Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів

Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. - 336 с.

2013 ISBN 978-966-668-303-1
УДК 930.25(477.86)(036)
ББК 79.3(4УКР)я2
Д 36


© Укрдержархів, 2013
© Державний архів Івано-Франківської області, 2013
© Упорядники, 2013

Пропоноване видання входить до серії "Спеціальні довідники", які видаються за галузевою програмою підготовки довідкових видань "Архівні зібрання України". До першого тому анотованого реєстру описів включено інформацію про склад і зміст описів фондів Державного архіву Івано-Франківської області періоду до 1939 року, що містять джерела з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752-1772), Австрійської (з 1867 р. - Австро-Угорської) імперії (1772-1918), ЗУНР (1918-1919), Польщі (1919-1939) та періоду Першої світової війни. Реєстр є архівним довідником, в якому описування документів здійснено на рівні частини фонду (архівного опису). До довідкового апарату видання входять: іменний, географічний покажчики; покажчик фондів підприємств, установ та організацій; перелік об'єднаних та переданих архівних фондів тощо.

Видання призначене для архівістів, істориків, працівників культури і освіти, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок