Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник: Вип. 3

Файл в форматі PDF

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник: Вип. 3 / Державна архівна служба України, ЦДАМЛМ України; Авт.-упорядн.: С. Кущ, О. Кульчий, Т. Малярчук та ін. - К., 2014. - 674 с.

ISBN 966-8225-33-8
УДК 930.25(477) (036)
ББК 79.3(4Укр)ль
Ц38

© Державна архівна служба України, 2014
© Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, 2014

Пропоноване увазі читача видання є третім випуском путівника по фондах ЦДАМЛМ України. Інформація про склад і зміст документів доповнена короткими біографічними відомостями фондоутворювача. До видання у вигляді додатку увійшов список усіх фондів, які зберігаються в архіві-музеї, що дає можливість дослідникам отримати більш цілісне уявлення про склад і зміст документального надбання ЦДАМЛМ України.

Видання розраховане на літературознавців, філологів, мистецтвознавців, істориків, викладачів і студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться документальними джерелами вивчення історії української літератури та мистецтва.

На початок
На початок