Державно-церковні відпосини та становище Дніпропетровської єпархії Руської
православної церкви (1945-1953 pp.)

Державно-церковні відпосини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945-1953 pp.) : [зб. док.] / упоряд. та авт. передм. А. Ю. Шевченко. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. - Кн. 1. - 384 с. (Укр. та рос. мовами).

ISBN 978-966-331-392-4 (У 2-х книгах)
ISBN 978-966-331-393-1 (кн. 1)
УДК 94(477.63)«1945-1953»+281.93(477.63)«1945-1953»
ББК 63.3(4Укр-4Дні)625+86.372.24(4Укр-4Дні)
Д36

© А. Шевченко, упоряд. та передмова, 2011

У збірнику вміщено документи, що розкривають зміст державно-церковних відносин та висвітлюють становище Руської православної церкви на Дніпропетровщині повоєнного періоду. Друкуються документи державних та місцевих органів влади, звіти й офіційне листування уповноважених Ради у справах Руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Дніпропетровській області, послання церковних ієрархів, відомості про кількість церков і молитовних будинків, склад православного духівництва Дніпропетровської єпархії.

Видання розраховано як на спеціалістів - істориків, краєзнавців, релігієзнавців, так і на широке коло читачів, які цікавляться проблемами вітчизняної суспільно-політичної та церковної історії.

На початок
На початок