Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2011 р.

Випуск 6 (276): листопад-грудень

Файл в форматі PDF (4 669 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Маковська Н. В. Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA)

Статті та повідомлення

Палієнко М. Г. Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування

Клименко Т. А. Декабристськознавчі студії Митрофана Довнар-Запольського як історіографічне джерело

Галицька Т. В. Архівні документи про репресії стосовно українознавців (1920–1930 рр.)

Лобанова Н. М. Листування у дорадянських фондах особового походження (за документами Державного архіву Чернігівської області)

Пасічник Л. М. Долі українців у контексті польської переселенської політики (за документами Державного архіву Кіровоградської області)

Сельченкова С. В. Нормативне регулювання діловодства в органах виконавчої влади

Гудим В. В. Із досвіду роботи Державного архіву Полтавської області щодо впровадження системи управління якістю

Юдіна Л. М. Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду

З історії архівів та архівних зібрань

Крижанівський В. М. Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871-1916 рр. (принципи організації роботи, особовий склад)

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: матеріали особового походження

Вовченко В. Б. Комплекси документів інших осіб – складова біографістики (на прикладі особового архіву Миколи Левитського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

Кіт В. В. Організація та методи діяльності молодіжних комуністичних організацій Галичини у 20–30 рр. ХХ століття (за документами ЦДІАЛ України і Державного архіву Львівської області)

Маргулов А. Х. Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках XX століття

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович

Осередчук О. А. Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету

Солонець А. В. Перший день війни в Києві: події та факти (за офіційними джерелами та щоденниками, листами, спогадами киян)

Власенко С. І. Знахідка у фондах ЦДАГО України:Хрещатик у роки нацистської окупації

Публікація архівних документів

Коротенко В. В. Формулярний список про службу Федора Лизогуба (за документами Державного архіву Полтавської області)

Нестерчук Д. В. "Житіє Артема Безвіконного" – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України)

Фотодобірка. Участь генерала армії Миколи Ватутіна у звільненні Києва від нацистів. Підготувала Матющенко С. П.

Інформація і рецензії

Левченко Л. Л. Друга конференція архівів слов’янських держав

Орел Ю. В. Міжнародна осіння архівна школа (м. Трієст)

Волкотруб О. Н. ХХІ міжнародний архівний день

Кисельова Л. А. Науково-практичний семінар "Реставрація документів Національного архівного фонду"

Гаранін О. Я. Збірник документів про окупаційний режим на Дніпропетровщині

Ювілеї

Маврін О. О. Відомому українському вченому Павлу Соханю – 85

C o n t e n t

Event

Makovs'ka N. V. The International Conference of the Round Table on Archives (CITRA)

Articles and Notices

Palienko M. H. The Archival Heritage of Ukrainian Emigration: the Main Stages of Forming Process

Klymenko T. A. The Mytrophan Dovnar-Zapols’kyi Decembrists’ Studying Studies as Historiographical Sourse

Halyts’ka T. V. The Archival Documents on Repressions to the Ukraine Studiers (1920–1930)

Lobanova N. M. The Correspondence in Pre-Soviet Fonds of Personal Origin (on the Documents of State Archives of Chernihiv Region)

Pasichnyk L. M. The Fates of Ukrainians in the Context of Polish Immigration Politics (on the Documents of State Archives of Kirovograd Region)

Selchenkova S. V. The Normative Regulating of Record-keeping in the Bodies of Executive Power

Hudym V. V. The Experience of Implementation of the System of Management of Quality in the State Archives of Poltava Region

Yudina L. M. The Readers’ Conference as the Result of Research Work of the National Archival Fond Documents Users

From the History of Archives and Archival Collections

Kryzhanivs’kyi V. M. The General Chancellery of Yelisavetgrad City Council and Government of 1871–1916 (the Principles of Work Organization and Structure)

Sources Reviews and Documentary Essays

Pyrih R. Y. The Sources on the History of Ukrainian Revolution of 1917–1921: Documents of Personal Origin

Vovchenko V. B. The Complexes of Documents of Other Persons as the Part of Biographies Studies (on the Example of Personal Fond of Mykola Levyts’kyi of the Fonds of Institute of Manuscripts of National Library of Ukraine Named After V.I. Vernads’kyi)

Kit V. V. The Structure and Methods of Activity of Youth Communist Bodies of Galicia in 1920-30 of 20 Century (on the Documents of Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv City and State Archives of Lviv Region)

Margulov A. H. The Potential of Archival Fonds on the Living of Assyrians of Ukraine in 1920–30 of 20 Century

Sukalo A. M. The Personal Fonds of Representatives of Ukrainian Diaspora in the Archival Collections of the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine: Mykola Butovych

Oseredchuk O. A. The Press Publications as the Source of Studying of Lviv University 250-annyversary Celebration

Solonets A. V. The First Day of War in Kyiv: Events and Facts (on the Official Sources, Diaries, Letters and Memories of Kyivans)

Vlasenko S. I. The Finding of the Fonds of Central State Archives of Public Organizations of Ukraine: Khreshchatyk Street in the Years of Nazi Occupation

Publication of archival records

Korotenko V. V. The Formulary List on the Service of Fedir Lyzohub (on the Documents of State Archives of Poltava Region)

Nesterchuk D. V. "The Living of Artem Bezvikonnyi" – the Last Incomplete Novel of Hryhir Tyutyunyk (on the Fonds of Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

The Photo Collection. The Participation of Army General Mykola Vatutin in the Kyiv Freedom of Nazis. Prepared by Matyuschchenko S. P.

Information and Reviews

Levchenko L. L. The Second Conference of Slavic Countries

Orel Y. V. International Autumn Archival School (Trieste)

Volkotrub O. N. XXI International Archival Day

Kyseliova L. A. Research and Practice Seminar "Restoration of Documents of National Archival Fond"

Garanin O. Y. The Collection of Documents on Occupation Regime on Dnipropetrovs’k Region

Anniversaries

Mavrin O. O. The Famous Ukrainian Scholar Pavlo Sokhan Celebrates His 85 Anniversary

На початок
На початок