Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2015 р.

Випуск 3 (297): травень-червень

Файл в форматі PDF (39 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Спеціальний випуск

До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі

Привітання Голови Державної архівної служби України з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі

Лисенко О. Є., Перехрест О. Г. Демографічні втрати України у роки Другої світової війни

Клименко Т. А. Корсунь-Шевченківська операція за документальними джерелами Державного архіву Черкаської області

Рибченко Л. В. Шляхи Другої світової на картах Генштабу Червоної армії (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років")

Бєлая О. М., Бойко Г. В. Документи Державного архіву Київської області про буремні події 1941–1945 рр.

Маренець Л. В. Хлібозаготівлі на Кіровоградщині взимку 1943–1944 рр.

Власенко С. І. Радянський партизанський рух опору в період звільнення України та країн Центральної і Південно-Східної Європи (1943–1945 рр.)

Клименко О. О. Центральний емісійний банк "Україна" – важливий механізм Райху для експлуатації й пограбування окупованих територій у роки Другої світової війни

Мягкий І. М. Табори військовополонених в Україні у 1941–1943 рр. (за документами ЦДАВО України)

Колєчкін В. П. Діяльність німецької окупаційної адміністрації (за документами Бобринецької районної управи Кіровоградської області 1941–1944 рр.)

Вєтров І. Г. Початок відродження важкої індустрії України у 1943–1945 рр.: стратегія і практика

Пшенична Т. О. Лики смерті в день Перемоги

Шелейко Т. В. Шляхи розв’язання кадрової проблеми на залізничному транспорті України у 1943–1945 роках

Маєвський О. О. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.)

Третяк В. Л. Особливості видання часописів 1-го Українського фронту (1943–1945 рр.)

Ухач В. З. Сучасна вітчизняна історіографія похідних груп ОУН(б) та ОУН(м) на Великій Україні (1941–1943 рр.)

Касян Л. Г., Макарова Т. О. Фотодокументальне видання ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного "Війна 1941–1945 рр."

Фотодобірка. Повсякдення війни. Упорядник Л. В. Любарська

Антоненко В. В. "Україна: шлях до Перемоги" (виставка документів Національного архівного фонду)

C O N T E N T S

Special eddition

To the 70th Anniversary of the Victory Over Nazism in Europe

The Greeting of the Head of State Archival Service of Ukraine on the Occasion of the 70th Anniversary of the Victory Over Nazism in Europe

Lysenko O. E., Perekhrest O. H. The Demographical Losses in Ukraine during the World War II

Klymenko T. A. The Korsun-Shevchenkivskyi Operation on Documentary Sources of the State Archives of Cherkasy Region

Rybchenko L. V. The Pathways of the World War II on Maps of the Red Army General Staff (on the Documents of The National Museum of the History of Ukraine in World War II. The Memorial Complex)

Belaya O. M., Boyko H. V. The Documents of the State Archives of the Kyiv Region on the Tumultuous Events of 1941–1945

Marenets L. V. The Winter Grain Procurements in Kirovohrad Region (1943–1944)

Vlasenko S. I. The Soviet Partisan Resistance Movement During the Liberation of Ukraine and Countries of Central and South-Eastern Europe (1943–1945 Biennium)

Klymenko O. O. The Central Bank of Issue "Ukraine" – as an Important Mechanism for Reich Exploitation and Plunder of the Occupied Territories of Ukraine During the Second World War

Myahkyi I. M. POW Camps in Ukraine in 1941–1943 (on the Documents of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine)

Kolechkin V. P. The Activities of the German Occupation Administration (on Documents of the Bobrynets Council District of Kirovograd Region 1941–1944)

Vetrov I. H. The Beginning of the Revival of Heavy Industry in Ukraine (1943–1945): Strategy and Practice

Pshenychna T. O. The Faces of Death on Victory Day

Sheleiko T. V. The Ways of Solving Personnel Problems on the Railways of Ukraine in 1943–1945 years

Maevskyi O. O. The Anti-Hitler Coalition in the Political Poster and Caricature (1941–1945 Biennium)

Tretyak V. L. The Features of Edition of Issues of the 1st Ukrainian Front (1943–1945)

Ukhach V. Z. The Modern Domestic Historiography of Derivative Groups OUN (b) and OUN (m) on the Great Ukraine (1941–1943)

Kasyan L. H., Makarova T. O. "The War of of 1941–1945" The Photo Documents Issue of the Central State Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi

Photo Collection. The Routine of War. Complier L. V. Lubarska

Antonenko V. V. "Ukraine: the Road to Victory" (the Exhibition of Documents of the National Archival Holdings)

На початок
На початок