Хрестоматія з архівознавства

Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ.іст. спец. вищ. навч. закл. /
Держкомархів, УНДІАСД; Наук. ред. І. Б. Матяш; Упоряд.: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 408 с. - Бібліогр. в кінці розд.

ISВN 966-518-215-3
ББК 79.3я73 Х91

© Г. В. Боряк, І. Б. Матяш,
Р. Я. Пиріг. Упорядкування, 2003
© Видавничий дім "КМ Академія", 2003

Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника "Архівознавство" (К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002). Видання містить текст Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", нормативні акти, методичні рекомендації з питань діяльності архівних установ, наукові статті, присвячені ключовим проблемам архівознавства.
Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників архівних установ та всіх, хто цікавиться проблемами української культури.

Ухвалено до друку Вченою радою
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства.
Протокол № 2 від 14 квітня 2003 р.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник
для студентів історичних спеціальностей
вищих навчальних закладів


Зміст

Передмова (Ірина Матяш)

Розділ 1. Архівознавство як наука

Веретенников В. І. Архівознавство

Романовський В. О. Що таке архівознавство

Стрельський В. І. Архівознавство

Арламовський Казімєж. Архівістика, її сутність та визначення

Калакура Я. С. Архівознавство: наука чи система наукових знань?

Автократов В. М. Схема зв'язків архівознавства з іншими дисциплінами

Старостін Є. В. Джерелознавство й архівознавство: грані взаємодії

Хорхордіна Т. І. Від архівознавства до архівософії? До постановки питання

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 2. Архівна система та система архівних установ

Положення про Державний комітет архівів України

Положення про Центральний державний архів вищих органів влади і управління України

Положення про Центральний державний архів громадських об'єднань України

Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Положення про Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

Положення про Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Положення про Центральний державний науково-технічний архів України

Статут Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Положення про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

Типове положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя

Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації

Примірне положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 3. Національний архівний фонд: склад, структура, правові засади

Постанова РНК УСРР "Про єдиний державний архівний фонд УСРР" (1925)

Устава про єдиний державний архівний фонд УСРР (1930)

Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (1993)

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (2001)

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 4. Архівна україніка

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів (1983) Професійна оцінка Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів Міжнародної ради архівів (1983)

Зведена таблиця договорів та угод щодо переміщення архівів (1645-1975)

Угода про правонаступництво щодо державних архівів колишнього Союзу РСР (1992)

Рекомендації науково-практичного симпозіуму "Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика" (1996)

Акуленко В. І. Реституція культурних цінностей

Архівна та рукописна Україніка: Програма виявлення, обліку, опису архівних документів і рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України (1992)

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 5. Організація роботи державних архівів

Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ

Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 6. Організація архівних документів

Із проекту "Основних правил роботи державних архівів України"

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 7. Формування Національного архівного фонду

Порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів

Порядок державної реєстрації документів Національного архівного фонду

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 8. Архівне описування

Автократов В. М. Загальні поняття, принципи і методи теорії описування

Загальний міжнародний стандарт архівного описування І8АО (О)

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 9. Облік документів Національного архівного фонду

Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України

Порядок здійснення централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 10. Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду

Довідковий апарат архівів України: загальний огляд

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 11. Забезпечення збереженості архівних документів

Положення про умови зберігання архівних документів

Методичні рекомендації щодо створення та організації страхового фонду унікальних і особливо цінних документів з паперовою основою

Порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами

Порядок невідкладної реставрації, ремонту і консервації унікальних документальних пам'яток

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 12. Інформатизація архівної справи

Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні

Боряк Г. В. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: проблеми, здобутки, перспективи

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 13. Науково-дослідна та методична робота архівних установ

Положення про Наукову раду Державного комітету архівів України

Положення про Вчену раду Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Положення про Методичну комісію Державного комітету архівів України

Положення про Редакційно-видавничу раду Державного комітету архівів України

Примірне положення про Науково-методичну раду державного архіву

Положення про премію імені Василя Веретеннікова

Положення про Галузеву службу науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Розділ 14. Використання архівної інформації Із Закону України "Про інформацію"

Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державних архівах України

Завдання для самопідготовки

Рекомендована література

Кодекс етики архівістів

Основні поняття та терміни


Передмова

"Хрестоматія з архівознавства" продовжує серію підручників і навчальних посібників, підготовлених науковцями Державного комітету архівів України й Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з метою науково-методичного забезпечення викладання архівознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах України. Постійне зростання ролі архівів у житті суспільства та підвищення соціального статусу архівіста, інтеграція архівних ресурсів України у світовий інформаційний простір, розвиток міжнародної співпраці українських архівістів сприяють посиленню інтересу молоді до архівної справи, впровадженню архівної спеціалізації в університетах. Реалізація проекту видання навчальної літератури з архівознавства детермінована потребою по-новому, в контексті досягнень сучасної історичної науки, осмислити сутність архівів як феномену культури, сукупної багаторівневої системи загальнолюдського масштабу та Національного архівного фонду України як складової загальнодержавних інформаційних ресурсів і водночас фрагмента надсистеми - "документальної пам'яті ноосфери" з головною ознакою "всесвітності", "загальнолюдськості".

Робота над проектом триває від 1996 р. із залученням до написання та рецензування окремих розділів учених із провідних профільних інституцій - Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Гру-шевського, Інституту історії України НАН України, Історико-архів-ного інституту Російського державного гуманітарного університету, а також представників професорсько-викладацького складу Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного університету культури і мистецтв.

Упродовж 1998-2003 рр. у межах проекту видано термінологічний словник "Архівістика", підручник "Архівознавство" (1998, 2002), навчальний посібник "Нариси історії архівної справи в Україні" (2002), біобібліографічний довідник "Українські архівісти" (1998-2003). Ці видання репрезентували основні положення теорії та методики архівознавства, висвітлили особливості організації архівної справи, формування архівної системи й створення архівів, накопичення їхніх інформаційних ресурсів, причини втрат і переміщень комплексів документів, ознайомили із сучасною архівною терміносистемою; показали внесок видатних діячів архівної справи у розбудову архівів за період від Київської Русі до сучасної України.

Концепція "Хрестоматії з архівознавства" ґрунтується на ідеї взає-моузгодженості та взаємодоповнюваності традиційного дидактичного блоку "підручник - хрестоматія", покликаного

Відтак структура хрестоматії максимально наближена до структури підручника "Архівознавство" (2002). Виняток становлять розділи підручника "Історія архівної справи в Україні" та "Зарубіжні архіви", не репрезентовані в хрестоматії. Виокремлення хрестоматійного матеріалу цих розділів зумовлене підготовкою відповідного видання до навчального посібника "Нариси історії архівної справи в Україні" та реалізацією російсько-українського проекту з підготовки підручника "Загальна історія архівів".

Мета цього видання продиктована усталеним розумінням терміна "хрестоматія" як навчального посібника - збірника вибраних творів або уривків з них (Новий тлумачний словник української мови. У 4-х т.- Т. 4.- К., 2000. - С. 760.), призначеного для підтвердження (ілюстрації) певних наукових тез, положень, висновків. Хрестоматія покликана доповнити та проілюструвати матеріал підручника "Архівознавство" й сприяти детальнішому вивченню проблем, пов'язаних із розвитком архівної науки та організацією архівної справи в Україні, формуванням Національного архівного фонду, концептуальними засадами функціонування архівних установ, серед яких - закономірності організації архівної справи, модернізація структури архівів, форми і методи управління архівною справою, комплектування архівів, відбір документів на постійне зберігання або виділення до утилізації, організація зберігання документів, розроблення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду України; використання архівної інформації з науковою, культурною, практичною метою. Упорядники не ставили перед собою завдання вичерпності хрестоматійного матеріалу, залишаючи студентству поле для самостійної роботи в бібліотеках та мережі Інтернет.

Основу хрестоматійного матеріалу склали повні тексти або фрагменти законодавчих актів, нормативних документів, методичних рекомендацій та праць українських (В. І. Веретенников, В. О. Романов-ський, Г. В. Боряк) та зарубіжних (В. М. Автократов, Є. В. Старостів, Т. І. Хорхордіна) учених із ключових питань архівістики.

Матеріал хрестоматії подано в 14 розділах. Перший розділ характеризує архівознавство як систему наукових знань, комплексну науку про архіви. Поряд із авторськими трактуваннями терміна "архівознавство" в розділі розкрито зміст таких фундаментальних понять, як "архів", "архівний фонд", репрезентовано тлумачення термінів "ар-хівістика", "архівологія", "архівософія", показано зв'язок архівознавства з іншими галузями історичної науки. Розділ містить етапні праці українських (В. І. Веретенников, В. О. Романовський, В. І. Стрель-ський, Я. С. Калакура), російських (В. М. Автократов, Є. В. Старостін, Т. І. Хорхордіна), польських (К. Арламовський) архівознавців, у яких відображено генезу розуміння сенсу і завдань науки про архіви в різні періоди розвитку архівознавства. "Історичний" та "географічний" екскурси зумовлені необхідністю аналізу досвіду в галузі архівознавства в умовах новітньої епістеміологічної ситуації. Згадаймо, що вперше до осмислення своєї сутності як науки українське архівознавство підійшло на початку 1920-х рр. Модерна українська історіографія архівознавства виділяє кілька періодів його розвитку, відображених у темпорально-стадіальній структурі, найзагальніши-ми компонентами якої є радянський і пострадянський період. Якщо радянський період характеризується повною підпорядкованістю української архівознавчої думки російському впливу, залежністю від марксистсько-ленінських методологічних доктрин, браком теоретичних праць, то пострадянському періоду притаманне прагнення об'єктивності, неупередженості, актуалізація замовчуваних раніше проблем, створення нових наукових установ, відновлення і поглиблення міжнародних зв'язків у галузі архівної справи, заснування спеціальних архівознавчих видань як каналів передавання фахової інформації. Водночас поступово апробуються нові погляди й залучаються до наукового обігу нові поняття, залежність і підпорядкованість у науці змінюється взаємовигідною партнерською співпрацею.

Розділ 2 "Система архівних установ України" містить положення про Державний комітет архівів України як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства, про центральні державні архіви, Державний центр збереження Національного архівного фонду, статут Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, типові положення про державний архів області, міст Києва і Севастополя, про архівний відділ районної, районної у містах Києві і Севастополі державної адміністрації, примірне положення про архівний відділ міської ради міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення. Сконцентровані у розділі нормативні документи доповнюють матеріал відповідного розділу підручника й сприяють створенню цілісного уявлення про сучасну систему архівних установ України.

Матеріали розділів 3 і 4 взаємодоповнюють один одного, оскільки зарубіжна архівна україніка є складовою Національного архівного фонду України. У розділі 3 "Національний архівний фонд: склад, структура, правові засади" репрезентовано тексти перших законодавчих актів УСРР (1925 та 1930), що запровадили до суспільного та наукового обігу поняття "єдиний державний архівний фонд УСРР", подали структуру і склад сукупної архівної спадщини тодішньої республіки, встановили правові засади його функціонування. Водночас у розділі подано дві сучасні редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" - 1993 і 2001 років, які конституювали Національний архівний фонд як одну з найвищих загальнонаціональних цінностей, важливу складову вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, заклали підвалини інфраструктури, що має забезпечувати функціонування НАФ, ієрархічної системи архівних установ на чолі з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства - Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України (до 1998 р.), Головним архівним управлінням України (1998 - 1999), Державним комітетом архівів України (від 2000 р.). Матеріал розділу уможливлює детальне ознайомлення з розвитком архівознавчої думки щодо визначення складу, змісту й правових засад формування документальної спадщини українського народу. Подання в розділі цих законодавчих актів уможливлює порівняльний аналіз текстів і створює необхідні умови для самостійної дослідницької роботи студентів, а також використання матеріалів розділу на практичних заняттях.

Матеріал розділу 4 "Архівна україніка" висвітлює поняття "зарубіжна архівна україніка" та "реституція культурних цінностей", розкриває проблеми опрацювання і передачі в Україну документів архівної україніки. Тут уміщено тексти Програми виявлення, обліку, опису архівних документів І рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України "Архівна та рукописна україніка" (1991) та рекомендацій науково-практичного симпозіуму "Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика" (грудень 1996 р.), розроблені за участю голови Державного комітету архівів України професора Г. В. Боряка та заступника голови - заслуженого працівника культури України К. Є. Новохатського. Для розуміння проблем формування Національного архівного фонду важливе значення має текст Угоди про право-наступництво щодо державних архівів колишнього Союзу РСР, уміщений в неофіційному перекладі українською мовою. Своєрідним підсумком багаторічної роботи з виявлення переміщених архівів є "Зведена таблиця договорів та угод щодо переміщених архівів (1645-1975)", підготовлена видатним французьким архівістом Шарлем Кечкеметі. У хрестоматії вона вперше подається українською мовою з метою формування уявлення студентів про складність процесів переміщення архівних фондів та вирішення проблем реституції культурних цінностей. Розвиток архівознавчої думки стосовно встановлення засад правонаступництва держав щодо державних архівів відображає фрагмент не прийнятої Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів (1996). Уперше залучається до наукового обігу українською мовою текст професійної оцінки Міжнародною радою архівів "архівної частини" цієї Конвенції. З метою поглиблення розуміння поняття "реституція культурних цінностей" вміщено фрагмент статті доктора юридичних наук В. І. Акуленка. Практичному ознайомленню зі складом архівної україніки в Канаді, Польщі, США та інших країнах сприятиме опрацювання видань, поданих у бібліографічному списку до розділу та на шеЬ-сайті Державного комітету архівів України.

Матеріал розділу 5 "Організація роботи державних архівів" знайомить з прикладними аспектами діяльності архівів та архівними технологіями. Він корелюється зі змістом документів, уміщених у розділах 2 та 11, 13, 14. Відтак тут подано нормативні документи конкретнішого характеру: "Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ", "Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації", які ілюструють особливості практичної діяльності архівних установ.

Розділ 6 "Організація архівних документів" дає ключ до розуміння наукової класифікації архівних документів, висвітлює питання організації документів на рівні системи архівних установ, архіву, архівного фонду, справи; допомагає скласти уявлення про схеми систематизації документів на підставі відповідного розділу з Основних правил роботи державних архівів України.

У розділі 7 "Формування Національного архівного фонду" з метою поглиблення поняття про експертизу цінності архівних документів і діяльність експертних комісій, а також розуміння процедури державної реєстрації документів НАФ уміщено "Порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів" та "Порядок державної реєстрації документів Національного архівного фонду".

Розділ 8 "Архівне описування" репрезентує теоретичні виклади щодо архівного описування знаного російського архівіста В. М. Ав-тократова та фрагмент Міжнародного стандарту архівного описування. Загалом матеріал розділу поглиблює знання з теоретичних проблем архівного описування й створює можливість для вироблення відповідних практичних навичок на цідставі вимог міжнародного дескриптивного стандарту.

Розділ 9 "Облік документів Національного архівного фонду" висвітлює порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України, здійснення централізованого державного обліку документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України, та віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання мовою нормативних документів. Матеріал розділу не лише уможливлює аналіз окремих проблем обліку архівних документів, а й подає додаткову інформацію до розділу "Архівна україніка".

Розділ 10 "Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду" містить огляд сучасного стану довідкового апарату архівів та подає матеріал для порівняльного аналізу термінів "система науково-довідкового апарату", "науково-довідковий апарат" та "довідковий апарат архівів".

У розділі 11 "Забезпечення збереженості архівних документів" вміщено додатковий матеріал для розуміння проблем державного зберігання архівних документів. Тут подано комплексний документ - "Положення про умови зберігання архівних документів", підготовлений профільним відділом Державного комітету архівів України, висвітлюється порядок надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами та невідкладної реставрації, ремонту і консервації унікальних документальних пам'яток. Для досягнення повноти інформації корисним буде звернутися й до Положення про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду, вміщеного в розділі 2, та текстів Галузевих стандартів з проблем зберігання, поданих на web-сайті Державного комітету архівів України.

Розділ 12 "Інформатизація архівної справи" подає текст першої концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні, розробленої в першій половині 1990-х рр. на базі УНДІАСД під керівництвом професора Л. А. Дубровіної, що зафіксувала на той момент розвиток поняття про інформатизацію та комп'ютеризацію архівної справи. Подано також у розділі узагальнюючу статтю професора Г. В. Боряка про сучасний стан інформатизації в галузі архівної справи. Ознайомлення студентів з цими працями зумовлене тим, що компоненти архівознавства належать як до історичної науки, так і до дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу, покликаних досліджувати та підвищувати ефективність використання інформаційних ресурсів суспільства. Матеріал розділу дає підстави для порівняльного аналізу концепції інформатизації в різних країнах та різних галузях.

Розділ 13 "Науково-дослідна та методична робота архівних установ" містить положення про Наукову раду Державного комітету архівів України, Вчену раду УНДІАСД, про Методичну комісію та Редакційно-видавничу раду Держкомархіву, Примірне положення про Науково-методичну раду державного архіву та Положення про Галузеву службу науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства. Вміщені документи ілюструють діяльність державних архівних установ як науково-методичних центрів у галузі архівної справи та висвітлюють завдання і основні напрями роботи галузевої служби науково-технічної інформації.

У розділі 14 "Використання архівної інформації" подано витяги із Закону України "Про інформацію" та "Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державних архівах України" з метою репрезентації відомостей про порядок доступу до документів Національного архівного фонду України та можливості користувачів щодо отримання інформації, що міститься в архівних документах.

Усі документи у розділах подано автентично, без будь-якого втручання в зміст тексту. Без змін подано і окремі назви, що сьогодні набули значення історичних ("Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів", "Центральна наукова бібліотека АН України", "Інститут української археографії", "СРСР" та ін.). У разі необхідності зроблено відповідні коментарі. Неофіційний переклад уміщених документів з англійської здійснили - І. С. Антоненко, А. І. Дмитрієв, Г. В. Па-пакін, з польської - Р. В. Романовський, з російської - І. Б. Матяш. Окремі авторські статті вміщено зі скороченнями, які ніяк не позначилися на їх змісті. Місця скорочень позначено квадратними дужками з крапками - [...].

У кінці кожного розділу вміщено завдання для самостійної роботи, яка активізуватиме розумову діяльність, сприятиме засвоєнню знань та виробленню практичних навичок.

Основна бібліографія рекомендованої літератури, подана в кінці розділів, спрямована на розвиток евристичної діяльності студентів, дасть змогу виявити необхідні наукові статті та нормативні документи для опрацювання. Важливим при цьому є звернення до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, де належно представлено відомості про систему архівних установ та українську архівну спадщину.

Замість післямови вміщено текст Кодексу етики архівістів, який визначає основоположні принципи діяльності архівістів у сучасному суспільстві.

У кінці хрестоматії подано короткий термінологічний словник.

Кваліфіковані консультації при підготовці видання укладачам надали заступник голови Державного комітету архівів України К. Є. Новохатський, начальники відділів Держкомархіву - кандидат історичних наук Г. В. Папакін, Г. П. Рижкова та заступник директора з наукової роботи УНДІАСД кандидат історичних наук Н. М. Христова.

Пропонуючи увазі читачів першу спробу такого навчального посібника, як хрестоматія з архівознавства, укладачі з вдячністю сприймуть усі слушні зауваження та міркування щодо його удосконалення.

Ірина Матяш

На початок
На початок