Архіви України: Путівник /
Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; За заг. ред. Ірини Матяш. - К.: Горобець, 2007. - 184 с.: іл.

ББК 79.3(4Укр)я2
А87

ISBN 978-966-8508-15-8

© Державний комітет архівів України, 2007
© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2007
© Державне науково-виробниче підприємство "Картографія", плани міст, 2007

У путівнику, підготовленому на відзначення 90-ліття заснування державного органу управління в галузі архівної справи в Україні, вміщено відомості про склад і зміст фондів центральних, місцевих та галузевих державних архівів, час роботи читального залу, сторінки в мережі Інтернет, умови доступу до архівної інформації.
Для фахівців, науковців та широкого кола читачів.

На початок
На початок