Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2014 р.

Випуск 4-5 (292-293): липень-жовтень

Файл в форматі PDF (3 919 MB)

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя початку Першої світової війни

Клименко Т. А. Черкащина в роки Першої світової війни

Купченко В. П., Серга Ж. І. Київ у Першій світовій війні (за документами Державного архіву міста Києва)

Любарська Л. В. Збройний конфлікт світового масштабу мовою фотодокументів

Масіян Н. Б. Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької області)

Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України)

Рябчук І. М. Невідомі документи про відому війну (за документами Шаповалівського волосного правління Борзенського повіту Чернігівської губернії)

Статті та повідомлення

Бойко Г. В., Камінська Н. В. Еволюція місцевого та регіонального самоврядування в умовах розвитку європейської демократії

Гула Р. В., Торопчин Д. Г. Трактування патріотизму в радянській системі пропаганди та політико-виховної роботи колабораціоністських військово-політичних формувань у 1943 році

Гумен Ю. Є. Динаміка забруднення водних ресурсів Тернопільської області впродовж 1960–1990 рр : історичний аспект

Доліновський В. І. Умови зберігання документів Земського архіву у Львові

Ковалевська О. О. Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Т. Цявловської та С. Білоконя

Селіверстова К. Т. Науково-методичне забезпечення експертизи цінності документів

Огляди джерел та документальні нариси

Бичек С. М. Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України

Водотика Т. С. Фабрична інспекція у документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Галатир В. В. Місцеві органи державної влади на Правобережжі України у мемуарах (період гетьманату П. Скоропадського)

Гайворонська А. А. Огляд літературних архівів про О. Довженка (із зібрань ЦДАМЛМ України)

Касян Л. Г. Духовний материк на ім’я Павло Загребельний

Коваленко Р. Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області)

Петришак Б. І. Допоміжний персонал канцелярії міста Львова XIV–XVI ст.

Фіткулін О. Т. Вибір технологій та програмних засобів для створення архівних копій веб-сайтів

Хардаєва Т. С. Вільгельм Котарбінський у документах ЦДАМЛМ України (до 165-річчя від дня народження живописця)

Шабанова В. М. Про слов’янський період життя поета Михайла Петренка та його батьків

Шевченко М. Ю., Гедз В. А. Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років")

Архівна справа за кордоном

Бажан О. В. Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан

Левченко Л. Л. Видатний польський архівіст Густав Каленський та його праця "Brakowanie akt"

Інформація і рецензії

Антоненко В. В. Виставка документів Національного архівного фонду "Перемога силою духу" (до 25-ї річниці Народного Руху України)

Ніколаєва Т. О. Нові надходження із США та Бразилії

Колесник Н. А. Круглий стіл у Миколаєві, присвячений 100-й річниці початку Першої світової війни

Ювілеї

Калакура Я. С., Щербак М. Г. 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету

C O N T E N T S

On the 100th anniversary of the World War I

Klymenko T. A. The Cherkasy Region During the World War I

Lubarska L. V. The World Military Conflict by the Words of Documents

Kupchenko V. P., Serha Z. I. Kyiv City in the World War I

Masiyan N. B. The Bukovyna before the Occupation (on the Documents of the State Archives of Chernivtsi Region)

Myahkyi I. M. The Participation of Ukrainians in the World War I of 1914-1918

Ryabchuk I. M. The Unknown Documents about the Well-Known War (on the Materials of Shapovalivs’k Volost Administration of Borsensk County of Chernihiv Province

Articles and Notices

Boyko H. V., Kaminska N. V. The Evolution of the Local and Regional Self-government in the Conditions of Development of European Democracy

Hula R. V., Toropchyn D. H. The Interpretation of Patriotism in the Periodicals of Workers and Peasants Red Army and in the Publications of Liberation Committee of the Russian Peoples and the Russian Liberation Army in 1943

Humen Y. E. The Dinamics of the Water Pollution in the Ternopil Region during 1960–1990es: the Historical Aspect

Dolinovskyi V. I. The Conditions of Preservation of Documents in the Municipal Archives of Lviv City

Kovalevska O. O. The Problem of Iconography of Ivan Mazepa in the Private Correspondence of T. Tsyavlovska and S. Bilokon

Seliverstova K. T. Scientific and Methodical Support of the Appraisal of Documents

Sources Reviews and Documentary Essays

Bychek S. M. The Documents on History of the Ukrainian-Helsinki Group in the Fonds of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine

Vodotyka T. S. The Documents of the Factory Inspection as the Source of Study of History of Entrepreneurship During the Second Half of 19 - the Beginning of 20 Centuries on the Fonds of Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv

Halatyr V. V. The Local Bodies of the State Government on the Right-Bank Ukraine in the Memioirs (During the P. Skoropadskyi Hetmanat)

Haivoronska A. A. The Review of the Literature Archives about O. Dovzhenko (from the Collections of Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine)

Kasyan L. H. The Mental Continent on the Name Pavlo Zahrebelnyi

Kovalenko R. Y. The People’s Movement: Formation. Just the Facts ... (on the Documents of the State Archives of Kyiv Region)

Petryshak B. I. The Accidental Staff of Chancellery of Lviv City in 14-16 centuries

Fitkulin O. T. The Choice of Technologies and Program Means for the Creating of Archival Copies of the Web Sites

Khardayeva T. S. Vilhelm Kotarbinskyi in the Documents of the Central State Archives Museum of Literary and Art of Ukraine (to the 165-Anniversary of the Date of Birth of Painter)

Shabanova V. M. About the Slovyansk Period of Life of the Poet Mykhailo Petrenko and His Parents

Shevchenko M. Y., Hedz V. A. Women in Occupied Kyiv through the Prism of the Sources of Personal Origin (on the Documents of "The National Museum of the Great Patriotic War of 1941-1945" Memorial Complex)

Archival Affairs Abroad

Bazhan O. V. The Issuance of Archival References: the Presidential Archives of Kazakhstan Experience

Levchenko L. L. The Outstanding Polish Archivist Gustav Kalensky and his work "Brakowanie akt"

International Relations

Antonenko V. V. “Victory of Fortitude” Exhibition of Documents of the National Archival Holdings (to the 25th Anniversary of the People's Movement of Ukraine)

Nikolaeva T. O. The New Arrivals from US and Brazil

Kolesnyk N. A. Round Table in Mykolaiv, dedicated to the 100th anniversary of the outbreak of the First World War

Anniversaries

Kalakura Y. S., Shcherbak M. H. 70-Anniversary of Archival Department of University of Kyiv

На початок
На початок