Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2013 р.

Випуск 4 (286): липень-серпень

Файл в форматі PDF (4 670 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Ковтанюк Ю. С., Забенько Ю. І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів

Радченко С. В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України

Ковтун М. В. “Студії з архівної справи та документознавства” – фахове вітчизняне видання з архівознавства

Воронін В. М. Нереалізовані нагородні проекти 40–60-х років ХХ ст. керівників Радянської України

Огляди джерел та документальні нариси

Палієнко М. Г. Архівна місія о. Теофіла Горникевича (з історії збереження архівів ЗУНР та В. Липинського у Відні)

Осередчук М. А. Львів – Відень у кінці ХІХ – початку ХХ століття: візити представників габсбурзької династії до львова та їх відображення у пресі

Гриник І. І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції

Морозова А. В. Чернігівський прочанин на Афоні

Сафонова О. В. Ім’я в архівних документах (до 240-річчя від дня народження засновника Харківського університету Василя Каразіна)

Трибуцька О. А. Матеріали особового фонду Павла Рябкова

Ніколаєва Т. О. Повернення з небуття (архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка)

Безгинская Е. Н., Сулименко Е. А. Подвиг подпольщиков и партизан в документах Государственного архива Луганской области

Касян Л. Г. Твердиня національного мистецтва (до 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки)

Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження Анатолія Авдієвського. Упорядник Л. В. Любарська

Публікація архівних документів

Крячок М. І. З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України)

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США

Інформація і рецензії

Богунова Н. К. Зустріч колективу науково-дослідного інституту мікрографії з Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург

Кисельова Л. А. ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку”

Ємельянова Т. О. Виїзний практичний семінар працівників Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного у м. Чернігові

In Memoriam

Пам’яті Павла Степановича Соханя

Пам’яті Георгія Володимировича Портнова

Пам’яті Віктора Васильовича Страшка

C o n t e n t

Articles and Notices

Kovtanyuk Y. S., Zaben’ko Y. I. The Concepts of the Planning of the Life Cycle of Electronic Documents

Radchenko S. V. The Peculiarities of the Systems of Electronic Flow of Documents, Used in the State Bodies of Ukraine

Kovtun M. V. “The Studies on Archival Affairs and Record Keeping” – the National Specialized Archival Edition

Voronin V. M. The Unrealized Award Projects of the Leaders of Soviet Ukraine of 1940-60 Years of the 20 Century

Sources Reviews and Documentary Essays

Palienko M. H. The Archival Mission of Father Teophil Hornykevych (on the History of Preservation of Archives of the West Ukrainian People's Republic and of V. Lypynskyi in Vienna

Oseredchuk M. A. Lviv – Vienna at the End of 19 – the Beginning of 20 Century: the Visits of the Representatives of Habsburg Dynasty to Lviv City and the Highlighting of the Visits in the Press

Hrynyk I. I. The Diplomatic Activity of Vasyl Paneyko on the Paris Peace Conference

Morozova A. V. The Chernihiv Palmer on Athos

Safonova O. V. Vasyl Karasin: the Name in the Archival Documents

Trybutska O. A. The Documents of the Pavlo Ryabkov Personal Fond

Nikolaeva T.O. Back from the Nonexistence (the Archival Documents on Ivan Dryapachenko, the Ukrainian Artist)

Kasyan L. H. The Citadel of the Natinal Art (to the 70th Anniversary of the National Academic Ukrainian Folk Choir Named After H.Veryovka)

Photo Collection. To the 80th Anniversary of the Date of Birth of Anatoly Avdievskyi. Complier L. V. Lyubarska

Publication of archival records

Kryachok M. I. On the Epistolary of Natalya Kuzyakina (on the Documents of The Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine)

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Archival Movement of Historical Societies, the Establishment and Development of Archival Institutions in the South Atlantic States of U.S.

International Relations

Bohunova N. K. The Meeting of the Staff of the Research Institute of the Micrography with O. P. Ginsburg, the Head of the State Archival Service

Kyselyova L. A. The 9 International Scientific and Practical Conference “The Research, Conservation and Restoration of the Museum Records: Research, the Tendencies of Development”

Emelyanova T. O. The Out Practical Seminar in Chernihiv of the Employees of the Central State Archives of Visual and Audio Documents of Ukraine Named After H. S. Pshenychnyi

In Memoriam

In Memoriam: Pavlo Stepanovych Sokhan

In Memoriam: Heorhiy Volodymyrovych Portnov

In Memoriam: Viktor Vasylyovych Strashko

На початок
На початок