Архів Коша Нової Запорозької Січі. Том 4: Корпус документів 1734-1775 /
Редкол.: П. С. Сохань (голова), Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко та ін. Держкомархів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Археографічна комісія. - К.: 2006. - 888 с.

ББК 63.3(4 Укр)46
А 87

ISBN 966-02-0104-4
ISBN 966-02-4004-Х

© П. С. Сохань, Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, 2006

У четвертому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорізької січі опубліковано документи справ 21-27 фонду 229, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.
Ці документи стосуються, головним чином, розвідувальної діяльності на території Криму, Османської імперії та Речі Посполитої (справа 21), стосунків запорожців з жителями Китайгородської сотні Полтавського полку (справа 22), боротьби Коша проти гайдамаків (справа 23), розв'язання конфліктів з Донецьким Успенським монастирем (справа 24), ногайцями (справа 26), церковного життя в Запорожжі (справа 25), а також поїздки у 1755-1756 рр. запорозької депутації до російського імператорського двору з клопотаннями про надання Війську Запорозькому жалуваної грамоти на землі та скасування митних кордонів з Гетьманською Україною, особливостей проведення митної реформи 1754-1757 рр. в Україні та її наслідків (справа 27).
Видання розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок