Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2013 р.

Випуск 5 (287): вересень-жовтень

Файл в форматі PDF (5 333 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Стратегія і тактика архівного менеджменту

Воронін В. М. Орден Богдана Хмельницького 1943 року.Українське наповнення останнього полководницького ордена СРСР

Селіверстова К. Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника

Забенько Ю. І., Ковтанюк Ю. С. Концепція планування життєвого циклу електронних документів (продовження. Поч. у № 4)

Воробей Р. Б. Функції мирових посередників у системі селянського управління середини ХІХ – початку ХХ століття

Огляди джерел та документальні нариси

Власенко С. І. Степовий рейд партизанського з’єднання під командуванням М. І. Наумова(огляд документів ЦДАГО України)

Гумен Ю. Є., Цаль А. З. Тернопільський обласний краєзнавчий музей у документах Державного архіву Тернопільської області

Пасічник Л. М. Архівіст, названий ворогом народу

Шевченко М. Ю., Гедз В. А. Німецький окупаційний режим в Україні: експозиційне відображення проблеми крізь призму джерел особового походження

Публікація архівних документів

Криворучко К. І. "Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…". Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України

Масіян Н. Б. Незабутня зірка Буковини (до 150-річчя від дня народження Ольги Кобилянської)

Архівна справа за кордоном

Левченко Л. Л. Товариство американських архівістів: установчі документи, організація управління, структура, основні напрями та пріоритети діяльності

Інформація і рецензії

Кісіль І. М. Друге засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури

Прилепішева Ю. А. 14-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів (ЄВРАЗІКА) та чергове засідання Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД

Антоненко В. В. Презентація спільної українсько-російсько-білоруської виставки архівних документів

Кульчий О. В. Видавничий проект "Олександр Довженко. Щоденникові записи, 1939–1956" на 20 Форумі видавців

Воронін В. М. Комплексне дослідження питання ідеологічного протистояння довкола проблематики Голодомору 1932–1933 рр.

Якунін В. К. Енциклопедія органів внутрішніх справ і державної безпеки України

Ювілеї

Штрихи до портрета Ольги Петрівни Гінзбург

Берковська О. Б., Редько О. М., Савченко Н. В. "...Ти чуєш архівних сердець перестук..."

Пам’ятаємо

Прилепішева Ю. А. Борис Васильович Іваненко (до 80-річчя від дня народження)

C o n t e n t

Articles and Notices

Kalakura Y. S. The Strategy and Tactics of the Archival Management

Voronin V. M. The Bohdan Khmelnytskyi Order of 1943. The Ukrainian Component of the Last Commander Order of USSR

Seliverstova K. T. The Editing of the Field Dictionaries: the Achievements and Peculiarities of the Methods of Translation Dictionary Editing

Zaben’ko Y. I., Kovtanyuk Y. S. The Conception of the Planning of the Life Cycle of Electronic Documents (End. Beginning in № 4)

Vorobey R. B. The Functions of the Peace Intermediaries in the System of Village Government in the Middle of 19 – Beginning of 20 Centuries

Sources Reviews and Documentary Essays

Vlasenko S. I. The Steppe Raid of Partisan’s Unit Under the Commanding of M.S. Naumov (the Review of Documents of the Public Associations Central State Archives of Ukraine)

Humen Y. E., Tsal A. Z. The Ternopil Regional Museum of Local Lore, History and Economy in the Documents of the State Archives of Ternopil Region

Pasichnyk L. M. The Archivist, Called the Enemy of People

Shevchenko M. Y., Hedz V. A. The German Occupation Regime in Ukraine: the Expositional Reflection of the Problem Through the Prism of Sources of the Personal Origin

Publication of archival records

Kryvoruchko K. I. "Till My Last Out-breath I Will Work for My People…". The Letters of Olha Kobylyanska in the Fonds of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

Masiyan N. B. The Unforgettable Star of Bukovyna (To the 150-Anniversary of the Date of Birth of Olha Kobylyanska)

Archival Affairs Abroad

Levchenko L. L. The Society of American Archivists: the Establishing Documents, Organizing of Management, Structure, Main Directions and Priorities of Activity

International Relations

Kisil I. M. The Second Meeting of the Ukrainian-Chinese Sub-Commission on the Cooperation in the Field of Culture

Prylepisheva Y. A. The 14-th Common Conference of Euro-Asian Branch of International Council on Archives (EURASICA) and the Regular Meeting of the Advisory Council of the Heads of Archival Services of the Countries-Participants of CIS

Antonenko V. V. The Presentation of the Common Ukrainian-Russian-Belorussian Exhibition of the Archival Documents

Kulchiy O. V. The Publishing Project "Olexandr Dovzhenko. The Diary Notes, 1939–1956" on the 20 Publishers Forum

Voronin V. M. The Complex Research of the Development of Conception "Holodomor-Genocide"

Yakunin V. K. The Encyclopedia of the Internal Affairs and the State Security Bodies of Ukraine

Anniversaries

Some words dedicated to the Jubilee of O. P. Hinzburh

Berkovska O. B., Redko O. M., Savchenko N. V. "… You Hear the Beating of Archival Hearts…"

We Remember

Prylepisheva Y. A. Borys Vasylyovych Ivanenko (To the 80-Anniversary of the Date of Birth)

На початок
На початок