Архівознавство. Археографія. Джерелознавство

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство:
Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 6 / Редкол.: Г.В. Боряк (голова), І.Б. Матяш (заст. голови) та ін. - К., 2003. - 288 с.

 

ISBN 966-625-046-2
ББК 79.3 (4 Укр)я5

© Автори статей, 2003

У збірнику наукових праць подано дослідження з питань архівознавства, документознавства, широко представлено персоналії діячів науки і культури, репрезентовано огляди маловідомих архівних фондів. У рубриці "Краєзнавство" вміщено тексти виступів учасників Міжнародної наукової конференції "Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції" (Київ-Трускавець-Дрогобич, 2003).
Для істориків, архівістів, джерелознавців, працівників бібліотек і музеїв, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних в, широкого кола дослідників-аматорів.


Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
(пртокол № 3 від 27 грудня 2002 р.)


Зміст

Розділ 1. АРХІВОЗНАВСТВО

Мищак Іван Джерела з історії архівної справи в Україні (1943 -середина 1960-х рр.)

Новікова Галина Дезинфекція документів: термінологічні та технологічні аспекти

Папакін Георгій Фамільні архіви української еліти: склад, зміст, доля у XIX ст.

Тупчієнко-Кадирова Люція Гіпертекстовий класифікатор для наукових документів про гіпертексти

Міщук Галина Документи особового архівного фонду М. І. Петрова (1840-1921) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії формування колекції нумізматичного відділу ЦАМ КДА

Розділ 2. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Антоненко Ірина До історії розроблення міжнародного стандарту 180 15489-2001 "Інформація та документація - управління документацією"

Сельченкова Світлана Переліки документів: сучасний стан, проблеми, перспективи

Розділ 3. АРХЕОГРАФІЯ

Клименко Тетяна Охорона пам'яток історії та культури Чигиринщини в 20-х роках XX ст. за документами Державного архіву Черкаської області

Готра Олена Неопубліковані матеріали з архівної спадщини М. Ф. Кащенка

Мандрик Мария Василий Иванович Веретенников: материалн кбиографии (по данньм ПФА РАН и ОР РНБ)

Розділ 4. КРАЄЗНАВСТВО

Сакова Нина Краеведческие исследования населенного пункта в контексте зкологической зстетики

Шитюк Микола Каральні заходи тоталітарного режиму проти представників національних меншин півдня України

Купченко Віра, Зінкевич Олександр Перша світова війна в документальних фондах Державного архіву м. Києва (наприкладі фонду "Київський завод "Арсенал")

Розділ 5. ПЕРСОНАЛИ

Бровкін Анатолій, Солонська Наталія Академік Олексій Онищенко - учений, організатор науки, культуролог, бібліотеко знавець (до 70-річчя від дня народження)

Павловська Надія Джерела вивчення життєвого і творчого шляху видатного українського архівознавця В.І. Веретенникова

Приходько Людмила Висвітлення життя і діяльності О.С. Грушевського в працях українських та зарубіжних дослідників: спроба історіографічного аналізу

Діденко Людмила Сторінками книги життя Степана (Стефана) Дроздова-Мишківського

Старовойтенко Інна Опублікована епістолярна спадщина Євгена Чикаленка: історіографічний огляд

Розділ 6. ІНФОРМАЦІЯ, РЕЦЕНЗІЇ

Матяш Ірина Роль Міжнародних наукових Довнарівських читань у розвитку історичної біографістики

Омеляшко Ростислав Збереження історико-культурної спадщини Чорнобильської зони

Карамаш Сергій Архівні джерела слугують історикам науки і техніки України

Матейко Роман Перший національний підручник з історичного джерелознавства

Матяш Ірина "Чорнороб історичної науки" (М. Ф. Шумейко. "Архивист и археограф Дмитрий Иванович Довгялло". - Мн.: БелНИИДАД, 2002. - 165 с.)

Романовський Ростислав Видання Білоруського історичного товариства "Гістарычны альманах"(Т. 8 за 2003 р.)

На початок
На початок