Українська архівна енциклопедія /
Держкомархів України, УНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін.; К., 2008. - с. 680.ББК 79.3(4Укр)я2
У45
ISBN 978-966-625-056-1
©Держкомархів України, 2008
©УНДІАСД, 2008
©Автори статей, 2008Перше в Україні видання енциклопедичного типу, в якому узагальнено досягнення вітчизняного архівознавства у його взаємозв'язках з іншими галузями історичної науки та суміжними дисциплінами, репрезентовано історичний досвід українських архівних установ, склад і зміст їхніх фондів та особисті здобутки видатних архівістів, подано відомості про зарубіжні архівні установи, спеціальні видання, міжнародні фахові організації.


На початок
На початок