Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2018 р.

Випуск 1 (312): січень-лютий

Файл в форматі PDF (3.2 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (28 лютого 2018 року)

Про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2017 році та пріоритети Укрдержархіву на 2018 рік

Статті та повідомлення

Майстренко А. А., Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд

Чернятинська Ю. Г. Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання

Огляди джерел та документальні нариси

Бабенко О. О., В. П. Колєчкін. Технологія фальсифікації карних справ учасників "контрреволюційної військово-повстанської націоналістичної організації" у 1937–1938 роках (за документами Державного архіву Кіровоградської області)

Ващук Л. В. Творчість українських митців за кордоном: джерелознавчий огляд документів ЦДАЗУ

Дубовик С. О. Документи особового фонду мистецтвознавця П. Ф. Оболенцева у ЦДАМЛМ України як джерело вивчення історії українських художніх студій початку ХХ століття

Левчук О. В. Економічні реалії міського повсякдення у пресі Києва 1905–1914 років

Решетченко Д. В. Історія Організації українських націоналістів (за фондами ЦДАЗУ)

Саранча В. І. Фонди рекрутських присутствій Державного архіву Полтавської області

Токаленко П. О. Хроніка подій Першої російської революції у документах державних архівних установ південних регіонів України (1905–1910 рр.)

Архівна справа за кордоном

Бездрабко В. В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості

Масіян Н. Б. Огляд архівних зібрань Північного Тіролю та фондів Тірольської університетської і крайової бібліотеки (Австрія)

Особистості

Балишев М. А. Архівіст – архівісту. До ювілею Євгена Семенова

Публікація архівних документів

Лоштин Н. Т. "Правильник" 1934 року бібліотеки Греко-католицької духовної семінарії у Львові (за документами ЦДІА України, м. Львів)

Опацький І. Ю. Взаємини родини Курінних із Н. Д. Полонською-Василенко (за матеріалами листування)

Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Леопольда Карла Ґетца до Михайла Грушевського

Інформація і рецензії

Климович Н. М. "Територія АРХІВ: діалог з документом" – новий проект ЦДАМЛМ України

Легун Ю. В. Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922–2017)

C O N T E N T S

Event

The Extensive Meeting of Collegium of the State Archival Service of Ukraine (February 28, 2018)

On the work of the State Archival Service of Ukraine (Ukrderzharchiv), archival institutions and special institutions of the insurance documentation fond in 2017 and the priorities of the State Archival Service of Ukraine in 2018

Articles and Notices

Maystrenko A. A., Romanovsky R. V. Digitization of Archival Documents in Foreign Countries: Information and Analytical Review

Chernyatynska Y. H. Acquisition of Archives with Documents in Electronic Form and their Storage: Historiography of the Problem

Sources Reviews and Documentary Essays

Babenko O. O. Kolechkin V. P. The Technology of Falsifying of Criminal Cases of the Participants of "Counterrevolutionary Military Insurgent National Organization" in 1937–1938 (on he Documents of the State Archives of Kirovorad Region)

Vaschuk L. V. Th e Activity of Ukrainian Artists Abroad: the Source Study Review of Documents of the Central State Archives of Foreign Ucrainica

Dubovyk S. O. Documents of the P. F. Obolentsev Art Critic Personal Fond of Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine as the Source of Study of History of Ukrainian Art Studios at the beginning of 20th century

Levchuk O. V. The Economic Component of Every Day Life in Kyiv Press in 1905–1914

Reshetchenko D. V. History of the Organization of Ukrainian Nationalists (On the Documents of the Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

Sarancha V. I. The Recruiting Presence Fonds of State Archives of Poltava Region

Tokalenko P. O. The Chronicle of Events of the First Russian Revolution in Documents of State Archival Institutions of the Southern Regions of Ukraine (1905–1910)

Archival Affairs Abroad

Bezdrabko V. V. Bibliometrical Method in the Archival Aff airs: Experience and Possibilities

Masian N. B. An Overview of the Archival Collections of Northern Tyrol and Collections of Tyrolean University and Territorial Library (Austria)

Personalities

Balyshev M. A. Archivist – to Archivist. To Evhen Semenov Jubilee

Publication of Archival Records

Loshtyn N. T. "Pravylnyk" (Th e Work Regulations) of 1934 of the Library of Greek-Catholic Priest Seminary in Lviv (on Documents of the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv)

Opatskyi I. Y. Kurinnyies Family and N. D. Polonska-Vasylenko Relationships

Telvak V. V., Radchenko O. A. The Letters of Leopold Karl Goetz to Mykhailo Hrushevsky

Information and Reviews

Klymovych N. M. "The Archives Territory: Dialog with Document" — the New Project of the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine

Lehun Y. V. The New Research on History of Archival Aff airs in Khmelnytsk Region (1922–2017)

На початок
На початок