Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2012 р.

Випуск 5 (281): вересень-жовтень

Файл в форматі PDF (4 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Берковський В. Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері

Слизький А. Ю. Соціально значущі документи у поточному діловодстві

Доліновський В. І. Опрацювання документів у Земському архіві у Львові

Воронін В. М. Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України

Бойко Г. В. Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій)

Огляди джерел та документальні нариси

Бурлуцкая Ю. Ю. Непокоренные… (70-летию "Молодой гвардии" посвящается)

Алєксєєнко А. О. Джерела до історії будівництва спортивних об’ктів у проектній документації ЦДНТА України

Воробьева Н. Н. К вопросу о правительственной политике в Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.: "Стрелять, патронов не жалеть"?

Жмундуляк Д. Д., Масіян Н. Б. Особовий фонд Вернона Кресса (Петера Зигмундовича Деманта) у Державному архіві Чернівецької області

Шепелюк В. М. Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України)

Солонець А. В. Маршрутами київського відступу 1941 р. (за матеріалами фондів Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років)

Кравченко О. О. Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України)

Нестерчук Д. В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга)

Пинчук С. А. Греки Российской империи в войне 1812 года

Публікація архівних документів

Величко О. Г., Козлова І. Г. Народження Дніпровської ГЕС ім. Леніна: спогади учасників

Путова Г. В. Записка М. Б. Барклая-де-Толлі "Изображение военных действий Первой армии в 1812 году" у фондах ЦДІАК України

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів

Інформація і рецензії

Романович С. В. Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту "Щоденники Олександра Довженка" та цифрової копії художнього фільму "Зачарована Десна"

Авакян В. Р. Виставка до 100-річчя фотокореспондента Михайла Покотила

Климова К. І. Архівна наука в Україні: "період випробувань"

Гаранін О. Я. Архівна україніка на шпальтах першого випуску нового спеціалізованого видання

Ювілеї

Пиріг Р. Я. Щедрі три чверті віку професора Ярослава Калакури

Демченко Л. Я.  Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві

C o n t e n t

Articles and Notices

Berkovskyi V. H. The Core and the Main Tasks of the State Policy in the Archival Field

Slyzkyi A. Y. The Socially Significant Documents in the Current Record Keeping

Dolinovskyi V. I. The Processing of the Documents in the County Archives in Lviv City

Voronin V. M. The First Steps in the Creating Process of Award System in the Soviet Ukraine

Boyko H. V. The Ways of the Realization of the Main Development Priorities in the Archival Field (the Implementation of the Informational Technologies)

Sources Reviews and Documentary Essays

Burlutskaya Y. Y. The Unbroken Young Blood... (Dedicated to the 70-Anniversary of "Molodaya Gvardia")

Alekseenko A. O. The Sources on the History of the Constructing of Sport Objects in the Design Documentation of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine

Vorob'eva N. N. About the Government Policy in the Kingdom of Poland in 80-90's of the 19 Century: "Shall We Shoot, No Bullets to Spare?"

Zhmundulyak D. D., Masiyan N. B. The Personal Fond of Vernon Kress (Peter Zyhmundovych Demant) of the State Archives of Chernivtsi Region

Shepelyuk V. M. The Archival Documents About the Composer Mykola Lysenko (On the Collection of Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine)

Solonets A. V. On the Routes of Kyiv Step-back in 1941 (On the Collections of the National Museum of History of Great Patriotic War of 1941–1945)

Kravchenko O. O. The Life and Activity of Partisans Commander Shukaev M. I. (On the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

Nesterchuk D. V. The Ivan Kavaleridze Fond in the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine (To the 125-Anniversary of the Date of Birth of Famous Sculptor, Filmmaker and Dramatist)

Pinchuk S. A. The Greeks of Russian Empire in the War of 1812 year

Publication of archival records

Velychko O. G., Kozlova I. G. The Construction of the Dniper Hidro-Elecrtic Station Named After Lenin: the Memoirs of the Participants

Putova H. V. The Notes of M.B. Barklay-de-Tolly "The Reflection of the War Actions of the First Army in 1812" in the Collection s of Central State Historical Archives of Ukraine

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Background and the Period of Establishment of the Society of American Archivists

International Relations

Romanovych S. V. The Presentation of the Common Ukrainian and Russian Publishing Project "The Diaries of Olexandr Dovzhenko" and of the Digital Copy of the Feature Film "Zacharovana Desna"

Avakyan V. R. The Exhibition Dedicated to the 100-Anniversary of the Press Photographer Mykhailo Pokotylo

Klymova K. I. The Archival Science in Ukraine: "The Test Period"

Garanin O. Y. The Archival Ucrainica on the Pages of the New Specialized Magazine First Issue

Anniversaries

Pyrih R. Y. The Generous Three Quarters of Life of Professor Yaroslav Kalakura

Demchenko L. Y. Lubov Gistsova Is Aalwais In The Archives – by Soul, Heart and Mind

На початок
На початок