Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2019 р.

Випуск 3 (320): липень – вересень

Файл в форматі PDF (12.2 MB)

ЗМІСТ (Contents)

Статті та повідомлення

Зворський С. Л. Що комуністична влада намагалася приховати від народу? (із практики засекречування архівних документів за доби тоталітаризму)

Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування

Подворна Л. С. Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти»: історія та сьогодення

Токаленко П. О. Тюрма і каторга як владні репресивні інститути з придушення Першої російської революції (1905–1907)

До 125-річчя від дня народження О. П. Довженка (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська

Цифровізація архівної справи та діловодства

Ємельянова Т. О. Формування архівних аудіовізуальних колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку

Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі

Огляди джерел та документальні нариси

Безгинська К. М., Лисенко Т. А. Голос кремінського баяна (до 340-річчя від дня заснування м. Кремінна)

Лях Г. В. Діяльність церковно-парафіяльних братств початку ХХ століття на теренах Поділля

Тельвак В. В., Тельвак В. П. Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга

Публікація архівних документів

Музичко О. Є. Листи М. Ф. Комарова до В. Л. Громашевського як джерело дослідження історії українського національного руху в Одесі на початку ХХ століття

Пономарьов О. М. Фортеці Ізмаїл і Кілія на початку Російсько-турецької війни 1768–1774 років: стан та заходи з фортифікації

Інформація і рецензії

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)» (20 червня 2019 р.)

Матяш І. Б. Лекції з архівного менеджменту від метра української архівної освіти (до виходу навчального посібника професора Ярослава Калакури)

Петришак Б. І. Монографія Ольги Гуль про міське суспільство Львова ранньомодерного часу

Якобчук С. О. Комплексне довідково-інформаційне видання «Архівні установи Київщини: Путівник»

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі

C O N T E N T S

Articles and Notices

Zvorskyi S. L. What Did the Communist Authorities have been Hiding out from the People? (on the Practice of Secreting Archival Documents during the Era of Totalitarianism)

Kalakura Ya. S., Кovtanyuk Yu. S. The Archival Management in Conditions of Electronic Governance

Podvorna L. S. «The Literary and Artistic Pluty» Archives-Museum Complex: History and Nowadays

Tokalenko P. O. Prison and Penal Servitude as the Power Repressive Institutions of Suppression of the First Russian Revolution (1905–1907)

To the 125th Anniversary of O. P. Dovzhenko (Photo Documents Collection). Complier – L. V. Lyubarska

Digitalization of Archival Affairs and Records Keeping

Yemelyanova T. O. Formation of Archival Audiovisual Collections: the Latest Trends and Development Challenges

Romanovsky R. V. The Digitalization of Archival Documents: the Poland State Archives Experience

Sources Reviews and Documentary Essays

Bezhynska K. M., Lysenko T. A. The Voice of Kreminna Bayan (to the 340th of Kreminna City Founding)

Lyakh H. V. Activities of Church and Parish Brotherhoods at the beginning of 20th c. on the Territory of Podillya Region

Telvak V. V., Telvak V. P. The Hrushevsky Studies in the Archives of St. Petersburg

Publication of Archival Records

Muzychko O. E. The M. F. Komarov’s Letters to V. L. Gromashevsky as the Source of Study of History of Ukrainian National Movement in Odesa City at the Beginning of 20th Century

Ponomariov O. M. The Izmail and Kiliya Fortresses at the beginning of Russo-Turkish War of 1768–1774: Fortifi cation Status and Measures

Information and Reviews

Alekseenko A. O., Balyshev M. A. The Round Table «The Problems of Informatization of Archives: Digitalization as Means of Meeting the Needs of Information Society (to the 50th Anniversary of the Central State Scientifi c and Technical Archives of Ukraine)» (June 20, 2019)

Matiash I. B. The Lections on Archival Management by the Specialist on the Ukrainian Archival Study (Dedicated to the Professor Yaroslav Kalakura Manual Release)

Petryshak B. I. The Monograph of O. Hul’ on Urban Society of Lviv City in Early Modern Time

Yakobchuk S. O. The Comprehensive Reference and Information Edition «The Archival Institutins of Kyiv Region: a Guide»

Archival Chronicle

Exhibitions, presentations, conferences, meetings

На початок
На початок