Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2013 р.

Випуск 3 (285): травень-червень

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Воронін В. М. Інститут присвоєння почесних звань в нагородній системі Радянської України 20–30 рр. ХХ ст.

Кулініч М. Ю. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011 рр.): короткі підсумки

Воробьева Н. Н. Кадровая политика Российской империи в Царстве Польском в 80–90-е годы XIX в. (к вопросу о “пши”)

Гаранін О. Я. Проект концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр.

Огляди джерел та документальні нариси

Кугай В. Й. Архівні документи Данила Скоропадського у фамільному фонді Скоропадських

Чайковський А. С. ОУН-УПА і гітлерівські спецслужби: до історії співробітництва

Доліновський В. І. Штрихи до наукової діяльності працівників Земського архіву у Львові

Сімперович В. М. Газета “Британский союзник” як джерело вивчення історії Другої світової війни

Крамар Ю. В. Українсько-польські взаємовідносини на Волині у міжвоєнний період (за документами Державного архіву Волинської області)

Булгакова Т. О. Історія розвитку Київського Володимирського кадетського корпусу (за документами Державного архіву м. Києва)

Балишев М. А., Ларін А. О. Науковий доробок професора Льва Штейнвольфа (огляд нових надходжень ЦДНТА України)

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Американські архівісти про американські архіви

Надольська В. В. Реформування мережі архівних установ у Російській Федерації

Міжнародні контакти

Прилепішева Ю. А. Вектори розвитку двостороннього співробітництва в архівній сфері

Особистості

Пиріг Р. Я. Олександр Мітюков: два десятиліття на чолі архівної галузі (до 90-річчя від дня народження)

Інформація і рецензії

Ємельянова Т. О. Міжнародна науково-практична конференція “Нове життя – старому кіно”

Ковтанюк Ю. С. XІІІ Міжнародна конференція архівів “Електронна документація та представлення архівних матеріалів в Інтернеті” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek dedicata

Чайковський А. С. Документальне видання про долі євреїв Миколаївщини в роки війни

C o n t e n t

Articles and Notices

Voronin V. M. The Institution of the Giving of Honorary Titles in the Award System of the Soviet Ukraine in 20-30 of the 20 Century

Kulinich M. Y. The Archival Ukrainica and the Activity of the State Service of Control on the Transferring of the Cultural Heritage Across the Borders of Ukraine (2000–2011): the Resumes

Vorobyeva N. N. The Staff Policy of the Russian Empire in the Kingdom of Poland in 80-90-es of 21 Century

Garanin O. Y. The Draft of Concepts of Development of the Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping on the 2014–2018

Sources Reviews and Documentary Essays

Kuhay V. V. The Achival Documents of Danylo Skoropads’kyi of the Personal Fond of Skoropads’ky's Family

Chaikovskyi A. S. OUN-UPA and Hitler’s Special Services: to the History of Collaborating

Dolinovskyi V. I. The Aspects of the Scientific Work of the Employees of the County Archives in the Lviv City

Simperovych V. M. The “Britanskiy Soyuznik” Newspaper as the Source of Studying of the History of the Second World War

Kramar Y. V. The Ukrainian and Poland Relations on the Volyn Region during the Interwar Period (on the Documents of the State Archives of the Volyn Region)

Bulhakova T. O. The History of Development of the Kyiv St. Volodymyr Cadet School (on the Documents of the State Archives of Kyiv City)

Balyshev M. A., Larin A. O. The Scientific Heritage of Professor Lev Shteinvolf (the Review of New Entries of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine)

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The American Archivists Talk About the US Archives

Nadolska V. V. The Reforming of the Net of the Archival Institutions in the Russian Federation

International Relations

Prylepisheva Y. A. The Directions of the Development of the Bilateral Collaboration in the Archival Field

Personalities

Pyrih R. Y. Oleksandr Mityukov: Two Decades at the Head of the Archival Field (to the 90-Anniversary From the Date of Birth)

Information and Reviews

Emelyanova T. O. “The New Life to the Old Movie” The International Scientific Conference

Kovtanyuk Y. S. The 13 International Conference on Archives “The Electronic Documentation and the Positioning of the Archival Documents in the Internet” At the Cycle Colloquia Jerzy Skowronek dedicata

Chaikovskyi A. S. The Documentation Issue About the Jews Fates in the Mykolaiv Region During the Second World War

На початок
На початок