Архівознавство. Археографія. Джерелознавство

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство:
Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 7 / Редкол.: Г.В. Боряк (голова), І.Б. Матяш (заст. голови) та ін. - К., 2003. - 288 с.

 

ISBN 966-625-0
ББК 79.3(4 Укр)я5

© Автори статей, 2005

До збірника включено наукові праці з архівознавства, документознавства, широко представлено персоналії діячів науки і культури, репрезентовано огляди маловідомих архівних фондів, подано інформацію про проведення Міжнародної конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства" (Київ, 1-9 грудня 2004 p.), українсько-польського семінару "Архівна наука та наука в архівах" (Київ, Біла Церква, Умань, 3-5 листопада, 2004 p.), Шостих джерелознавчих читань, присвячених 60-річчю кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Архіви як скарбниця історичної пам'яті" (Київ, 21 грудня 2004 p.).

Праці молодих дослідників представлено окремим розділом.

Для істориків, архівістів, викладачів, джерелознавців, працівників бібліотек і музеїв, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола дослідників-аматорів.


Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
(пртокол № 3 від 27 грудня 2002 р.)


Зміст

Розділ 1. АРХІВОЗНАВСТВО

Палієнко Марина Особливості організації зберігання документів у музейно-архівних осередках української еміграції

Кисельова Алла Електронна версія архівних фондів України в Інтернеті.

Купченко Віра Методична робота в архівах: вчора і сьогодні

Сьогі Ласло Університетська архівістика та історія архівних фондів угорських вищих шкіл.

Крохмаль Яцек Наукова діяльність польських державних архівів.

Розділ 2. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Нестерович Юрій К вопросу о дефиниции понятия документа в рамЋках документоведения

Григорук Микола Організація діловодства і сучасні проблеми його ведення в установах - джерелах комплектування документами Державного архіву Рівненської області

Гурбова Людмила Документування кадрових питань у колишній Комуністичній партії України (до 1991 р.) і їхні соціально-правові аспекти в сучасному інформаційному просторі

Розділ 3. АРХЕОГРАФІЯ

Глебова Ирина Археография: попытка определения дисциплинарного статуса.

Розділ 4. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Матяш Ірина, Мушка Юрій Документи ЦДАВО України про діяльЋність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині

Старовойтенко Інна Епістолярна спадщина українських громадських та культурних діячів кінця XIX - початку XX ст. у її джерелознавчому вимірі

Скрипка Леонід Архівні джерела з історії академічної біологічної науки в Україні (1918-1941 pp.)

Волкотруб Ганна Джерельна база дослідження життя та діяльності Пилипа Клименка.

Солодова Віра Архівні документи як джерело з історії Одеського муЋзею єврейської культури.

Новальська Тетяна Звіти міських публічних бібліотек Надніпрянської України другої половини XIX - початку XX ст. як джерело вивчення складу читачів.

Розділ 5. ПРАЦІ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

Цимбал Богдана Документи Івана Багряного як джерело до вивчення суспільно-політичної діяльності української еміграції (40-50-ті pp. XX ст.).

Середенко Юлія Документи особового фонду Андрія Ніковського як історичне джерело

Логунова Наталія Особовий фонд І. В. Лучицького як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності вченого (друга половина XIX - початок XX ст.).

Розділ 6. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Бухало Олексій Боротьба Організації Українських Націоналістів за українську школу на Волині (1929-1939 pp.).

Кравчук Петро Створення і діяльність репресивних структур німецької окупаційної влади у Львові.

Роговий Владислав Комісія допомоги українському студентству в роки Другої світової війни

Розділ 7. ІНФОРМАЦІЯ, РЕЦЕНЗІЇ

Кулешов Сергій Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства"

Волкотруб Ганна Міжнародний семінар "Архівна наука та наука в архівах" як складова українсько-польської зустрічі у Києві

Щербак Микола Джерелознавчі читання в Київському університеті. Пиріг Руслан Життєпис Михайла Грушевського поповнюється Відомості про авторів.

На початок
На початок