Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2012 р.

Випуск 3 (279): травень-червень

Файл в форматі PDF (2 503 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Ємельянова Т. О. Відповідаючи на виклики часу (до 80-річчя Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)

Балишева О. В., Підрепна К. О. Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення

Майстренко А. А., Романовський Р. В. Наукове дослідження "Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність": хід, результати, висновки

Огляди джерел та документальні нариси

Гаращук Т. С. Видовий склад документів дворянських депутатських зібрань та особливості їх оформлення (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Трибуцька О. А. Документи фондів станового самоврядування, волосних та сільських адміністративних установ як джерело генеалогічних досліджень

Крішан Акаш. Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ)

До 200-річчя Вітчизняної війни 1812 року

Клименко Т. А. Вітчизняна війна 1812 року та декабристський рух на Черкащині

Морозова А. В. Військовополонені армії Наполеона в Чернігівській губернії

Публікація архівних документів

Вискварко С. А. З рукописної спадщини відомого російського історика-славіста, професора С.-Петербурзького університету О. Л. Петрова (з фондів Державного архіву Закарпатської області)

Нестерчук Д. В. Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського

Орел Ю. В. Тема "Киевской старины" в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова в фондах ЦДІАК України

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи

Особистості

Романович С. В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України "Всесвіт Олеся Павловича Бердника"

Бердник М. О. Спогади про батька

Міжнародні контакти

Прилепішева Ю. А. Розвиток двостороннього співробітництва Державної архівної служби України з архівними установами світу

Дайджест

Гінзбург О. П. Архивы Великой Победы

Інформація і рецензії

Бентя Ю. В. Літературно-мистецьке свято "Весна в Плютах" з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука

Заяць О. А. Життєпис писаря міста Львова Войцеха Зимницького

Дудяк І. В. Нові науково-довідкові видання Державного архіву Полтавської області

C o n t e n t

Articles and Notices

Emelyanova T. O. Responding to the Challenges of the Time (to the 80-Anniversary of the Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents Named After H. S. Pshenychnyi)

Balysheva O. V., Pidrepna K. O. The Organization of the System of Inventory of Scientific and Technical Documentation in the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine: the History and Nowadays

Maistrenko A. A., Romanovskyi R. V. The Scientific Research "The Services of Scientific and Technical Information of the State Archival Institutions: Informational, Organizational and Scientific-methodological Activity": the Process, Results and Conclusions

Sources Reviews and Documentary Essays

Garaschuk T. S. The Typical Structure of the Documents of the Noble Parliamentary Assembly, the Peculiarities of their Execution (the End of 18 – the Beginning of 20 Century)

Trybutska O. A. The Documents of the Fonds of the State Self-government, Volost’ and Rural Administrative Bodies as the Source of Genealogical Researches

Krishan A. The Self-government of the Cities of Volyn Region in 60-80-ies of 17 century (on the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv City)

To the 200-Anniversary of the Patriotic War of 1812

Klymenko T. A. The Patriotic War of 1812 and the Decembrists’ Movement on the Cherkassy Region

Morozova A. V. The War Prisoners of the Napoleon Army in Chernihiv Province

Publication of archival records

Vyskvarko S. A. The Manuscript Heritage of O. L. Petrov, the Famous Russian Historian-Slavist, the Professor of University of St.-Petersburg (from the Fonds of the State Archives of Transcarpathian Region)

Nesterchuk D. V. The Letter of S.Y. Vitte, the Minister of Finances to O. K. Alchevskiy

Orel Y. V. The Theme of "Kievskaya starina" in the Letters of V. P. Naumenko Addressed to N. F. Sumtsov in the Fonds of the Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv City

Tupchienko-Kadyrova L. H. The Letters and the Telegramm of D. B. Kabalevskyi to Y. S. Meytus: the Analysis of the Professional Relations

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Some Aspects of the Scientific and Technical Processing and Arrangement of Archival Institutions of USA by the Contemporary Documents

Personalities

Romanovych S. V. The Documentary Exhibition "The World of Oles Pavlovych Berdnyk" Made on the Basis of Collections of the Archival Institutions of Ukraine

Berdnyk M. O. The Memories About Father

International Relations

Prylepisheva Y. A. The Development of the Bipartite Cooperation of State Archival Service of Ukraine with the Foreign Archival Institutions

The Digest

Hinzburh O. P. The Archives of the Great Victory

Information and Reviews

Bentya Y. V. "The Spring in Pluty" Literary and Art Event, Dedicated to the International Day of Museums and the Birth Date Anniversary of O. Korniychuk, Ukrainian Dramatist

Zayats’ O. A. The Life History of Voytseh Zymnytskyi, the Record Clerk of Lviv City

Dudyak I. B. The New Scientific and Reference Editions of the State Archives of Poltava Region

На початок
На початок