Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2015 р.

Випуск 5-6 (299): вересень-грудень

Файл в форматі PDF (4,6 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Калакура Я. С. Стиль роботи архівістів: контекст менеджменту

Кісіль І. М. Привілей на магдебурзьке право Полтаві 1752 р. (до питання про автономію міської громади)

Палієнко М. Г. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделей архівної освіти

Кручініна Т. Г., Чернятинська Ю. Г. Створення архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного документування в Центральному державному електронному архіві України

Ніколаєва Т. О. Діяльність "Української національної єдності у Франції" у 1930–1970 рр. (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

Петришак Б. І. Родина Ґобелів (Ґебелів) в інтелектуальному середовищі Львова періоду пізнього середньовіччя

Маковська Н. В. Наближення пам’яті (нотатки про Міжнародну конференцію "Голокост на території СРСР в архівних документах")

З історії архівів та архівних зібрань

Кравченко М. В. Реорганізація архіву давніх актів міста Львова у 1939–1941 рр.: нарис інституційної історії

Огляди джерел та документальні нариси

Антоненко В. В. Документи ЦДАГО України про діяльність українських громадських організацій в еміграції (за матеріалами колекції документів "Український музей у Празі")

Дубовик С. О. Особовий фонд українського театрального режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України

Касян Л. Г. Академік Дмитро Яворницький в аудіовізуальних документах ХХ ст. (до 160-річчя від дня народження)

Лях Г. В. Документальні комплекси архівного та реєстраційного відділень подільської духовної консисторії (1795–1922 рр.): ступінь збереженості та інформаційний потенціал

Сімперович В. М. Бойові дії на території України в 1943–1944 рр. у вітчизняних документальних публікаціях

Шаповал А. І., Булгаков Ю. В. Архів академіка П. Т. Тронька в Інституті архівознавства НБУВ: формування та склад

Піблікація архівних документів

Кислівська К. О. Діяльність Т. Г. Лубенця на посаді директора народних училищ Київської губернії у документах ЦДІАК України (1901–1912 рр.)

Музичко О. Є. Співпраця одеських істориків із членами Петербурзької академії наук у світлі епістолярних джерел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Генеалогічні дослідження

Камінський В. Я. Походження і герби роду Третерів (за документами ЦДІАЛ України)

Клименко Т. А. Сімейні та архівні документи як джерельна база генеалогічного дослідження козацького роду Вакка

Кузьміна І. В. Українська гілка роду Штейнгелів

Томазов В. В. Одеські Родоканакі: історико-генеалогічна розвідка

Чиркова М. Ю., Коротенко В. В. Матеріали генеалогічного характеру в Державному архіві Полтавської області

Архівна справа за кордоном

Білоусова Л. Г. Національний архів Японії: погляд зблизька

Інформація і рецензії

Власенко С. І. До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй (виставка документів Національного архівного фонду, 23 жовтня 2015 року, м. Київ)

Булгакова А. В. Заснування архівного фонду українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка (3 листопада 2015 року, м. Київ)

Майстренко А. А. Всеукраїнська наукова конференція  Шістнадцяті джерелознавчі читання  (24 листопада 2015 року, м. Київ)

Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С. Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і практичні проблеми документознавства та архівознавства: ретроспектива і сучасність" (2–3 грудня 2015 р., м. Мінськ)

C O N T E N T S

Articles and Notices

Kalakura Y. S. The Archivists’ Style of Work: the Management Context

Kisil I. M. The Privilege of Magdeburg Law to Poltava City in 1752. (On the Autonomy of the City Community)

Palienko M. H. The European and American Models of Archival Education: the Historical Traditions and Modern Development Tendencies

Kruchinina T. H., Chernyatyns’ka Y. H. The Formation of Archival Collections of Websites within the Initiative Documentation in the Central State Electronic Archives of Ukraine

Nikolayeva T. O. The Activity of "Ukrainian National Unity in France" in 1930–1970 (on the documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

Petryshak B. I. The Gobel (Gebel) Family in the Intellectual Environment of Lviv City during Late Medieval Period

Makovska N. V. Approaching of memory (the International Conference notes "Holocaust in the USSR in archival documents")

From the History of Archives and Archival Collections

Kravchenko M. V. The Reorganization of Archives of Ancient Acts of Lviv City in 1939–1941: Essay on Institutional History

Sources Reviews and Documentary Essays

Antonenko V. V. The Activity of Ukrainian Public Organizations in Emigration (on the “Ukrainian Museum in Prague” Collection of Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

Dubovyk S. O. The Personal Fond of Ukrainian Theatre Director Volodymyr Hrypych, stored in the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine

Kasyan L. H. The Personality of Academician Dmytro Yavornytskyi in the Audio and Visual Documents of 20th Century (to the 160 Anniversary of Date of Birth)

Lyakh H. V. The Documents Complexes of Archival and Registry Offices of Podilsk Spiritual Consistory (1795–1922): the Degree of Preservation and Information Potential

Simperovych V. M. "The Battle for Ukraine" (1943–1944) in National Documentary Publications

Shapoval A. I., Bulgakov Y. V. The Archives of Academician P. T. Tronko in the Archival Institute of Vernadskyi National Library of Ukraine: the Formation and Composition

Publication of archival records

Kyslivska K. O. The activity of T. H. Lubenets as Director of Public Schools of Kyiv Province in the Documents of Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv (1901–1912)

Muzychko O. E. The Odessa Historians and Petersburg Academy of Sciences Members Cooperation in the Light of Epistolary Sources (the end of 19th – beginning of 20th)

Genealogical research

Kaminskyi V. Y. The Origin and Emblems of Treter Family (on the Documents of Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv)

Klimenko T. A. The Family and Archival Documents as the Source for Genealogical Research of Vakk Cossack Family

Kusmina I. V. The Ukrainian Branch of Shteinhel Family

Tomazov V. V. Odesa Rodokanaki: the Historical and Genealogical Research

Chirkova M. Y., Korotenko V. V. The Genealogical Materials in the State Archives of Poltava Region

Archival Affairs Abroad

Bilousova L. H. The National Archives of Japan

International Relations

Vlasenko S. I. The 70th Anniversary of United Nations (Exhibition of Documents of the National Archival Holdings of Ukraine, October 23, 2015, Kyiv)

Bulgakova A. V. The Establishment of Archival Fond of Volodymyr Denysenko, Ukrainian Film Director and Screen Writer (November 3, 2015, Kyiv)

Maistrenko A. A. The All Ukrainian Conference "Sixteenth Source Studying Readings" (November 24, 2015, Kyiv)

Garanin O. Y., Kovtaniyk Y. S. International scientific conference "Theoretical and practical problems of record keeping and archival studies: the retrospective and modernity" (December 2–3, 2015, Minsk)

На початок
На початок