Канцелярія Новосербського корпусу /
Упорядники: В. Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько //
Джерела з історії Південної України. Том 7. - Запоріжжя, 2005. - 442 с.

ББК : Т 3 (4 Укр)4
УДК : 930.2 (477.6):94(=1.497.11)"1754/1764"

ISBN 966-559-271-6

© ЗНТН, 2005
© В. Мільчев, О. Посунько, 2005

У сьомому томі серії опубліковано залишки архівного фонду "Канцелярія Новосербського корпусу" та повний опис справ цього фонду, який не зберігся до нашого часу. Опублікований документальний комплекс є цінним джерелом із соціальної, етнічної та політичної історії степового регіону України середини XVIII століття - він охоплює період від 1754 до 1764 рр. та висвітлює широке коло проблем, пов'язаних із створенням та існуванням сербських військово-землеробських поселень на півдні України, відносинами сербів-поселенців із місцевим українським населенням, а також із поляками та кримськими татарами, історією гайдамацтва на теренах Нової Сербії та багатьма іншими.

На початок
На початок