Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2012 р.

Випуск 4 (280): липень-серпень

Файл в форматі PDF (3 818 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28–31 травня 2012 р., м. Ужгород, Україна)

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту

Барабаш Т. М. Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.)

Рибченко Л. В. З досвіду вивчення та музейного використання Документального фонду з обліку людських військових втрат України у Великій Вітчизняній війні в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

З історії архівів та архівних зібрань

Осередчук О. А. Архіви вищих навчальних закладів у системі архівних установ другої половини ХIХ – першої половини ХХ століття

До 80-ї річниці Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного

"Наш колектив дивиться в майбутнє з оптимізмом..." (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, заслужений працівник культури України Н. О. Топішко)

Фотодобірка. Зберегти, примножити, популяризувати... Упорядник Климович Н. М.

Огляди джерел та документальні нариси

Бентя Ю. В. Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України)

Шаповал А. І. Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі

Покидченко Л. А. Вчитель Івана Тургенєва (документи і матеріали з фондів Державного архіву Сумської області про російського поета Івана Клюшникова)

Яцина Н. О. Особовий фонд поета,прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України)

Публікація архівних документів

Бєлая О. М. Документи героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Панаєва у Державному архіві Київської області

Орел Ю. В. Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Архіви штатів у системі архівних установ США

Мельник Р. І. Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі

Інформація і рецензії

Заболотна І. М. Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.)

Паланичка К. М. Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака

Долинська М. Л. Нове видання про рукописні карти ХVI–XIX століть

Маврін О. О.  Тематичний покажчик дорадянських картографічних документів Державного архіву Херсонської області

Ювілеї

Щедра нива Лініни Одинокої

C o n t e n t

Event

Prylepisheva Y. A. The Tripartite Meeting of the Heads of the State Archival Services and the Directors of the State Archival Institutions of Ukraine, Russia and Belarus (28-31 of May, 2012, Uzhgorod, Ukraine)

Articles and Notices

Kalakura Y. S. The Professional Ethics for the Archivists and the Prevention of the Conflicts: Context of Management

Barabash T. M. The Paleography Research of the Archivists of Central State Historical Archives of Ukraine in the L’viv City (1960–1990)

Rybchenko L. V. The Experience of Studying and Using of the Documentary Fond on the Accounting of the War Casualties of Ukraine Country in the Great Patriotic War in The National Museum of the Great Patriotic War of 1941–1945 years

From the history of archives and archival collections

Oseredchuk O. A. The Archives of the Universities in the System of Archival Institutions in the second Half of the 19 – Early 20 Centuries

To the 80-Anniversary of the Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents Named After H. S. Pshenychnyi

"Our Staff Looks in the Future Optimistically..." (on "Archives of Ukraine" Editorial Questions Answeres N.O. Topishko, the Director of the Central State Archives of Film, Audio and Visual Documents Named After H. S. Pshenychnyi, the Honoured Worker of Culture of Ukraine

Photocollection. To Save, to Increase, to Popularize...Complier Klymovych N. M.

Sources Reviews and Documentary Essays

Bentya Y. V. The Personal Archival Fond of the Musician Mykhailo Ivanovych Verykivskyi (New Receiving by the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

Shapoval A. I. The Collaboration of Mykhailo Antonovych with the Ukrainian Historical-Philological Society in Prague

Pokydchenko L. A. The Teacher of Ivan Turhenev (the Documents From the Fonds of the State Archives of Sumy Region about the Russian Poet Ivan Klyushnikov)

Yatsyna N. O. The Personal Fond of Poet and Novelist Polykarp Shabatin (the New Receiving by the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

Publication of archival records

Belaya O. M. The Documents of Mykola Panaev, the Hero of the Patriotic War of 1812 year in the State Archives of Kyiv Oblast

Orel Y. V. The Unique Collection of Letters of Janusz Korczak of the Times of the First World War, Saved in the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Archives of States in The System of Archival Institutions of USA

Melnyk R. I. The Concept of National Archival Fond in the Archival Legislation of Poland

International Relations

Zabolotna I. M. The Forum of Source Experts and Bibliographers held in L’viv City (May 17–18, 2012)

Palanychka K. M. The Documentary Exposition of the National Archival Fond edicated to the 125-Anniversary of the Birth Date of Sydor Artemovych Kovpak

Dolyns’ka M. L. The New Edition About the Manuscript Maps of 16–19 Centuries

Mavrin O. O. The Thematic Index of the Pre-Soviet Cartographic Documents of the State Archives of Kherson Region

Anniversaries

The Generous Cornfield of Linina Odynoka

На початок
На початок