Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2014 р.

Випуск 2 (290): березень-квітень

Файл в форматі PDF (2 659 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Антоненко В. В., Батрак Л. В. Документи про Т. Г. Шевченка у фондах ЦДАГО України

Білоусько О. А., Пустовіт Т. П. Шевченківські ініціативи Полтавського губернського земства (за документами Державного архіву Полтавської області)

Воробей Р. Б. Шевченкіана в документах Державного архіву Чернігівської області

Клименко Т. А. Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова

Сокирко А. А. Шевченківська тематика в творчості українських художників 1920–1930-х років (на матеріалах фондів Національного музею Тараса Шевченка)

Шепелюк В. М. Художня проза про Тараса Шевченка в літературі 1930-х - 1990-х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту

Даневич Л. Г. Галузевому державному архіву СБ України - 20 років

Василина Н. Д. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) - держава авторитарного типу (жовтень1938 - березень1939 років)

Огляди джерел та документальні нариси

Власенко С. І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села. 1941–1944 рр.

Гайворонська А. А. Творці української кінострічки. До 120-річчя заснування світового кіно (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

Гула Р. В. Антиреформаторський напрямок монархічної ідеології в редакторській політиці видання "Киевлянин" у роки Першої російської революції

Коваль О. В. Фонды личного происхождения при исследовании при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939)

Левченко Л. Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року

Чайковський А. С. Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни

Публікація архівних документів

Горбатюк М. В. Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр.

Інформація і рецензії

Козирева М. Е. Нове видання про німецьке населення Миколаївщини

C O N T E N T S

Event

The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine

To the 200-Annyversary of Date of Birthday
of Taras Shevchenko

Antonenko V. V., Batrak L. V. The Documents about T.H. Shevchenko in the Fonds of the Public Associations Central State Archives of Ukraine

Bilousko O. A., Pustovit T. P. The Shevchenko’s Initiatives of the Poltava Province Zemstvo (on the Documents of the State Archives of Poltava Region)

Vorobey R. B. Materials on T.H. Shevchenko in the Collections of the State Archives of Chernihiv Region

Klymenko T. A. The Figure of Taras Shevchenko in the Life of Mykola Kostomarov

Sokyrko A. A. The Shevchenko’s Thematic in the Art of Ukrainian Painters of 1920-1930 (on the Materials of Taras Shevchenko National Museum Fonds)

Shepeluyk V. M. The Artistic Prose on Taras Shevchenko in the Literature of 1930–1990 (on the Archival Collections of the Central State Archives Museum of the Literature and Arts of Ukraine)

Articles and Notices

Kalakura Y. S. The Managerial Decisions in the Structure of Archival Management

Danevych L. H. The Branch State Archives of the Security Service of Ukraine celebrates 20 Years of Activity

Vasylyna N. D. The Carpathians Ukraine (Carpathians Rus) - the State of Authoritarian Type (October 1938 - March 1939)

Sources Reviews and Documentary Essays

Vlasenko S. I. The Methods and Forms of the Using of Human Resources of Ukrainian Village by the Nazi Occupation Power in 1941-1944

Hayvoronska A. A. The Creators of the Ukrainian Cinema Film. To the 120-Annyversary of the Development of the World Cinema (on the Archival Collections of the Central State Archives Museum of the Literature and Arts of Ukraine)

Hula К. V. Anti-reform Direction of the Monarch Ideology in the Editorial Policy of the "Kievlyanin" Edition in the Years of First Russian Revolution

Koval O. V. The Personal Fonds in Researches of Relationships of Belarus and Ukrainian Diasporas (1918–1939)

Levchenko L. L. The Central Black Sea Archives: the Afterword to the Events of 1934

Chaikovskyi A. S. The Soviet-Polish War and Political Relationships Before and During the Second World War

Publication of archival records

Horbatyuk M. V. The Bulletins of the People’s Commissariat of Foreign Affairs of USSR as the Sources for Studying of the History of Ukrainian Diplomacy of 1920–1923

International Relations

Kozyreva M. E. The New Edition on the German Population of Mykolaiv Region

На початок
На початок