Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2013 р.

Випуск 1 (283): січень-лютий

Файл в форматі PDF (5 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург

Статті та повідомлення

Крижанівський В. М. Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати

Авакян В. Р. Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі (1944–1957 рр.)

Воронін В. М. До питання створення Директорією УНР першого державного ордена

Клименко О. О. Воєнні гроші США та Великобританії у роки Другої світової війни

З історії архівів та архівних зібрань

Гика В. М., Крамар О. Ф. Перші кроки архівного будівнитцва на Волині

Огляди джерел та документальні нариси

Гула Р. В. Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання “Киевлянин” у 1900–1914 рр.

Магурчак А. М. Особовий фонд Андрія Жука у ЦДАВО України: історія створення та загальна характеристика справ

Водотика Т. С. Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації

Павлова О. Ф. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця

Покидченко Л. А. Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків

Пришляк В. В. Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола

Воробьева Н. Н. Внутренняя политика Российской империи в Царстве Польском и деятельность Варшавского генерал-губернатора И. В. Гурко (1883–1894 гг.)

Пинчук С. А. Балаклавский греческий пехотный батальон в первой четверти XIX века

Публікація архівних документів

Климова К. І. “Я часто думаю о Ваших письмах…” (до історії епістолярної спадщини Володимира Миколайовича Автократова)

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США)

Інформація і рецензії

Тримбач С. В. Щоденник Олександра Довженка: кризи ідентифікації

Дубровіна Л. А. Корисний посібник з документознавства

Мельник Р. І. Ярослав Дашкевич та Іван Бутич у світлі взаємного листування

C o n t e n t

Event

The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

The Report of O. P. Hinzburh, the Head of the State Archival Service of Ukraine

Articles and Notices

Kryzhanivs’kyi V. M. The Elections to the Elisavetgrad City Council on July 30, 1917: the Preparation, Conduction, Results

Avakyan V. R. The Dynamics of the Reconstructive Actions in the Post-war Sevastopol City (1944-1957)

Voronin V. M. About the Establishment of the First Ukrainian State Order by the Directory of UNR

Klymenko O. O. The War Currency of USA and Great Britain During the Second World War

From the history of archives and archival collections

Hyka V. M., Kramar O. F. The First Steps of the Archival Development on the Volyn’ Region

Sources Reviews and Documentary Essays

Hula R. V. The National Idea as the Basis of Patriotism of Ukrainian Nation, its Analysis and Critics on the Pages of “Kievlyanin” Edition in 1900–1914

Mahurchak A. M. The Personal Fond of Andriy Zhuk in the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine: the History of Creation and General Characteristics of the Files

Vodotyka T. S. The Peculiarities of the Sources on Studying of the Culture of Entrepreneurship in the Ukrainian Cities During the Industrial Modernization Period

Pavlova O. F. To the 75 Anniversary Since the Death of Vasyl Verkhovynets, the Ukrainian choreographer

Pokydchenko L. A. Ivan Kharytonenko – the Founder of the Dynasty of Sugar Manufacturers

Pryshlyak V. V. The Documents of the Archives of Foreign Policy of Russian Empire on the History of Hetmans of Danylo Apostol Times

Vorob’eva N. N. The Domestic Policy of Russian Empire in the Kingdom of Poland and the Activity of I.V. Hurco, the Warsaw General-Governor (1883–1894)

Pinchuk S. A. The Balaclava Greek Infantry Battalion During the First Quarter of 19 Century

Publication of archival records

Klymova K. I. “I Often Think About Your Letters…” (to the History of Epistolary Heritage of Volodymyr Mykhailovych Avtokratov)

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Programs of Protection of Archives During the Man-caused and Natural Disasters of the Modern World (the U.S. Experience)

International Relations

Trymbach S. V. The Diary of Oleksandr Dovzhenko: the Crisis of Identification

Dubrovina L. A. The Useful Guide on the Document Science

Melnyk R. I. Yaroslav Dashkevych and Ivan Butych in the Light of the Mutual Correspondence

На початок
На початок