Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2014 р.

Випуск 1 (289): січень-лютий

Файл в форматі PDF (4 465 MB)

ЗМІСТ (Contents)

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Олійник О. Г. "На вічному шляху до Тараса (1814–1861)"

Любарська Л. В. Образ Т. Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Статті та повідомлення

Легкоступ М. М. Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми

Гаранін О. Я. На межі епох: до 20-річчя прийняття Закону України про Національний архівний фонд

Гула Р. В. Аналіз і критика поглядів М. С. Грушевського на сторінках видання “Киевлянин” у 1906–1907 рр.

Лєннікова Н. В., Дем’янов В. М. Проблеми перероблення описів та переведення на єдині форми обліку фондів Компартії України

Харук А. І. Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст.

Чайковский А. С. История плена: трагедия и фарс

Балишев М. А., Алєксєєнко А. О. Репрезентативніть фонду “Український науково-дослідний інститут металів” у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в Україні

Гула В. Д. Робітники промисловості УРСР у 1941 р.: радянська історіографія

Ус О. М. 23-й Міжнародний день архівів та 7-а осіння архівна школа Міжнародного інституту архівної справи міст Трієста та Марібору

З історії архівів та архівних зібрань

Кузовова Н. М. Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.)

Огляди джерел та документальні нариси

Власенко С. І. Документальні свідчення про С. В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни

Грибовський В. В. Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області)

Доліновський В. І. Орест Левицький – археограф і джерелознавець

Корольов Г. О. Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння “іншій” або “своїй” нації

Лобанова Н. М. Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині

Лопушинська І. В. Генічеський морський порт у документах Державного архіву Херсонської області

Нестерчук Д. В. Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького)

Павлова О. Ф. “Завзятий хохломан”. Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького

Шепелюк В. М. Голгофа Григорія Майфета

Касян Л. Г. Архівіст – професія, покликання, доля (до 100-річчя Г. С. Пшеничного)

Фотодобірка. Виведення військ колишнього СРСР з Афганістану: 25 років потому. Упорядник Макарова Т. О.

Інформація і рецензії

Сінкевич Є. Г. Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні

Ювілеї

Загадка любові Ніни Топішко

C O N T E N T S

To the 200-Annyversary of the Date of Birth of Taras Shevchenko

Oliynyk O. H. "On the Immortal Way to Taras (1814–1861)"

Lubarska L. V. The Image of T.H. Shevchenko against the Background of Time in the Photo Documents of the Central State Audio and Visual Documents Archives of Ukraine named after H.S. Pshenychnyi Collections

Articles and Notices

Lehkostup M. M. The Responding on the Requests of Citizens in the Central State Archives of the Public Organizations of Ukraine: the Experience, Status, Problems

Garanin O. Y. At the Turn of the Eras: to the 20-Annyversary of the Adoption of Law on the National Archival Holdings of Ukraine

Hula R. V. The Analysis and Critics of M.S. Hrushevsky’s opinions on the pages of “Kievlyanin” in 1906–1907

Lennikova N. V., Demyanov V. M. The Problems of Processing and Transferring to the Unified Forms of State Register of the Documentary Collections of Communist Party

Kharuk A. I. The Archival Holdings of Russian Federation as the Source of Studying of History of the Aircraft Industry in Ukraine in 1920-40es of 20 Century

Chaikovskyi A. S. The History of Captivity: the Tragedy and Farce

Balyshev M. A., Alexeenko A. O. The Representativeness of the Fond “The Ukrainian Scientific-Research Institute of Metals” in the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine for the Studying of the History of Development of Metallurgy Industry in Ukraine

Hula V. D. The Workers of Industry of Ukrainian SSR in 1941: the Soviet Historiography

Us O. M. The 23 International Archival Day and the 7 Autumn Archival School of the International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor

From the history of archives and archival collections

Kusova N. M. The Establishment and the First Steps of the Party Archives of the Kherson Oblast Committee of Communist Party of Ukraine (1945–1950)

Sources Reviews and Documentary Essays

Vlasenko S. I. The Documental Facts About S.V. Rudnev, the Leader of Partisans Movement in the Great Patriotic War

Hrybovskyi V. V. The Interrogation Protocols of the Escapees of Nogai Captivity in the Russian Azov in 1696 (On the Documents of the State Archives of Voronezh Region)

Dolinovskyi V. I. Orest Levytskyi – the Archeography and Source-study Expert

Korolyov H. O. The Ukrainian Biography of Otto Eihelman: the Imperial Loyalty and the Service for the “Another” or “Own” Nation

Lobanova N. M. The Carrying Out of Adaptation for the Cinema at the 1930-es of 20 Century in the Chernihiv Region

Lopushynska I. V. The Genichesk Sea Port in the Documents of the State Archives of Kherson Region

Nesterchuk D. V. The Ramage of Shevchenko’s Family (To the 140-Annyversary of the Birth Day of Fotiy Stepanovych Krasytskyi)

Pavlova O. F. “The Inveterate Hohloman” The Sources of Studying of the Literature Activity of Ivan Nechuy-Levytskyi

Shepeluk V. M. The Golgotha of Hryhoriy Maifet

Kasyan L. H. The Archivist – Profession, Vocation, Fate (To the 100-Annyversary of H. S. Pshenychnyi)

Makarova T. O. The Pullout of Troops of Former USSR from the Republic of Afghanistan: 25 Years After

International Relations

Sinkevych E. H. The First Complex Study of the History of Archives and the Theory an Practice of Archives of the United States of America in Ukraine

Anniversaries

The Riddle of Love of Nina Topishko

На початок
На початок