Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2018 р.

Випуск 2-3 (313-314): березень – червень

Файл в форматі PDF (5.5 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває

Маврін О. О. “Перспективний видавничий план” як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археографії 1980-х років

Петришак Б. І. Дослідження суспільно-економічної історії Галичиниукраїнськими та польськими вченими: здобутки й перспективи

Резнік І. С. Сучасні форми використання інформації у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України

Огляди джерел та документальні нариси

Гулюк Є. Ю. Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів

Дубовик С. О. Український професійний театр кінця ХІХ – початку ХХ століть (за документами особового фонду українського театрознавця П. П. Перепелиці)

Івашко Р. В. Проведення Ювілейного року середини XV століття у Короні Польській

Касян Л. Г. “Такий я ніжний, такий тривожний…” (висвітлення життя творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах)

Лях Г. В. Церковно-парафіяльне літописання на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Морозова А. В. Нові документи до біографії Г. Ф. Вороного (до 150-річчя від дня народження вченого)

Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини ХІХ – початку ХХ століття: склад та евристичний потенціал

Петренко О. С. Генерал Валентин Естергазі та його родина – власники маєтків на Правобережній Україні

Романова К. В. Українська поезія першої половини ХХ століття у періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ)

Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії

Фотодобірка. Любарська Л. В. До 100-річчя від дня народження О. Т. Гончара

Публікація архівних документів

Журжа І. В. Історія архівної справи у документах ЦДАГО України

Місюк М. Д. Діяльність архімандрита Алексія (Олександра Кабалюка) на території Підкарпатської Русі в 1920–1930-х роках (на основі документів Державного архіву Закарпатської області)

Пономарьов О. М. До історії будівництва фортеці Святої Єлисавети

Тельвак В. В., Радченко О. А. Листи Отто Гетча до Михайла Грушевського

Шаповал А. І. Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в архівах України

Інформація і рецензії

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)

Ювілеї

Щербак М. Г. Історику і архівісту Юрію Кулінічу – 70

C O N T E N T S

Articles and Notices

Bezdrabko V. V. The Methodology of Archival Science and Archival Method: the Discussion Continues

Mavrin O. O. The “Perspective Publishing Plan” as the Source of Study of Development of Th eoretical and Methodological Issues of Ukrainian Archeography of 1980s

Petryshak B. I. The Research of Social and Economical History of Galicia by Ukrainian and Polish Scientists: Attainments and Perspectives

Reznik I. S. The Modern Forms of Information Using in the Central State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine

Sources Reviews and Documentary Essays

Huliuk E. Y. Antiquity Topos and it’s Instrumentalization in the Model of Jesuit School Rhetoric

Dubovyk S. O. The Ukrainian Professional Th eatre of the Late 19th and Early 20th Centuries (on the Ukrainian Th eater Critic P. P. Perepelytsa Personal Fond)

Ivashko R. V. The Celebrating of Jubilee Year of the middle of 15th Century in the Kingdom of Poland

Kasyan L. H. “I am so Tender, so Disturbing…”(Lighting of the Life and Work of Volodymyr Sosura in Audiovisual Documents)

Lyakh H. V. The Church Parish Chronicles on Podillya Region in the Second Half of 19th – Beginning of 20th Century

Morozova A. V. New Documents on the Biography of H. F. Voroniy (to the 150th anniversary of the birth of scientists)

Muzychko O. E. Personal Archival Fonds of Historians of Southern Ukraine in the Second Half of 19th – Beginning of 20th Century: Content and Heuristic Potential

Petrenko O. S. General Valentyn Esterhazi and its Family as Landowners of Right-Bank Ukraine

Romanova K. V. The Ukrainian Poetry of the First Half of 20th Century in Periodicals of Ukrainian Diaspora (on the Documents of Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica)

Khomenko V. O. Mykhailo Hrushevsky and the Ukrainian Party of Socialist-Revolutionaries: Informational Potential of Party Archival Documents

Photo collection. Lubarska L. V. Th e 100th Anniversary of the Birth of O. T. Honchar

Publication of Archival Records

Zhurzha I. V. The History of Archival Aff airs in the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine

Misiuk M. D. The Activities of Archimandrite Alexiy (Olexandr Kabalyuk) in the 1920s – 1930s on the Territory of Subcarpathian Rus

Ponomariov O. M. On the History of Construction of the St. Elizabeth’s Fortress

Telvak V. V., Radchenko O. A. The Letters of O. Hoetzsch to M. Hrushevsky

Shapoval A. I. Epistolary Heritage of V. P. Adrianova-Peretz in Archives of Ukraine

Information and Reviews

Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The International Round Table “Problems of Informatization: Digitalization Processes (Th eory and Practice)”

Anniversaries

Shcherbak M. H. The Historian and Archivist Yury Kulinich is 70

На початок
На початок