Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2016 р.

Випуск 1 (300): січень-лютий

Файл в форматі PDF (18 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (24–25 лютого 2016 року)

Статті та повідомлення

Денисенко О. В. Нормативне забезпечення роботи з електронними документами

З історії архівів та архівних зібрань

Бабенко О. О, Колєчкін В. П. Державному архіву Кіровоградської області – 90 років

Огляди джерел та документальні нариси

Воробей Р. Б. Діяльність Чернігівської міської трикласної торговельної школи (1903–1919 рр.)

Гуменюк О. А. Джерельна база дослідження українського молодіжного руху в країнах Європи в 1920–1939 рр.

Касян Л. Г. Поет в умовах "заблокованої культури": аудіовізуальні "версії" біографії Павла Тичини (до 125-річчя від дня народження)

Клименко Т. А. Умань у XVII–XIX ст.: розквіт та занепад

Магурчак А. М. Закордонні особові архівні фонди Андрія Жука

Олійник О. Г. Перша жінка-художниця буковини Августа Кохановська (за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України)

Саранча В. І. Український національний рух на Полтавщині під час Першої світової війни (за документами Державного архіву Полтавської області)

Шаповал А. І. Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки

Фотодобірка. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша). Упорядник Любарська Л. В.

Публікація архівних документів

Гудим В. В. З історії перейменування населених пунктів Полтавщини (за документами Державного архіву Полтавської області)

Ковалець Т. Р. Невідомий гетьман Марко Ковтун: документи з історії української козаччини XVI–XVII ст.

Архівна справа за кордоном

Палієнко М. Г. Архівна система Австрії: історичні витоки, еволюція, сучасна організація

Інформація і рецензії

Романова К. В. Український вільний університет: голос поневоленої країни (документальна он-лайн виставка Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

C O N T E N T S

Event

The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 24-25, 2016)

Articles and Notices

Denysenko O. V. The Regulatory Support of Working with Electronic Documents

From the History of Archives and Archival Collections

Babenko O. O., Kolechkin V. P. The State Archives of Kirovohrad Region Celebrates its 90 Anniversary

Sources Reviews and Documentary Essays

Vorobey R. B. The Activity of the Chernihiv Three Classes City Trade School (1903–1919)

Humeniuk O. A. The Source Base of Research of Ukrainian Youth Movement in the Europe in 1920–1939

Kasian L. H. Poet in the Conditions of "Blocked Culture": Audiovisual "Versions" of Biography of Pavlo Tychyna

Klymenko T. A. Uman City in 17–19th centuries: the Development and Decline

Mahurchak A. M. The Foreign Personal Fonds of Andriy Zhuk

Oliynyk O. H. The First Woman Artist of Bukovyna – Avgusta Kokhanovska (on the Documents of the Central State Archives of Literature and Arts of Ukraine)

Sarancha V. I. The Ukrainian National Movement in Poltava Region During the World War I (on the Documents of the State Archives of Poltava Region)

Shapoval A. I. The Documents of Russian Scientist Emigrant S.Y.Paramonov in the collection of the Vernadsky National Library of Ukraine: the arrangement; composition; findings

Photo Collection. The creator of unforgettable masterpieces (to the 85th anniversary of Ukrainian composer O. Bilash). Complier Lyubarska L. V.

Publication of archival records

Hudym V. V. On the History of Renaming of Settlements of Poltava Region (on the Documents of State Archives of Poltava Region)

Kovalets T. R. The Unknown Hetman Marko Kovtun: the Documents on History of Ukrainian Cossacks of 16-17th centuries

Archival Affairs Abroad

Palienko M. H. The Archival System of Austria: the Historical Origins, Evolution, Modern Organization

International Relations

Romanova K. V. The Ukrainian Free University: the Voice of Oppressed Country (On-line Documentary Exhibition of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)

На початок
На початок