Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2018 р.

Випуск 5-6 (316-317): вересень – грудень

Файл в форматі PDF (16.4 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Зворський С. Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек — вимога часу

Клименко Т. А. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства як пріоритет діяльності Державного архіву Черкаської області

Огляди джерел та документальні нариси

Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Шлях милосердя: діяльність Товариства Червоного Хреста на Луганщині (1918–2018 рр.)

Булгакова Т. О. До 180-річчя відкриття Інституту шляхетних дівчат у Києві (за документами Державного архіву м. Києва)

Гречко М. В. «Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание» (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932–1933 років у документах ЦДАГО України)

Доліновський В., Слюсарек К. Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст

Дубовик О. С. Олесь Гончар у документах ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня народження)

Ийслуу А. Е. Призначення чиновників на державні посади в період правління Миколи I (1825–1855): між покровительством і здібностями

Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті

Сємков В. Г. Радіоскрипти радіо «Свобода» як джерело інформації про події в Україні другої половини ХХ століття

Тихенко В. О. Повернення культурної спадщини української діаспори (за документами ЦДАЗУ)

Шаповал А. І. Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського

Публікація архівних документів

Батрак Л. В. Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із колекції «Український музей в Празі» ЦДАГО України)

Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження, початок у № 4(315) за 2018 р.)

Орел Ю. В. Документи про службу Януша Корчака (Г. О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу

Пономарьов О. М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорозького у 1763–1765 роках

До 100-річчя Національної академії наук України (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська

Інформація і рецензії

Алєксєєнко А. О., Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Чижова О. В. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів» (6 грудня 2018 р., м. Київ)

Гула О. Г. Новітні тенденції у розвитку української науки (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський)

Коломієць Н. А. Дев’ятнадцяті джерелознавчі читання «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів архівів», присвячені 100-річчю від дня народження професора Марка Варшавчика (5 грудня 2018 р., м. Київ)

Палієнко М. Г. Актуальні питання захисту персональних даних та збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у м. Трієст (Італія)

Паламарчук Л. В., Чернятинська Ю. Г. Стажування українських архівістів у державних архівах Польщі

C O N T E N T S

Articles and Notices

Zvorskyi S. L. Activating the interaction of archives and libraries is a requirement of time

Klymenko T. A. The Digitalization of Processes of Archival Affairs and Record Keeping as the Priority in Activity of the State Archives of Cherkasy Region

Sources Reviews and Documentary Essays

Bezhynska K. M., Lysenko T. A. The Path of Mercy: the Activities of the Red Cross in Luhansk Region (1918–2018)

Bulhakova T. O. The 180th Anniversary of the Opening of the Institute of Noble Girls in Kyiv (on the Documents of the State Archives of Kyiv)

Hrechko M. V. «I Left Such a Sample of Bread to my Children… as Edifi cation» (a Unique Find is the Bread of the Holodomor of 1932–1933 in the Documents of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine

Dolinovskyi V., Slyusarek K. Tax Documents of the 1780s as a Source for History of Galician Cities

Dubovyk O. S. Oles Honchar in Documents of the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine (to the 100th Anniversary of the Date of Birth)

Yisluu A. E. Appointment of Offi cials to Public Offi ce During the Reign of Nicholas I (1825-1855): Between Patronage and Abilities

Kasyan L. H. Audio-visual Documents in the Process of Formation of Historical Memory

Semkov V. H. The Radioscripts of Svoboda Radio as the Source of Information on the Events Held in Ukraine During the Second half of 20th century

Tykhenko V. O. Returning of the Cultural Heritage of the Ukrainian Diaspora (According to the Documents of Central State Archives of Archival Ucrainica)

Shapoval A. I. V. M. Peretts’s Cooperation with Scientifi c Society Named After Shevchenko through a Prism of his Letters to Scientist to M. S. Hrushevsky

Publication of Archival Records

Batrak L. V. Documents on the Famine in Ukraine in 1921–1923 (on the «Ukrainian Museum in Prague» Collection of the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine)

Hula O. H., Hula V. D. The Memories of Bund Central Committee Member Moisei Rafes about the Bialystok Period of the Organization’s Activities (1900–1902) (continuation, beginning in 4 (315), 2018)

Orel Yu.V. The Documents on the Work ща Janusz Korczak (Н. Goldszmidt) During the First World War in the Department of Aid to the People Affected by the War of the Committee of the Southwestern Front of the All-Russian Zemstvo Union.

Ponomarev O. М. Documents on Kish Advocacy of Territories of Liberties of the Zaporozhian Army in 1763–1765

The 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine (a Photo Collection). Complier — L.V. Lyubarskaya

Information and Reviews

Alekseenko A. O., Haranin O. Ya., Kovtaniuk Yu. S., Chyzhova O. V. The Open Discussion «The Problems of Copyright and Related Rights in the Activity of State Archives» (December, 6, 2018, Kyiv)

Hula O. H. Recent Trends in the Development of Ukrainian Science (on the Materials of the All-Ukrainian Scientifi c and Practical Conference «Modern Science and Education of Volyn», November 22, 2018, Volodymyr-Volynskyi)

Kolomiets N. A. The 19th Source Study Readings «The Source Potential of Informational Resources of Archives» Dedicated to the 100th Anniversary of the Date of Birth of Professor Mark Varshavchyk (December, 5, 2018, Kyiv)

Palienko M. H. Topical Issues on Protection of Personal Data and Preservation of Private Archives at the 28th International Archives Forum in Trieste (Italy)

Palamarchuk L. V., Chernyatynska Yu. H. Training of Ukrainian Archivists in the State Archives of Poland

На початок
На початок