Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті XVIII - на початку ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів /
Упоряд.: Олександр Добржанський, Микола Кушнір, Марія Никирса; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2007. - 464 с.

ББК 63.3 (4УКР-4ЧЕРН)
Є22
УДК 94 (477=411.16)

ISBN 978-966-482-001-8

© О. В. Добржанський, М. П. Кушнір, М. Д. Никирса, упорядники, 2007

© ТОВ "Видавництво "Наші книги", 2007

На початок
На початок