Нариси історії архівної справи в Україні: Посібник

Нариси історії архівної справи в Україні: Посібник / За загальною редакцією І.Б. Матяш та К.І. Климової. – К., 2002. – 612 с.

Narysy istorii arkhivnoi spravy v Ukraini: Posibnyk / Za zahalnoiu redaktsiieiu I.B.Matiash ta K.I.Klymovoi. – K., 2002. – 612 s.

У посібнику на підставі широкого кола історичних джерел висвітлено історію архівної справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення. Історія архівів подається у тісному зв'язку з історією державних установ.
Для архівістів, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної справи.


Передмова

"НАРИСИ ІСТОРІЇ архівної справи в Україні"- перше комплексне дослідження розвитку української архівістики від давнини до сьогодення. У колективній монографії в умовах повної зміни історіографічної парадигми здійснено спробу максимально об'єктивно висвітлити майже тисячолітню історію архівної справи від архівів Київської Русі до архівістики суверенної України 2001 року, проаналізувати роль особистості в поступі архівної практики, науки, освіти, переосмислити (без установки на просту зміну акцентів) важливі віхи архівного будівництва, подолати завантажованість і методологічно застарілі підходи в оцінці його окремих етапів (особливо малодосліджених і тривалий час замовчуваних).

Створення "Нарисів ..." детерміновано необхідністю неуперед-женого осмислення принципів організації архівної справи на теренах України, особливостей діяльності центральних і місцевих архівних установ, основних напрямів і закономірностей розвитку архівознавчої думки, концептуальних засад архівної освіти задля розроблення науково обґрунтованої, ефективної стратегії розвитку вітчизняної архівної галузі в сучасних умовах. Сама логіка розвитку архівістики в Україні актуалізує гостру потребу в узагальненні й критичному аналізі попереднього досвіду в цій важливій сфері науки, культури, державного будівництва.

Пропоноване видання продовжує традиції української архівістики 1920-х pp. у вивченні історії архівної справи, пов'язані з іменами Д. Баталія, В. Барвінського, В. Веретенникова, О. Водолажченко, Ф. Герасименка, В. Дубровського, Є. Іванова, В. Міяковського, В. Романовського та ін. 1 , з притаманним їм інтересом до давніх періодів історії архівів, активним розробленням історії архівної справи регіонів та архівних установ, наголошенням національних особливостей української архівістики2.

Впродовж XX ст. архівна наука невпинно (попри істотні періоди стагнації) еволюціонувала в бік нового концептуального осмислення генезису архівів, періодизації їх історії. В основі концепції "Нарисів..." - сучасне розуміння зміни рольової функції архівів у загальнолюдському бутті та національній самосвідомості, що спирається на парадигму єдності гуманітарного й природничого знання. В межах зміненої нею позитивістської парадигми принципово відкидалися "метафізичні" аспекти, а історія архівів розглядалася за суспільно-економічними формаціями згідно з принципом лінійного розвитку суспільства, керованого класовою боротьбою3.

З точки зору методології історії архівів при підготовці видання вихідне значення мала думка про те, що хронологічний перелік фактів не є науковою історією4. Історія архівів може створюватися лише через пояснення причин виникнення архівів, розкриття їх еволюції, видів і форм на загальному тлі розвитку архівознавства. Враховувалася й актуалізована наприкінці XX ст. ідея створення загальної (всесвітньої) історії архівів, оскільки вивчення окремої епохи чи окремої країни можливе лише в ширших межах історичної перспективи з застосуванням компаративних підходів. Істотну частину такого синтетичного дослідження мають скласти розвідки, присвячені архівам окремих країн, де з'ясовуються спільні риси поступу архівної справи в різних регіонах світу, національна специфіка. Вивчення конкретних умов розвитку архівістики уможливлює порівняльний аналіз еволюції архівів різних епох та істори-ко-географічних регіонів, з'ясування впливу соціально-економічних, політичних умов, рівня культурного розвитку на архівну справу.

Відтак було обрано проблемно-хронологічний підхід у висвітленні історії архівної справи. Переважно увага приділялася історії створення та функціонування архівів (у тому числі церковних, монастирських, воєнних, партійних), формування й міграції приватних колекцій і зібрань, особливостям архівного будівництва, організації архівної освіти, розвитку архівознавства, архівної періодики, діяльності громадських об'єднань архівістів. Не залишилися поза контекстом міжнародні професійні зв'язки і творчі контакти державної архівної служби, особливості інтеграції України в світовий архівний простір.

Основу джерельної бази даного синтетичного дослідження склали писемні джерела. Особливе значення мала не актуалізована частина інформації джерельної бази - комплексів документів, що зберігаються в державних архівах України, Росії, Білорусі. Використовувалася також актуалізована документна інформація: збірники документів, опубліковані спогади, епістолярій. Істотне значення мало таке масове джерело як періодика.

Історіографічний аналіз архівознавчої літератури уможливив встановлення провідних тенденцій, закономірностей та особливостей вивчення історії архівної справи в Україні, оцінку наукового рівня і практичної значимості праць істориків-архівістів з питань становлення й еволюції архівів, організації архівної справи та інших спеціальних досліджень.

Загалом у праці узагальнено накопичений у вітчизняній історіографії досвід розроблення питань історії архівної справи. В структурі "Нарисів..." виділено 20 розділів, матеріали яких відрізняються своїм наповненням через нерівноцінність джерельної бази, специфіку авторських підходів у висвітленні окремих періодів історії архівної справи.

Для написання окремих розділів колективної монографії було запрошено широке коло фахівців: істориків, архівістів, археографів, викладачів вищих навчальних закладів, відомих своїми працями в галузі історії архівної справи.

Видання поповнює серію сучасних навчальних посібників, підготовлених науковцями Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в співдружності з професорсько-викладацьким складом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного університету культури і мистецтв5.

Сподіваємося, що "Нариси історії архівної справи в Україні" не лише сприятимуть осягненню особливостей і тенденцій розвитку архівної справи в Україні за різних історичних періодів, а й стимулюватимуть розроблення нових оригінальних концепцій і теорії архівної справи, зокрема щодо типології архівів та універсальної періодизації їх історії.


1 Романовський В. О. Нариси з архівознавства. Історія архівної справи в Україні та принципи порядкування в архівах. - X., 1927. - 168 с.; Він же. Київський центральний архів давніх актів // АС. - 1925. - Кн. 1. - С. 86-100; Він же. До історії архіва "Малоросійської Колегії" // Україна. - 1926. - Кн. 5. - С. 3-5; Він же. До історії архівних фондів старої гетьманщини // АС. - 1927. -Кн. 2/3. - С. 55-65; Водолажченко О., Барвінський В. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіву за 1924 р. // АС. - 1925. - Кн. 1. - С. 45-72; Водолажченко О. Перша нарада архівних робітників України // АС. - 1925. - Кн. 1. - С. 144-154; Герасименко Ф. А. До історії архівної справи на Полтавщині // АС. - 1928. - № 5/6. - С. 64-73; Він же. До історії архівної справи на Полтавщині: Короткий історичний нарис / ЦАУ УСРР; Полт. краєв. архів. - X., 1928. - 12с.; Герасименко Ф. А. Полтавський Краєвий Історичний Архів // АС. - 1928. - Кн. 8. - С. 22-39; Міяковський В. Центральний архів ім. Антоновича в Києві (1922-1925 pp.) // АС. - 1925. Кн. 1. - С. 101-118; Іванов Є. Центральний історичний архів у Харкові (1880-1924 pp.)//Там само. - С. 119-143 та ін.   повернутися...

2 Див.: Вивчення історії архівної справи як напрям архівознавчих досліджень // Матяш Ірина. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років. - К., 2000. - С. 324-355.    повернутися...

3 Див.: Методология истории архивов: периодизация // Старостин Е. В. АрхивьІ России: Методологические аспектьі архивоведческого знання: Учебн.-метод. пособие. - М.: РГГУ, 2001. - С. 5.    повернутися...

4 Ці проблеми порушувалися ще на VI Міжнародному конгресі архівів (Мадрид, 1968).    повернутися...

5 Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 1998. - 316 с.; Ар-хівістика: Термінологічний словник / Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. - К., 1998. - 106 с.   повернутися...


Зміст

Передмова

Розділ 1. Історіографія історії архівної справи в Україні (К. І. Климова).

Розділ 2. Архіви Київської Русі та Галицько-Волинської держави (І. Л. Бутич)

Розділ 3. Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (XV-перша половина XVII ст.)

Розділ 4. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України-Гетьманщини в другій половині XVII ст. та їх вплив на становище архівів (Г. К. Швидько)

Розділ 5. Організація архівної справи на Лівобережній Україні XVIII ст. (О. Г. Сокирко)

Розділ 6. Архів Коша Нової Запорозької Січі (Л. 3. Гісцова)

Розділ 7. Архіви та архівна справа на Правобережній Україні та західноукраїнських землях другої половини XVII -кінця XVIII ст.

Розділ 8. Адміністративні реформи 80-х pp. XVIH-XIX ст. в Російській імперії та їх вплив на архівну справу в Україні

Розділ 9. Організація історичних архівів в Україні

Розділ 10. Військові архіви в Україні. Проект організації воєнно-історичного архіву Київського військового округу (К. І. Климова)

Розділ 11. Документальні колекції науково-історичних установ і товариств та приватні наукові архіви в Україні XIX - початку XX ст. (К. І. Климова, О. Б. Коваленко, О. О. Коваль, М. Г. Палієнко)

Розділ 12. Архіви України в умовах реорганізації архівної справи в Росії кінця XIX - початку XX ст. (Я. С. Калакура, І. Н. Войцехіеська)

Розділ 13. Архівна справа на західноукраїнських землях XIX - першої половини XX ст.

Розділ 14. Архіви та архівна справа в Україні 1917-1920-х pp. (І. Б.  Матяш, Г. В. Папакін)

Розділ 15. Розвиток архівної справи в УСРР 1920-1930-х pp.

Розділ 16. Архіви Комуністичної партії України: формування, структура, функціонування (1918-1991) (Р. Я. Пиріг)

Розділ 17. Архіви УРСР у роки Другої світової війни (М. Г. Дубик)

Розділ 18. Архівне будівництво в УРСР 1945-1991 pp.

Розділ 19. Українські архівні центри за кордоном (М. Г. Палієнко)

Розділ 20. Розвиток архівної справи в незалежній Україні (1991-2001 рр.)

Список скорочень

На початок
На початок