Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2012 р.

Випуск 2 (278): березень-квітень

Файл в форматі PDF (2 503 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Вчені про архіви

Дмитро Табачник: "Архівісти України – це дивовижні люди"

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург "Підсумки роботи Державної архівної служби та архівних установ, установ СФД у 2011 році та їх завдання на 2012 рік"

"Усім нам вистачить мудрості, професіоналізму, наполегливості у тому, щоб і надалі гідно виконувати покладені на нас завдання" (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Державного архіву Чернігівської області Р. Б. Воробей)

Статті та повідомлення

Ковтанюк Ю. С. Класифікація документів з електронними носіями інформації

Чайковський А. С. Спецгрупи НКВС і НКДБ: міфи та реальність

Горєва В. В. Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр.

Кожій Р. Б. Удосконалення методичних підходів до організації архівної справи в Тернопільській області

Воробей Р. Б. Чернігівській губернії – 210 років

З історії архівів та архівних зібрань

Сухих Л. А. Будні Київського центрального архіву давніх актів

Огляди джерел та документальні нариси

Леонова Л. А., Прищепа О. П. Документальні фонди середніх навчальних закладів Волинської губернії у Державному архіві Рівненської області

Шевченко М. Ю. Партизанський фотолітопис Якова Давидзона (за документами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років")

Ходоровський М. Д. Борис Антоненко-Давидович – історик літератури

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Законодавчо-нормативне регулювання засекречування і розсекречування документів у США

Дайджест

Кто покажет документы "матерям площади Мая"?

Інформація і рецензії

Сокирко О. Г. Нове видання документів Української козацької держави

Багнюк М. Г. Збірники матеріалів про історію і сучасність Волинського краю

C o n t e n t

Scholars about the Archives

Dmytro Tabachnyk: The Archivists of Ukraine are Amazing People

Event

The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

The Report of O. P. Hinzburh, the Head of the State Archival Service of Ukraine "The Results of the State Archival Service of Ukraine, Archival and Institutions of Insurance Fond of Documentation Activity in 2011 and the Tasks for 2012"

"We All Will Have Enough Wisdom, Professionalism and Stubbornness to Continue Fulfill Properly All Our Tasks" (R. B. Vorobey, the Director of the State Archives of Chernihiv Region, Answers on the Questions of "The Archives of Ukraine" Editorial)

Articles and Notices

Kovtanyuk Y. S. The Arrangement of Documents with Electronic Mediums of Information

Chaikovs’kyi A. S. The Special Groups of People’s Commissariat for International Affairs (NKVD) and National Committee of State Security (NKGB): The Myths and Reality

Goreva V. V. The Researches of the Ukrainian Branch of Research Institute of Planning and Norms in the Field of Economic and Informological Documents Studying in 1960–1980

Kozhiy R. B. The Improving of Methodical Approaches to the Organizational Process of Archival Affairs in the Ternopil Region

Vorobey R. B. The Chernihiv Guberniya is 210 Years Old

From the History of Archives and Archival Collections

Sukhykh L. A. The Workdays of the Kyiv Central Archives of the Ancient Acts

Sources Reviews and Documentary Essays

Leonova L. A., Pryschepa O. P. The Documental Fonds of Secondary Schools of Volyn’ Guberniya in the State Archives of Rivne Region

Shevchenko M. Y. The Partisan’s Photo Chronicle of Yakiv Davydson (on the Documents of the Memorial Complex "National Museum of History of Great Patriotic War of 1941–1945")

Khodorovs’kyi M. D. Borys Antonenko-Davydovych is the Historian of the Literature

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Legal Regulation of the Process of Classification and Declassification of Documents in the USA

The Digest

Who Will Show the Documents to the "Mothers of May Square"?

Information and Reviews

Sokyrko O. H. The New Edition of Documents of Ukrainian Cossacks’ State

Bahnyuk M. H. The Collections of Documents on History and Nowadays of Volyn’ Region

На початок
На початок