Файл у форматі pdf
(361 Кб)

Державний архів Полтавської області. Анотований реєстр описів /
Анотований реєстр описів. - Т. 1. Фонди дорадянського періоду. - Полтава, 2004. - 72 с.

ISBN 966-7653-16-7

© Державний комітет архівів України, Державний архів Полтавської області 2004
© В. В. Гудим, В. В. Коротенко, упорядкування, 2004


ПЕРЕДМОВА

Державний архів Полтавської області впродовж багатьох десятиліть створював систему науково-довідкового апарату, до якої увійшли два путівники, каталоги, покажчики, огляди та ін. Однак, в них своє відображення знайшли далеко не всі фонди. Наприклад, у путівниках значна частина фондів була винесена у перелік неанотованих, майже не розкривалися фонди фінансових, торгово-кооперативних, релігійних установ, благодійних та громадських організацій, тощо.

Сьогодення вимагає, аби архіви забезпечували користувачам не лише доступ до документів через читальні зали, а й надавали їм якомога повну та об'єктивну інформацію про склад і зміст архівних документів через відповідний комплекс наукових та науково-довідкових засобів. Тому Держкомархів України прийняв програму "Архівні зібрання України", в рамках якої розпочалося укладання анотованих реєстрів описів.

Ведення такого реєстру, який був відомий архівістам як допоміжний обліковий документ, в Державному архіві Полтавської області не практикувалося. Тому вперше зроблена спроба створити архівний довідник, де використана інформація не лише з аркушів фондів, а в першу чергу архівних описів та навіть справ, оскільки рівень анотацій описів в аркушах фондів дуже низький. Робота розпочалася з опрацювання дореволюційних фондів. Паралельно з укладанням анотованого реєстру описів , проводилось уточнення облікових даних та назв фондів. Ця робота може бути основною для підготовки путівника.

Визначаючи схему подання інформації, був використаний досвід колег із Центрального державного історичного архіву України (м. Київ) та Кам'янець-Подільського міського архіву, які дещо відійшли від рекомендацій Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. Однак, їхня методика не виключає обов'язкових елементів описання і пропонує зручну форму подання анотацій описів.

Анотований реєстр описів фондів періоду до 1917 року (дореволюційних фондів) має таку структуру:

У зв'язку з тим, що переклад назв установ з російської мови на українську був пов'язаний з деякими труднощами, у реєстрі назви фондоутворювачів подані не лише українською мовою, але й мовою оригіналу.

Анотація складена у довільній формі, однак, для того, щоб якнайповніше розкрити склад і зміст документів, подавалась не загальна структурна назва на кшталт: "документи канцелярії", а розширена інформація про групи документів, внесених до опису: "циркуляри Міністерства внутрішніх справ", "листування з питань кадрового забезпечення" та ін.

Основні групи документів, представлені в реєстрі, подані у порядку їх важливості. Надмірна деталізація описових статей цілком виправдана, бо може допомогти оперативно визначити фонди та описи, що необхідні для виявлення тієї чи іншої інформації.

Анотовано описи 241 фонду періоду до 1917 року.

Документальні матеріали дореволюційного періоду відображають діяльність на Полтавщині органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських і благодійних організацій, розвиток окремих галузей промисловості та сільського господарства, торгівлі, охорони здоров'я, освіти, органів юстиції , суду, військово-адміністративних установ, а також висвітлюють історію релігійного життя нашого краю. Найдавніші автентичні документи належать до ХVІI століття. Більш активне документотворення розпочалося з 1802 року, коли Полтава стала центром губернії.

Друга світова війна завдала непоправних збитків документальній базі дореволюційної доби. Втрачено 676 фондів, у тому числі такі цінні комплекси документів як Диканський архів князів Кочубеїв, Яготинський архів князів Репніних, управління малоросійського військового генерал-губернатора, губернський статистичний комітет, губернське по земельним та міським справам присутствіє та ін. У вересні 1941 року була евакуйована лише незначна частина документів згаданого вище періоду. В основному, це були фонди органів поліції, жандармерії, рекрутські і військові присутствія, а також органи суду, прокуратури, фінансових, податкових та кредитних установ.

У реєстрі описові статті розміщені у порядку зростання номерів фондів, пропущені номери належать втраченим фондам.

До анотованого реєстру додається науково-довідковий аппарат: покажчик фондів, побудований за галузевою ознакою.

На початок
На початок