Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2015 р.

Випуск 4 (298): липень-серпень

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження архівних аудіовізуальних документів

Сельченкова C. В. Нові правила організації діловодства та архівного зберігання документів

Калінічева Г. І., Романовський Р. В. Міжнародні стандарти у сфері архівної справи та керування документаційними процесами: проблеми гармонізації в Україні

Марканич М. В. Довга дорога до злуки (до 70-річчя возз’єднання Закарпаття з Україною)

З історії архівів та архівних зібрань

Безгинська К. Н., Лисенко Т. А. 90 років Державному архіву Луганської області

Корецька О. А. Архів Одеського обкому Компартії України: документи, роки, люди

Огляди джерел та документальні нариси

Альмес І. І. Латино- і польськомовні стародруки Монастирського походження у фондах Державного архіву Тернопільської області

Бентя Ю. В. Особовий фонд Бориса Лятошинського у ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження видатного українського композитора, диригента і педагога)

Касян Л. Г. Документальна спадщина Богдана Весоловського у аудіовізуальній колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Нестерчук Д. В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України

Сміжак А. Р. Дмитро Катамай – член Бойової управи Українських січових стрільців

Якобчук Н. О. Просопографічний портрет Івана Каманіна (1850–1921)

Фотодобірка. До 150-річчя від дня народження архієпископа Андрея Шептицького. Упорядник Любарська Л. В.

Публікація архівних документів

Ващук Д. П. Архів князів Чорторийських: дипломатичний аналіз початкового протоколу та реєстр документів

Терещенко О. В. Дипломатична місія УНР у США в листах Юліана Бачинського

Інформація і рецензії

Христова Н. М. Всеукраїнська науково-практична конференція “Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії”

Тельвак В. В. Важливий археографічний проект з історії гетьманської держави Павла Скоропадського

C O N T E N T S

Articles and Notices

Prykhodko L. F. The Theoretical and Practical Aspects of Study of Archival Audiovisual Documents

Selchenkova S. V. New Rules on Records Keeping and Archiving of Documents

Kalinicheva H. I., Romanovskyi R. V. The International Standards in the Field of Archives and Management of Documentation Processes: the Problems of Harmonization in Ukraine

Markanych M. V. The Long Road to the Union (to the 70th Anniversary of the Reunification of the Transcarpathian Ukraine with Ukraine)

From the History of Archives and Archival Collections

Bezhynska K. N., Lysenko T. A. To the 90 Anniversary of the State Archives of Luhansk Region

Koretska O. A. The History of Archives of Odessa Regional Committee of the Communist Party of Ukraine

Sources Reviews and Documentary Essays

Almes I. I. The Latin and Polish Old Printed Books of Monastery Origin in the Collections of the State Archives of Ternopil Region

Bentya Y. B. The Personal Fond of Borys Lyatoshynsky in the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine (to the 120th Anniversary of the Birth Date of Famous Ukrainian Composer, Conductor and Pedagogue)

Kasyan L. H. The Bohdan Vesolovskyi Documental Heritage in the Audiovisual Collection of the Central State Archives of Audio and Visual Documents named after H. S. Pshenychyi

Nesterchuk D. V. The Person of Oleksandr Oles in the Archival Sources of the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine

Smizhak A. R. Dmytro Katamay – the Member of Ukrainian Sich Riflemen Combat Council

Yakobchuk N. O. The Prosopographical Portrait of Ivan Mykhailovych Kamanin (1850–1921)

Photocollection. To the 150th Anniversary of the Birth Date of Archbishop Andrey Sheptytsky. Complier Lyubarska L. V.

Publication of archival records

Vashchuk D. P. The Prince Czartoryski Family Archives: the Diplomatic Analysis of Initial Protocol and Registry of Documents

Tereshchenko O. V. At the Head of the Diplomatic Mission of Ukrainian People's Republic in the United States (to the 145 Anniversary of Yulian Bachynsky)

International Relations

Khrystova N. M. “The Archives – Science – Society: Ways of Cooperation” All-Ukrainian Scientific Conference

Telvak V. V. The Important Archeographical Project on the History of Pavlo Skoropadskyi Hetman State

На початок
На початок