk R. I. The Birch-bark Deeds of the 12 Century

Archival Affairs Abroad

Us O. M. The Experience of Electronic Records and Electronic Information Resources Archival Preservation in Free State of Bavaria (Germany)

Personalities

Fedorova L. D. The Famous Figure of Monuments Protection and Preservation Movement in Ukraine (to the 150 Anniversary of Olexiy Merder Birth Date)

Information and Reviews

Prylepisheva Y. A. The State Archival Service of Ukraine has Signed the Memorandum on the Collaboration with Social Society of Researches for the First Time

Maistrenko A. A. The Out Seminar of Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping Employees in Chernihiv City

Bezdrabko V. V. The Thematical Vectors of Archeographical Annual

Shevchuk A. V. The Information Source for the New Researches

Anniversaries

The Hanna’s Volkotrub Gold Autumn

Bondarenko G. V. The Generous Jubilee of Volodymyr Gyka

На початок
На початок