Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу



Архіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2012 р.

Випуск 1 (277): січень-лютий

Файл в форматі PDF (3 974 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр.

Клименко Т. А. Організація роботи з джерелами формування Національного архівного фонду у Державному архіві Черкаської області

Корінний М. М. З історії становлення сучасного адміністративно- територіального устрою Київської області

Крочак І. Я. Військово-морські традиції у прапорництві України

З історії архівів та архівних зібрань

Петренко О. С. Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення

Огляди джерел та документальні нариси

Пиріг Р. Я. Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: кінофотодокументи та інформаційно-довідкова література

Ковтун М. В. Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі "Архіви України" (2009–2011 рр.)

Гураль О. І. Архівні джерела з історії київського товариства "Просвіта" періоду 1917–1921 рр.

Кузовова Н. М. Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у 1865-1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області)

Публікація архівних документів

Бердник М. О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки

Магурчак А. М. Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada)

Сухих Л. А., Страшко В. В. До перебування 1620 року Єрусалимського патріарха Теофана в Києві

Архівна справа за кордоном

Осипюк А. В. Архівна система Румунії: становлення та розвиток

Інформація і рецензії

Романович С. В. Питання відкритого доступу до документів радянського періоду обговорено за круглим столом

Воробей Р. Б. Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни"

Волкотруб О. Н. Товариству американських архівістів – 75 років

Корецька О. А. Сталінські депортації очима постраждалих

C o n t e n t

Articles and Notices

Prykhodko L. F. The Creation of the Notion "Archival Fond" in the Ukrainian Archival Science at 1920 – the beginning of 1930

Klymenko T. A. The Organization Process of Working with Sources of Forming of National Archival Fond in the State Archives of Cherkasy Region

Korinnyi M. M. To the History of Development of the Modern Administrative and Territorial Divisions of Kyiv Region

Krochak I. Y. The Naval Traditions of Ukrainian Standard

From the History of Archives and Archival Collections

Petrenko O. S. The Registry Books of County Courts of South Podillya Region (1797–1840): Content, Preservation Status, Importance and Perspectives for Studying

Sources Reviews and Documentary Essays

Pyrih R. Y. The Sources to the History of Ukrainian Revolution of 1917–1921: the Film and Photo Documents and Reference Books

Kovtun M. V. The Personalities and National Archival Affairs: the Attempt to Analyze the Publications on Personalities in the "Archives of Ukraine" Journal (2009–2011)

Gural’ O. I. The Archival Sources to the History of Kyiv Society "Prosvita" During the period of 1917–1921

Kuzovova N. M. The Political and Legalistic Activity of the County Councils of Kherson Province in 1865–1914 (on the Documents of State Archives of Kherson Region)

Publication of archival records

Berdnyk M. O. The Little-known Pages of History of Great Patriotic War in the Documents of Soviet Foreign Intelligence Service

Mahurchak A. M. The Reports of Andriy Zhuk on the Meetings of General Ukrainian Rada (on the Documents of National Archives of Canada)

Sukhyh L. A., Strashko V. V. About the Jerusalem Patriarch Teophan Visiting Kyiv Cyti in 1620

Archival Affairs Abroad

Osypuk A. V. The Archival System of Romania: the Establishment and Development

Information and Reviews

Romanovych S. V. The Question of Open Access to the Documents of the Soviet Period Discussed on the Round Table

Vorobey R. B. The International Scientific Conference "The Actual Problems of Partisans Movement in Ukraine in the Years of the Great Patriotic War"

Volkotrub O. N. The Society of American Archivists is 75

Koretska O. A. The Stalin’s Deportations by the Eyes of Victims

На початок
На початок