Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2017 р.

Випуск 5-6 (310-311): вересень–грудень

Файл в форматі PDF (6 MB)

ЗМІСТ (Contents)

До 100-річчя створення першого державного органу управління системою архівних установ України

Засідання "Круглого столу" з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього" (21 вересня 2017 р., м. Київ)

Маврін О. О. Археографічна діяльність центральних державних архівних установ України у 1991–2011 роках

Ємельянова Т. О. Нотатки з історії кіноархівів

Клименко Т. А. Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття"

Любарська Л. В. Фотодобірка


До 70-річчя журналу "Архіви України"

Бандура М. В. Надійний супутник архівістів та істориків

"Архіви України". Фотодобірка


Статті та повідомлення

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації

Калакура Я. С. Правове, інноваційно-інформаційне та організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту

Переверзєва Л. М., Колісник О. В. Створення страхового фонду документації на об’єкти культурної спадщини

Ухач В. З. "Важкі" питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків


Огляди джерел та документальні нариси

Бабенко О. О. Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС

Марканич М. В. Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі

Масіян Н. Б. Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча)

Романова К. В. Життя Києва 1920–1930-х років за матеріалами періодичних видань української еміграції


Архівна справа за кордоном

Бездрабко В. В. Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи


Особистості

Колесник І. І. Діалог з істориком

Мага І. М. Учитель

Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства

Пиріг Р. Я. Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в архіви

Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності Я. С. Калакури


Публікація архівних документів

Вовк О. Б., Демченко Л. Я. "Даби публичніе дѣла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними били по точному порядку в узаконеніях предположенному" (до історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.)

Фрасинюк О. Н. Київські золотарі ХVI–XVIII століття у дослідженнях Д. М. Щербаківського


Інформація і рецензії

Андрієвська Л. В. Міжнародна науково-практична конференція "Архіви в сучасному світі: виклики та завдання" (7–8 грудня 2017 р., м. Київ)

Гуль О. В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття

Палієнко М. Г. 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.)

Чернятинська Ю. Г. VIІ Конгрес польських архівістів "Архіви без кордонів" (Archiwistyka bez granic) (20–21 вересня 2017 р., м. Кельце, Польща)

Contents

To the 100th Anniversary of the First State Authority Managing the System of Archival Institutions of Ukraine

"Archival Affairs in Ukraine: Results of the Century and Prospect for the Future" "Round Table" with International Participation (September 21, 2017, Kyiv)

Mavrin O. O. The Archeographical Activity of the Central State Archival Institutions of Ukraine in 1991–2011

Emelianova T. О. The Notes on History of Cinema Archives

Klymenko T. A. The Main Stages of Formation and Development of the State Archives of Cherkasy Region

Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The Complex Scientifi c and Festive Event: "The Archival Affairs Today: from Eternity to the Future"

Lubarska L. V. Photo Collection


To the 70th Anniversary of "Archives of Ukraine" Journal

Bandura M. V. The Reliable Companion of Archivists and Historians

Photo Collection


Articles and Notices

Alekseenko A. O., Balyshev M. A. Archives as the Custodians of History of Science and Technics the Institutionalization in Ukraine of Archival Storage of Scientifi c and Technical Documentation

Kalakura Ya. S. The Legal, Innovation and Information, Organizational and Technological Archives Management Software

Pereverzeva L. M., Kolisnyk O. V. The Creation of the Insurance Fond of Documentation for the Objects of Cultural Heritage

Ykhach V. Z. "The Hard Questions" of the Ukrainian-Polish Relations in 1942–1944: the Visions of Contemporary Ukrainian Historians


Sources Reviews and Documentary Essays

Babenko O. O. The Sources on the History of Construction of Kremenchuk Hydroelectric Power Plant

Markanych M. V. The Development of the Administrative and Territorial System of Subcarpathian Rus

Masian N. B. The Personal Fond of M. H. Ivasyuk in the State Archives of Chernivtsy Region (to the 100th Anniversary of the Date of Birth of Ukrainian Writer, Folklorist, Scientist, Cultural and Public Figure)

Romanova K. V. The life of Kyiv City in 1920-1930s on the Materials of Periodicals of Ukrainian Emigration


Archival Affairs Abroad

Bezdrabko V. V. The Foreign Archival Management in the Educational System: Origin; Content; Prospects


Personalities

Kolesnyk I. I. The Dialog with Historian

Maha I. M. The Teacher

Palienko M. H. The New Archival Thinking: the Contribution of Professor Yaroslav Kalakura in the Development of Ukrainian Archival Studying

Pyrih R. Ya. The Professor Yaroslav Kalakura: Historian, in Love with the Archives

Photo Collection


Publication of Archival Records

Vovk O. B., Demchenko L. Ya. "Let Public Cases, Given and Taken by Archives… be Stored in the Exact Legal Order" (to the History of Arrangement of Archives on the Second Half of 18 Century)

Frasyniuk O. N. The Kyiv Goldsmithers of 16–18th Centuries in the Researches of D. M. Shcherbakivskyi


Information and Reviews

Andrievska L. V. "Archives in the Modern World: Challenges and Tasks" International Scientifi c and Practical Conference (December 7–8, 2017, Kyiv)

Hul’ O. V. The Little-known Massive Source on the History of Lviv City in the Second Half of 16 Century

Palienko M. H. 27th IIAS International Archival Day: Notes from the Archivists’ Forum held in Trieste (Italy) (October 16–17, 2017)

Chernyatynska Yu. H. "Archives Without Borders" VII Congress of Polish Archivists (Archiwistica Bez Granic) (September 20–21, 2017, Kielce, Poland)

На початок
На початок