Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2014 р.

Випуск 6 (294): листопад-грудень

Файл в форматі PDF (3 798 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Антоненко В. В. Становлення бюджетів губернських і округових міст Української СРР на початку 1920-х рр.

Горбатюк М. В. Упровадження результатів науково-дослідної роботи УНДІАСД: проблеми та перспективи (аналіз анкетування державних архівних установ)

Отамась І. Г. Історія організації діловодства Черкаської області у 1920–1970-х рр.: джерела та історіографія

Паламарчук Л. В. Критерії оцінки систем керування базами даних державного архіву (на прикладі Центрального державного електронного архіву України)

Палієнко М. Г. Діяльність Київської археографічної комісії у контексті розвитку європейської археографії ХІХ – початку ХХ ст.

Чайковський А. С. Архівна справа України у 1938–1960 рр.

Огляди джерел та документальні нариси

Власенко С. І. Документи ЦДАГО України з історії Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка періоду Другої світової війни

Воробей Р. Б. Городові магістрати і ратуші в системі органів місцевого самоврядування у XVIII–XIX століттях (за документами Державного архіву Чернігівської області)

Грищенко А.С. Реформування шкільної освіти середини ХХ ст. у пресі Київської області (за матеріалами газетного фонду Державного архіву Київської області)

Касян Л. Г. Постать Миколи Бажана в проекції аудіовізуальних документів

Крамар Ю. В. Освітнє життя єврейської громади на Волині у міжвоєнний період

Погоріла Т. М. Подяки Верховного Головнокомандувача за визволення України як історичне джерело (за матеріалами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років")

Степанчук О. П. Т. Г. Шевченко у національній памяті української діаспори крізь призму пластових видань 1940–1960 рр. (за документами ЦДАЗУ)

Шепелюк В. М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України)

Фотодобірка. Шляхами визволення України. Упорядник Любарська Л. В.

Публікація архівних документів

Гудим В. В. Українська мова в діловодстві установ і підприємств Полтавщини у 20-х р. ХХ ст.

Морозова А. В. З епістолярію Г. М. Говзмана (листи до дружини та дітей із фронтів Великої Вітчизняної війни)

Савченко Н. В. Листи М. М. Коцюбинського у фондах ЦДАВО України

Архівна справа за кордоном

Павельчик-Дура К. Очерки по истории Государственного архива в Лодзи и его архивного фонда

Інформація і рецензії

Берковський В. Г. З історії архівної думки в світі: нові підходи та дослідження

Васильєв В. Ю., Водотика Т. С. Комплексний погляд на проблему реформування адміністративно-територіального устрою України

Гаранін О. Я., Кулешов С. Г. Новий навчальний посібник з архівознавства

Виставки

Кагальна М. В. "Битва за Україну" (до 70-річчя звільнення України від нацистських загарбників)

Ващук Л. В. "Майдан. Простір гідності, свободи і єднання" (до 10-ї річниці Помаранчевої революції та річниці Революції гідності)

C O N T E N T S

Articles and Notices

Antonenko V. V. The Establishment of Budgets of Provincial and Regional Cities of Ukrainian SSR at the Beginning of 1920-ies of 20 Century

Horbatyuk M. V. The Implementation of Results of Scientific and Research Work of the Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping: the Problems and Perspectives (the Analysis of Canvass of State Archival Institutions of Ukraine)

Otamas I. H. The History of Organization of Records Keeping in the Regions of Ukraine in 1920-1970 (on the Example of Cherkassy Region): the History and Historiography

Palamarchuk L. V. The Criteria of an Appraisal of the System of Data Bases Management of the State Archives on the Example of the Central State Electronic Archives of Ukraine

Palienko M. H. The Activity of the Kyiv Archeographical Commission in the Context of Development of European Archeography on the 19 – at the Beginning of 20 Century

Chaikovskyi A. S. The Archives of Ukraine in 1938-1960: to the History of Problem

Sources Reviews and Documentary Essays

Vlasenko S. I. The Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine on the History of the Kyiv State University Named After T. H. Shevchenko of the World War II Period

Vorobey R. B. The Municipal Magistrates and Town Halls in the System of the Bodies of Self-Government on 18-19 Centuries (on the Documents of the State Archives of Chernihiv Region)

Hryshchenko A. S. The Reform of Secondary Education of the Mid of 20 Century in the Newspapers of the Kyiv Region (on the Documents of the Newspaper Fond of the State Archives of Kyiv Region)

Kasiyan L. H. The Figure of Mykola Bazhan in the Projection of Audio and Visual Documents

Kramar Y. V. The Cultural and Educational Life of the Jewish Community on Volyn Region in Interwar Days

Pohorila T. M. The Supreme Command Acknowledgements for Liberation of Ukraine as Historical Source (on the Documents of the Memorial Complex "The National Museum of the Great Patriotic War of 1941-1945")

Stepanchuk O. P. T.H. Shevchenko in the National Memory of Ukrainian Diaspora through the Prism of the Plast Issues of 1940-1960 (on the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

Shepelyuk V. M. The Ukrainian Cossacks in the Painting and Graphics Works (on the Collections of the Central State Museum of Literature and Arts of Ukraine)

The Photo Collection. On the Ways of Liberation of Ukraine. Complier Lyubarska L. B.

Publication of archival records

Hudym V. V. The Ukrainian Language in the Records Keeping Process of Institutions and Enterprises of Poltava Region in 1920-ies of 20 century

Morozova A. V. "… The Letters, as Memorial of Battle, as Chronicles of Filings We Will Read Again" (the Letters of H.M. Hovzman Addressed to His Wife and Children From the Fronts of the World War II)

Savchenko N. B. The Correspondence of M. Kotsyubynskyi in the Fonds of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine

Archival Affairs Abroad

Pavelchik-Dura K. The Essay on History of the State Archives in Lodz and Its Archival Holdings

International Relations

Berkovskyi V. H. On the History of the World Archival Thoughts: the New Approaches and Researches

Vasiliev V. Y., Vodotyka T. C. The Complex View on the Problem of Reforming of the Administrative and Territorial System of Ukraine

Garanin O. Y., Kuleshov S. H. The New Educational Manual on Archival Studying

Exhibitions

Kahalna M. V. "The Battle for Ukraine" (to the 70-th Anniversary of the Liberation of Ukraine from the Nazi Occupation)

Vashchuk L. V. "Maidan. The Territory of Dignity, Freedom and Unity" (to the 10-th Anniversary of the Orange Revolution and the Anniversary of the Revolution of Dignity)

На початок
На початок