Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2017 р.

Випуск 1 (306): січень-лютий

Файл в форматі PDF (32 MB)

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя початку Української революції 1917–1921 років

Войтович О. В. Лист Головного отамана військ УНР Симона Петлюри Головноуповноваженому Уряду УНР Івану Огієнку (26 грудня 1919 року)

Кучерук О. В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри

Фотодобірка. До 100-річчя створення Української Центральної Ради. Упорядник Любарська Л. В.

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (23 лютого 2017 року)

Статті та повідомлення

Приходько Л. Ф. "Національний архівний фонд": поняття, склад, структура

Денисенко О. В. Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію

З історії архівів та архівних зібрань

Доліновський В. І. Читальний зал Земського архіву у Львові у 1920–1933 роках: дослідники та теми студій

Карпенко О. В. "Тут уперше він був прочитаний": до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка

Сухих Л. А. "Список актових книг, хранящихся в Киевском центральном архиве": до історії створення і використання (до 165-річчя Київського центрального архіву давніх актових книг)

Огляди джерел та документальні нариси

Романова К. В. З історії українських навчальних закладів та наукових осередків Європи у міжвоєнний період (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки)

Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського

Ийслуу А. Е. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва)

Паламарчук С. В. З історії міста Ізмаїла (османська доба)

Петришак Б. І. Час реформ: реорганізація устрою міської канцелярії Львова останньої третини XVI століття

Шаповал А. І. Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва

Публікація архівних документів

Журжа І. В. Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України)

Contents

To the 100th Anniversary of the Beginning of Ukraine Revolution of 1917–1921

Voitovych O. V. The Letter of Simon Petliura, the Chief Otaman of the UPR Troops to the Ivan Ogienkо, Chief Commissioner of the Government UPR (December 26, 1919)

Kucheruk O. S. The New Documents in the Case of Death of Simon Petliura

Lyubarska L. V. To the 100th Anniversary of the Central Council of Ukraine

Event

The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 23, 2017)

Articles and Notices

Prykhodko L. F. "The National Archival Holdings": Concept, Composition and Structure

Denysenko О. V. The Normalization of Procedure for Working with Documents Containing Official Information

From the History of Archives and Archival Collections

Dolinovskyi V. I. The Reading Room of the County Archives of Lviv in 1920-1933: the Researchers and Research Topics

Karpenko O. V. "It Has Been Read Here For the First Time". The History Of Shevchenko Expert Mychaylo Chalyi’s Private Archives in the Collection Of Taras Shevchenko’s Memorial House-Museum

Sukhykh L. A. "The List of Register Books, Stored in the Kyiv Central Archives": the History of Creation and Use

Sources Reviews and Documentary Essays

Romanova K. V. To The History of Ukrainian Universities and Research Centers of Europe in Interwar Period (on the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

Dubovyk S. O. The Personal Fond of Writer Hanna Cherin in The Central State Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine

Zavalnyuk K. V. The Documents on M. S. Hrushevsky’s Family in the State Archives of Vinnytsya Region

Iysluu A. E. The Female’s High Education in Kyiv City at the end of 19 – early 20 century (on the Documents of the State Archives of Kyiv City)

Palamarchuk S. V. The History of Town of Ismail (Ottoman Era)

Petryshak B. I. The Reform Time: the Reorganization of System of Lviv City Office in the last third of 16 century

Shapoval A. I. The letters of Literary Critics V. M. Peretz and V. P. Adrianova-Peretz to Writer and Historian I. F. Erofeev

Publication of archival records

Zhurzha I. V. The Letters of Citizens to the Public Authorities as a Source of Study of the Famine of 1946–1947 (on the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

На початок
На початок