АРХІВІСТИКА
Термінологічний словник

Короткий архівний український
термінологічний тлумачний нормативний словник

 

A   Б   В   Г   Д   Е   Є   Ж   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Ю   Я  

 


А

Автентичний текст
справжній текст оригіналу документа.
Автограф
1) рукопис тексту, написаний власноручно;
2) власноручний запис або напис;
3) підпис носія прізвища (імені, псевдоніма, прізвиська).
Автоматизована інформаційно-пошукова система (АІПС)
інформаційно-пошукова система, в якій оброблення, пошук і актуалізація даних відбувається за допомогою електронно-обчислювальної техніки.
Автор документа
установа або особа, що створила документ.
Авторизована копія
копія твору, зроблена іншою особою, що власноручно підписана автором або містить його особисті виправлення.
Авторське право
особисті немайнові і майнові права авторів та їхніх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури й мистецтва.
Авторський архівний каталог
іменний каталог архіву, який містить вторинну документну інформацію архівів про авторів кіно-, фото-, фоно- та науково-технічних документів.
Авторський рукопис
рукописний чи машинописний текст документа, підготовлений автором для опублікування.
Адресант документа
установа або особа, яка посилає документ.
Адресат документа
установа або особа, якій адресовано документ.
Акліматизація документів
поступова зміна фізичних характеристик документів (вологості, температури) в нових кліматичних умовах.
Актова книга
сукупність документів, як правило, у вигляді оправленого тому, який містить регулярні записи в хронологічному порядку.
Аналітико-синтетичне оброблення ретроспективної документної інформації
процес оброблення інформації за методом аналізу і синтезу змісту документів з метою одержання необхідних відомостей, зіставлення й узагальнення їх в описовій статті архівного довідника або в інформаційному документі архіву.
Анкета користувача архівними документами
форма індивідуального обліку користувачів та їх наукових тем.
Анонімний документ
документ, у якому не зазначені відомості про автора.
Анотація
1) короткий виклад змісту та відомостей про склад документів в архівних довідниках;
2) коротка характеристика найцінніших документів, зміст і особливості яких не охоплюються заголовком справи.
Антисептування документів
процес оброблення документів хімічними речовинами, що знешкоджують мікроорганізми.
Аркуш картографічного документа
частина карти або плану великого формату, розрізаних для зручності вивчення їх.
Аркуш користування архівними документами
обліковий документ, що містить прізвище користувача та відомості про цілі й характер користування одиницею зберігання.
Аркуш обліку кіно-, фото- і фонодокументів
обліковий документ, призначений для сумарного обліку відповідного виду документів та їх руху, обліку й нумерації описів.
Аркуш фонду
основний обліковий документ, який фіксує зміни в назві фонду, а також у кількості і складі документів архівного фонду.
Аркуш-засвідчувач опису
обліковий документ, підшитий в кінці опису, на якому зроблено засвідчувальний напис опису.
Аркуш-засвідчувач справи
обліковий документ, підшитий у кінці справи, на якому зроблено засвідчувальний напис справи.
Археограф
1) фахівець у галузі археографії;
2) працівник архіву, який здійснює комплекс робіт по підготовці документальних публікацій.
Археографічна передмова до збірника документів
складова науково-довідкового апарату документальної публікації з відомостями про джерельну базу, критерії відбору, виявлення та археографічне оформлення документів.
Археографічне оформлення документів
підготовка документів до видання, яка включає складання заголовків, легенд і передавання текстів.
Археографія
спеціальна історична дисципліна, що займається введенням писемних джерел до наукового і практичного суспільного обігу, включаючи їхній пошук, відбір, наукове описування та публікацію.
Архетип
невідомий, але передбачуваний текст, похідний для текстів документів, що дійшли до нас.
Архів
установа або структурний підрозділ, які здійснюють приймання і зберігання документів з метою використання ретроспективної документної інформації.
Архів постійного зберігання документів
архів, який здійснює постійне зберігання документів, що стосуються його профілю.
Архів зі змінним складом документів
архів, який зберігає документи протягом встановлених строків, після чого частина їх підлягає передаванню у відповідний архів для постійного зберігання.
Архівіст
1) фахівець у галузі архівної справи;
2) працівник архіву, який виконує роботи, пов'язані з архівними технологіями.
Архівістика
архівознавство та архівна справа в їх єдності.
Архів-музей
архівна установа, що виконує функції архіву та музею.
Архівна галузь
див. архівна справа.
Архівна довідка
офіційний документ архіву, що містить відомості про наявність в архіві даних, які стосуються предмета запиту, з посиланням на пошукові дані документів.
Архівна евристика
спеціальна архівознавча дисципліна, що вивчає теорію, методику і практику пошуку архівної інформації.
Архівна інформація
сукупність первинної та вторинної документної інформації архівів.
Архівна кліматологія
прикладна галузь знань, що вивчає засоби оптимізації температури та вологості в приміщеннях архівів.
Архівна колекція
сукупність окремих, поєднаних за однією або декількома ознаками документів, що утворилися в процесі діяльності різних фондоутворювачів; одиниця обліку архівних документів.
Архівна копія
копія архівного документа, засвідчена в установленому порядку.
Архівна система
сукупність основоположних принципів організації і управління архівною справою, способів та технології її ведення, що забезпечують цілісність і скоординованість функціонування архівної галузі.
Архівна справа
галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання їхньої інформації.
Архівна статистика
збирання, оброблення й аналіз інформації, що характеризує кількісні аспекти архівної справи.
Архівна термінологія
система наукових термінів, яка відбиває сутність архівознавства та архівної справи.
Архівна україніка
архівні документи, що стосуються історії України й українського народу.
Архівна установа
спеціалізований заклад чи структурний підрозділ, що забезпечує збирання, зберігання архівних документів та організацію використання їхньої інформації або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у галузі архівної справи.
Архівне джерело
архівний документ, що став предметом наукового дослідження.
Архівне законодавство
галузь законодавства, що регулює зберігання, доступ і захист архівних документів та організацію архівів у державі.
Архівне зібрання
архівна колекція, створена архівом.
Архівне надбання
єдине архівне надбання двох чи більше країн, яке не може бути фізично розділене без порушення його цілісності.
Архівне описання, описова стаття
результат процесу архівного описування у вигляді описової статті.
Архівне описування
процес відбору і відтворення в описовій статті інформаційних характеристик об'єкта описання (документа, групи документів, архівного фонду, групи архівних фондів).
Архівне право
встановлена законодавчими та нормативно-правовими актами сукупність норм і правил, що регламентують діяльність архівних установ.
Архівний витяг
архівна копія, що відтворює частину тексту документа.
Архівний довідник
елемент системи науково-довідкового апарату, що містить вторинну документну інформацію; призначений для розкриття складу і змісту первинних архівних документів.
Архівний документ
документ, що зберігається або підлягає зберіганню в архіві з метою забезпечення потреби в ретроспективній документній інформації або через його значущість для власника.
Архівний каталог
тип архівного довідника, в якому вторинна документна інформація систематизована відповідно до обраної схеми класифікації.
Архівний маркетинг
вид діяльності архівної установи, спрямований на забезпечення її взаємозв'язків із споживачами архівної інформації, створення ринку архівних послуг та отримання прибутку, що включає вивчення кола реальних і потенційних споживачів ретроспективної документної інформації, стимулювання попиту і накопичення інформації про споживачів, рекламування інформаційних послуг архіву, вивчення наслідків їх надання, вироблення рекомендацій з тематики і форм використання архівної інформації, визначення конкретних цін на інформаційні послуги та їх відповідності реальному попитові, відстеження ефективності різних форм надання архівної інформації.
Архівний опис
тип архівного довідника, призначений для поодиничного та сумарного обліку одиниць зберігання, розкриття їх змісту та закріплення систематизації документів у межах архівного фонду.
Архівний підрозділ установн, відомчий архів
структурний підрозділ або структурно не відокремлена дільниця, що здійснює тимчасове зберігання документів установи (установ системи, галузі), доки їх не передають до державного архіву або на знищення.
Архівний пошук
розшук і відбір архівної інформації відповідно до запиту за архівними довідниками й архівними документами.
Архівний фонд
1) комплекс документів, історично або логічно пов'язаних між собою, що утворилися в результаті діяльності певної установи або особи;
2) основний підрозділ класифікації архівних документів на рівні незалежного цілого, що має одного фондоутворювача;
3) основна одиниця обліку документів НАФ.
Архівний фонд особового походження
архівний фонд окремої особи, сім'ї, роду, що утворився впродовж їхнього життя й діяльності; див. особовий, сімейний, родовий архівний фонд.
Архівний шифр
ключ до пошуку архівних документів, який складається з назви архіву та умовних цифрових чи абеткових позначень номерів фонду, опису, одиниці зберігання.
Архівні інформаційні ресурси
сукупність документів, що зберігаються в архівах держави, і тих, що підлягають зберіганню там.
Архівні технології
сукупність методів виконання комплексу послідовних і взаємопов'язаних робіт з архівними документами, спрямованих на забезпечення їхньої збереженості й використання ретроспективної документної інформації.
Архівознавець
фахівець з архівознавства.
Архівознавство
комплексна система знань, що вивчає теорію, історію і практику архівної справи, її правові та економічні засади.
Архівознавче термінознавство
наукова дисципліна архівознавчого циклу, предметом якої є архівна термінологія, її історія і теорія, кодифікація і нормалізація.
Архівосховище
спеціально обладнане приміщення, призначене для зберігання архівних документів.
Асоціація архівів (архівістів)
об'єднання архівів чи архівістів за територіальною чи іншими ознаками з метою сприяння піднесенню престижу архівної професії, вдосконалення архівної справи в цілому, правового захисту архівістів, організації соціально-побутової допомоги їм тощо.
Аспіраційний психрометр
прилад для вимірювання вологості повітря.
Атрибуція архівних документів
встановлення авторів, часу, місця створення, редакції архівних документів.
Аудіальний документ
документ, що містить запис звукової інформації.
Аудіовізуальний документ
документ, що містить зображувальну та звукову інформацію.
На початок

Б

Багаторівневе описування
розкриття архівної інформації через описові статті на кожному окремому рівні структурних комплексів документів (справи, групи справ, архівного фонду, групи фондів тощо).
База даних (БД)
сукупність певним чином упорядкованих і представлених, як правило, у машиночитаній формі даних, що відносяться до якоїсь проблеми, галузі, предмета тощо.
Банк даних (БНД)
сукупність баз даних.
Баротермогігрометр
прилад для вимірювання атмосферного тиску, температури, а також вологості повітря.
Безкислотний папір (картон)
папір (картон) з ганчіркової макулатури чи хімічних деревних волокон або їхніх сумішей, оброблених реактивами, що нейтралізують кислотність.
Безхазяйні документи
документи, що не мають власника або власник яких невідомий.
Бібліограф
працівник науково-довідкової бібліотеки, який здійснює підготовку бібліографічної інформації (каталогів, бібліографічних посібників) та організує доведення їх до користувачів.
Бібліотекар
працівник науково-довідкової бібліотеки, який здійснює комплектування та науково-технічну обробку бібліотечного фонду, організує бібліотечне обслуговування користувачів.
Бізнес-архів
див. економічний архів.
Бізнес-архівістика
діяльність архіву іноваційної спрямованості з елементами маркетингових досліджень.
Біловий документ, біловик
рукописний або машинописний документ, текст якого переписаний з чернетки або відразу написаний (надрукований) без значних виправлень.
Біографічна довідка
архівна довідка, що містить біографічні дані про особу.
Біографічний запит
запит біографічних даних, який потребує архівного пошуку.
Біодеструкція
руйнування матеріальної основи документа під впливом біологічних факторів.
Біостійкість матеріальної основи документа
властивість матеріальної основи документа протистояти впливу біологічних факторів (біодеструкторів).
Бланк документа
стандартний аркуш з попередньо відтвореною на ньому постійною інформацією реквізитів і місцем, відведеним для внесення змінної інформації.
Бобіна
котушка для намотування кіноплівки або магнітної стрічки.
Боксове зберігання документів
зберігання документів в ізольованих сховищах (боксах).
Булла
кругла металева печатка, що підвішувалася до документа великого формату.
На початок

В

В'язка справ
спосіб зберігання архівних документів, при якому певну кількість справ перев'язують шнуром або шпагатом.
Варіанти тексту документа
два або більше текстів документа, що відрізняються деталями, але не змінюють основного змісту документа.
Варіантність документної інформації
повторюваність документної інформації, що характеризується несуттєвими розбіжностями.
Ведення каталогу
сукупність процесів, що забезпечують функціонування каталогу.
Ведення справи фонду
процес включення до справи фонду документів, що стосуються історії та стану даного архівного фонду.
Великоформатний документ
писемний або графічний документ, формат якого потребує для зберігання нестандартних стелажів та іншого обладнання (іноді - спеціальних архівосховищ).
Вертикальне зберігання документів
спосіб зберігання документів, при якому площини обкладинок справ, кришок мікротек, конвертів з фотодокументами, коробок з фонодокументами, касет з відеодокументами перпендикулярні площині полиць; порівн. горизонтальне зберігання документів.
Ветхий документ
документ, матеріальна основа якого частково або повністю зношена, пошкоджена чи зруйнована і подальше користування ним може призвести до його загибелі.
Вибілювання паперу
знебарвлення паперу за допомогою хімічних засобів під час реставрації документів.
Вид документа
класифікаційний ряд документів, побудований за будь-якою їхньою ознакою.
Вид кінодокумента
класифікаційне поняття, що визначається монтажно-композиційною побудовою кінотвору (фільм, спецвипуск, кіножурнал, кіно-і телесюжет).
Вид писемного документа
сукупність писемних документів, об'єднаних всередині певної системи документації спільністю ознак, що характеризують структуру змісту документів залежно від їхнього цільового призначення (наказ, звіт, акт тощо).
Вид фонодокумента
класифікаційне поняття, що визначається системою запису звукової інформації (фонографічна, шоринофонна, грамофонна, фотографічна чи оптична, магнітна).
Вид фотодокумента
класифікаційне поняття, що визначається достеменністю носія інформації (негатив/контратип, позитив, слайд, фотоальбом).
Видавання документів з архіву в тимчасове користування
форма організації користування архівними документами, що здійснюється за регламентованими правилами передавання документів архівів установам або особам на обмежений час.
Видання документа
див. публікація документа.
Виконавський архівний каталог
вид іменного архівного каталогу, що містить вторинну документну інформацію про виконавців художніх творів.
Виконання запиту
пошук в архівних документах інформації на певний запит.
Використання інформації архівних документів
застосування інформації архівних документів у політичних, народногосподарських, соціально-культурних та інших цілях, а також для забезпечення прав та законних інтересів громадян.
Використання архівної інформації
задоволення інформаційних потреб юридичних і фізичних осіб за допомогою архівної інформації.
Вилучення документів з Національного архівного фонду
встановлення в процесі повторного проведення експертизи цінності факту помилкового включення документів до НАФ або втрати ними наукової, історико-культурної цінності із зняттям їх з державного обліку і фізичним видаленням з архівосховищ.
Вимірювання вологості повітря в архівосховищі
визначення вмісту парів води в повітрі за допомогою баротермогігрометра, гігрографа, аспіраційного психрометра та інших приладів.
Вимога на видавання одиниць зберігання
форма замовлення, заповнена і підписана користувачем, на видавання йому для користування одиниці зберігання.
Виноска
елемент довідкового апарату видання для пояснення основного тексту документа.
Виставка архівних документів
форма організації користування архівними документами, призначена для публічної демонстрації художньо оформленою добіркою документів (оригіналів або копій) з певної теми.
Витяг з документа
копія частини текстового документа.
Вихідний документ
документ, відправлений установою.
Вицвітання тексту (зображення) документа
процес зменшення контрастності тексту документа або зображення внаслідок хімічного перетворення забарвлених компонентів штрихів у безколірні або слабко забарвлені продукти.
Віддалене зволоження матеріальної основи документа
рівномірне зволоження матеріальної основи документа крізь шар допоміжного матеріалу.
Відеограма
зображувальний документ, що містить зображувальну інформацію, зафіксовану відеозаписом.
Відеофонограма
аудіовізуальний документ, що містить зображувальну та звукову інформацію, зафіксовану відповідно відео- та звукозаписом.
Відкритий архівний фонд
архівний фонд, до якого продовжують надходити документи з діючої установи; порівн. закритий архівний фонд.
Відмова у доступі до документа
відповідь на запит, яка мотивує неможливість видати документ або його копію для користування.
Відновлення тексту документа (зображення)
збільшення контрастності тексту документа або зображення безпосередньо на самому документі фізичними або хімічними методами.
Відносна вологість повітря
відношення маси водяної пари в одиниці об'єму повітря до маси водяної пари, максимально можливої за даної температури.
Відомості про зміни у складі та обсязі архівних фондів
основний обліковий документ щорічної звітності архівної установи про зміни, що відбулися протягом року.
Відповідь на запит
офіційна відповідь архіву на запит, в якому вказується на відсутність у документах архіву потрібних заявникові відомостей або на неможливість розшуку необхідних документів.
Відпуск документа
копія вихідного документа, що залишається в адресанта.
Відрізок мікрофільму в джекеті
відрізок рулону мікрофільму, вміщений у джекеті.
Відсік-сейф
сейфове архівосховище, броньоване приміщення для максимально безпечного зберігання особливо цінних або конфіденційних (таємних) документів.
Відтворення документів
одержання копій документів рукописним, фотографічним, електрофотографічним, поліграфічним та іншими способами.
Віза
підпис службової особи на проекті офіційного документа (іноді з зауваженням), який свідчить про його погодження.
Візуальний контроль мікрофільмів
контроль мікрофільмів безпосередньо оком (озброєним чи неозброєним).
Включення документів до Національного архівного фонду
встановлення наукової та історико-культурної цінності документів шляхом їхньої експертизи з подальшою державною реєстрацією їх та взяттям на державний облік.
Власник документів Національного архівного фонду
юридична або фізична особа, що на законних підставах володіє, користується і розпоряджається документами НАФ.
Внутрішній документ
документ, призначений для функціонування в межах тієї установи, яка його створює.
Внутрішній опис
перелік документів у справі із зазначенням порядкових номерів документів, їхніх заголовків, дат тощо.
Внутрішній опис фотоальбому
перелік документів, призначений для обліку й розкриття змісту позитивів, що входять до складу фотоальбому.
Внутрішньофондова повторюваність інформації
повторюваність документної інформації в межах одного архівного фонду.
Вогнезахисний розчин
розчин для просочування деревини або інших матеріалів (конструкцій, будівель, стелажів тощо) з метою зменшення їх займистості.
Водяний знак
див. філігрань.
Вологомісткість повітря
кількість водяної пари в повітрі, виражена в абсолютних (абсолютна вологість) або відносних (відносна вологість) одиницях.
Воскова печатка
печатка-відбиток на воску, чистому чи з домішкою для зміцнення та контрастності фарбою, смолами, жирами, борошном чи крейдою.
Вторинна документна інформація архіву
1) інформація, одержана в результаті аналітико-синтетичного оброблення первинного архівного документа;
2) зміст вторинного документа.
Вторинний документ
документ, який є результатом аналітико-синтетичного оброблення (інформації) одного або кількох первинних документів.
Втрачений документ
1) невиявлений під час перевіряння документ, шляхи розшуку якого вичерпані;
2) документ, інформація якого не може бути використаною через його цілковите й безповоротне зруйнування або пошкодження.
Вхідний документ
документ, що надходить до установи.
На початок
На початок