АРХІВІСТИКА
Термінологічний словник

 

A   Б   В   Г   Д   Е   Є   Ж   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Ю   Я  

 

 


Г

Галузевий державний архів
державний архів, створений за рішенням уряду в системі певного центрального органу виконавчої влади для постійного централізованого зберігання специфічних видів архівних документів установ системи, які потребують особливих умов збереженості й користування.
Гарантійна копія документа
див. страхова копія документа.
Генеалогічний запит
запит, що виражає потребу в архівній інформації генеалогічного характеру й потребує для його виконання архівного пошуку.
Генеалогія
1) спеціальна історична дисципліна, яка вивчає походження родів, сімей, окремих осіб, їхні родинні зв'язки;
2) родовід, історія роду; родовідний запис.
Генетична класифікація документів
класифікація архівних документів на підставі їх походження.
Географічний архівний каталог
різновид архівного каталога, що містить вторинну документну інформацію архіву про географічні й топографічні об'єкти.
Географічний покажчик
різновид допоміжного покажчика, який містить топоніми.
Геральдика
спеціальна історична дисципліна, що вивчає походження символіки гербів, їхнє соціальне і правове значення та використання як історичних джерел.
Гербовий папір
папір з друкованим зображенням державного герба, призначений для створення певних видів писемних документів, складання яких передбачає стягнення державного мита за їх оформлення, реєстрацію, а також якісь інші дії, пов'язані з ними.
Гігрограф
прилад для автоматичної реєстрації відносної вологості повітря.
Гіперзасоби
засоби запису, які дозволяють поєднати текстову, графічну, відео- і звукову інформацію.
Глосарій
словник до будь-якого тексту, переважно стародавнього, що пояснює маловідомі або застарілі слова.
Головний хранитель фондів
головний фахівець державної архівної установи, що відповідає за забезпечення збереженості й державний облік архівних документів.
Голограма
зображувальний документ, створений за допомогою голографії.
Голографія
метод одержання об'ємних зображень предметів, заснований на ефекті інтерференції світла.
Горизонтальне зберігання документів
спосіб зберігання документів, при якому площини обкладинок справ, кришок мікротек, коробок з кінодокументами є паралельними площині полиць.
Гравюра
відбиток з друкованої форми, одержаної шляхом гравірування, іноді у поєднанні з травленням.
Грамофонний оригінал
оригінал фонодокумента, одержаний шляхом механічного запису звукової інформації на металевому диску.
Графік приймання документів на зберігання
документ встановленого зразка, що визначає черговість приймання документів державним архівом від фондоутворювачів на зберігання.
Графічний документ
зображувальний документ, що містить інформацію, зафіксовану лініями, штрихами, світлотінню.
Гриф
реквізит документа, що виконує функцію схвалення і/або затвердження, погодження документа чи обмеження користування ним.
Грошове оцінювання документів
1) визначення архівними установами розцінок на документи з метою їх придбання та для страхування;
2) визначення розцінок на документи, що перебувають у недержавному володінні, в разі їхнього продажу.
Групова характеристика фондів у путівнику по фондах архіву
описова стаття, що містить довідкові дані про фонди, коротку історичну довідку й анотацію документів групи однорідних і/або взаємопов'язаних фондів архіву (архівів).
Групове описування документів при каталогізації
описування на одній каталожній картці групи документів однієї або кількох одиниць зберігання, що стосуються одного предмета.

Д

Дарувальник документів
юридична або фізична особа, яка добровільно, безоплатно передає право власності на документи архіву або його власникові.
Дата документа
реквізит документа, що вказує на час (число, місяць, рік) створення, погодження, затвердження або підписання документа.
Дати кумуляції документів
період, протягом якого матеріал або його частина, що становить одиницю описування, збирався фондоутворювачем.
Датування документа
1) проставлення на документі дати його створення і/або підписання, затвердження, опублікування;
2) встановлення незазначеного на документі часу його створення і/або підписання, затвердження, опублікування.
Дезинсекція документів (архівосховищ)
знищення фізико-хімічними засобами комах, які ушкоджують документи або обладнання архіву.
Дезинфекція документів
знищення фізико-хімічними засобами мікроорганізмів, які руйнують матеріальну основу документів.
Денситометр
прилад для вимірювання оптичних щільностей зображень.
Депозит
див. депоноване зберігання.
Депоноване зберігання
1) зберігання в архіві особистих документальних фондів або окремих документів, що не входять до складу НАФ, із збереженням права власності за депозитором на основі угоди між архівом та їх власником; син. депозит;
2) зберігання в бібліотеці або інформаційному органі не виданих, але прирівнюваних до опублікованих наукових робіт з метою їх використання та можливого тиражування (зі збереженням усіх авторських прав, крім права на гонорар).
Дератизація архівосховищ
знищення за допомогою отрутохімікатів тваринних гризунів шкідників документів.
Дереставрація документа
видалення з поверхні документа, що реставрується, нашарувань попередніх реставрацій.
Державна архівна служба
субординаційно побудована та функціонально розмежована система органів управління архівною справою з підвідомчими їм архівами і спеціалізованими науково-дослідними організаціями.
Державна архівна установа
архівна установа, що утримується державою.
Державна політика в галузі архівної справи
комплекс заходів, визначених вищим законодавчим органом держави щодо розвитку архівної справи і захисту національних інтересів держави в цій галузі.
Державна реєстрація документів Національного архівного фонду
реєстрація уповноваженими державними архівними установами усіх документів, які віднесені до НАФ, незалежно від місця їх зберігання і форми власності, здійснювана з метою забезпечення державного контролю за збереженістю документів.
Державне зберігання документів
постійне зберігання документів, яке здійснюють державні архіви, деякі міністерства, відомства та організації на законній підставі.
Державний архів
установа, що утримується державою і має основними функціями формування НАФ, облік, зберігання архівних документів та організацію використання їх інформації.
Державний архів області
державний архів в обласному центрі, що має основним своїм призначенням організацію зберігання та використання документів місцевого значення.
Державний архівний фонд
сукупність значущих в історико-культурному, економічному, релігійному та інших планах архівних документів, що є державною власністю.
Державний облік документів Національного архівного фонду
облік документів НАФ, що здійснюється державними архівними установами за встановленими єдиними формами облікових документів.
Державний протекціонізм в архівній справі
сукупність законодавчих норм, організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших заходів, що забезпечують пріоритет і переваги вітчизняним користувачам в одержанні і введенні в суспільний обіг архівної інформації та архівних документів, а вітчизняним виробникам у розробці й виробництві конкурентоспроможних технічних засобів оснащення архівів, архівних технологій та матеріалів.
Державний реєстр національного культурного надбання
форма зведеного централізованого обліку унікальних пам'яток історії та культури загальнодержавного й світового значення з метою забезпечення особливих умов зберігання та використання їх інформації.
Дескриптор
ключове слово або словосполучення, яким називається клас синонімічних чи близьких по значенню інших ключових слів і використовується як лексична одиниця ІПМ для координатного індексування документів/документної інформації і створення пошукового образу документа.
Дешифровка
розшифрований текст документа.
Джекет
пристрій з прозорого матеріалу встановленого розміру, що має комірки, призначені для зберігання в них змонтованих мікрофільмів у відрізку.
Джерела комплектування архіву
юридичні або фізичні особи, що безпосередньо передають документи в архіви відповідно до їх профілю або потенційно можуть стати такими.
Джерело інформації
система, що продукує повідомлення або містить інформацію, призначену для її передавання.
Джерелознавство
спеціальна галузь історичних знань, що вивчає походження історичних джерел, їх достовірність, розробляє класифікацію джерел і методи їх критичного аналізу.
Джерелознавчий підхід в архівознавстві
використання в архівознавстві методів і прийомів джерелознавства в роботі з архівними документами.
Дипломатика
спеціальна історична дисципліна, що вивчає походження та структуру офіційних документів і розробляє методику використання їх як джерела відомостей про процеси суспільного розвитку.
Дипломатична копія
факсимільна або інша копія документа, що відтворює оригінал із збереженням орфографії, пунктуації, наявних помилок та інших особливостей тексту, крім почерку.
Дискета
носій зовнішнього запам'ятовувального пристрою електронно-обчислювальної машини.
Діазокопія
копія документа, одержана за допомогою діазографічних методів відтворення текстів документів або зображень на полімерному або паперовому носії.
Діазотипія
спосіб репрографії документів, який ґрунтується на світлочутливості діазосполук, що містяться у поверхневому шарі діазоматеріалів.
Діапозитив
див. слайд.
Діафільм
серія чорно-білих чи кольорових діапозитивів на кіноплівці, об'єднаних відповідними титрами.
Діловод
працівник, який виконує функції документаційного забезпечення управління.
Діловодна документація
документація, що утворюється у процесі документування управлінської діяльності й залишається на місці свого утворення для ведення поточних справ установи.
Діловодний індекс
порядковий номер і необхідні умовні позначки, що проставляються на документі при реєстрації і вказують на місце виконання, створення та зберігання документа.
Діловодство
сукупність процесів з документування управлінської діяльності установ і організації обігу, зберігання та використання документів у них.
Добірка документів
певна кількість документів, об'єднаних спільною темою, видовою ознакою або авторським походженням.
Довготривале зберігання документів
зберігання документів в установі понад 10 років до передавання їх до архіву або до знищення; порівн. постійне та тимчасове зберігання.
Довідка-орієнтир
інформаційний документ архіву у вигляді довідки про наявність в архіві (архівах) документів за певною темою.
Довідковий апарат архіву
див. науково-довідковий апарат архіву.
Довідкові дані про архівний фонд
частина характеристики фонду в путівнику по фондах архіву, що містить назву, номер фонду, його обсяг, крайні дати його документів і вказівку на наявність науково-довідкового апарату до фонду.
Довідково-інформаційне видання
опублікований архівний довідник або інформаційний документ.
Довідково-інформаційний фонд (ДІФ)
сукупність первинних і вторинних документів інформаційного органу, що використовуються для галузевого інформаційного обслуговування.
Довідково-пошуковий апарат
сукупність упорядкованих масивів вторинних документів, призначена для пошуку первинних документів.
Додаток до документа
документ, що приєднується до іншого, з яким він пов'язаний за змістом.
Дозвільна властивість фотоматеріалів
властивість світлочутливих шарів по-різному передавати зображення дрібних деталей об'єкта знімання, що має значення для різкості зображення.
Документ
запис інформації на матеріальному носії, основна функція якого збереження і передавання інформації в просторі й часі.
Документ довготривалого зберігання
документ з визначеним понад 10 років строком зберігання.
Документ з паперовою основою
документ, за матеріальну основу якої править папір.
Документ обмеженого доступу
документ, що має певні умови використання.
Документ постійного зберігання
документ, що підлягає безстроковому, довічному зберіганню.
Документ поточного діловодства
документ, що перебуває в обігу в установі до завершення його виконання, передавання в архівний підрозділ або відправлення іншій установі (особі).
Документ тимчасового зберігання
1) документ з визначеними строками зберігання, після закінчення яких він підлягає виділенню для знищення;
2) неофіційний документ, що іноді зберігається як чернетка чи зразок.
Документ, який втратив практичне значення
документ, що перестав виконувати основну функцію, заради реалізації якої він був створений.
Документалістика
наукова дисципліна інформаційного циклу, що вивчає історію, теорію, методику й організацію роботи з науковими документами.
Документальна інформація
інформація в документній або бездокументній формі, що грунтується на документі (документах) чи підтверджена документом (документами).
Документальна публікація
публікація у будь-якій формі автентичних текстів або інших документів з відповідним НДА.
Документальне джерело
документ, інформація якого може бути використана для описування нового історичного факту чи концепції.
Документальний фонд
сукупність документів, що утворилися у процесі діяльності юридичної чи фізичної особи (осіб).
Документаційне забезпечення управління
див. діловодство.
Документація
сукупність документів, об'єднаних за певною ознакою (за галузями знань, функціями, матеріальною основою тощо).
Документи особового походження
документи, що утворилися впродовж життя, наукової, творчої, службової, громадської та іншої діяльності особи (сім'ї, роду), а також ті, що відклались у їхніх особистих (сімейних, родових) архівах.
Документна інформація, зміст документа
соціальна або природна інформація, зафіксована на певному носії способом, створеним людиною, для її зберігання, передавання й використання.
Документована інформація
інформація в документній формі, зафіксована документом.
Документознавство
наукова дисципліна, що вивчає закономірності утворення документів і займається розробленням методів їх створення, принципів організації документообігу та побудови систем документації.
Документообіг
1) рух документів в установі з моменту їх отримання або створення до завершення їх виконання чи відправлення;
2) кількість вхідних, внутрішніх та вихідних документів установи за певний період часу.
Документування
1) створення документа;
2) підтвердження (обгрунтування) документом якогось факту, явища, події;
3) відображення в документі якогось факту, явища, події.
Доливання паперовою масою аркуша документа
реставраційна операція по відновленню частини аркуша, якої невистачає у документі, на аркушевідливній машині за допомогою диспергованої у воді паперової маси.
Допоміжні облікові документи
облікові документи, необхідність ведення яких визначає архівна установа.
Допуск до таємних документів
надання повноважною посадовою особою в установленому порядку дозволу на ознайомлення з документами, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці.
Доступ до архівних документів
санкціонований повноважною посадовою особою дозвіл на ознайомлення користувача з потрібними йому документами архіву.
Дублетний документ
один з примірників розмноженого документа.
Дублетність документної інформації
повторюваність документної інформації, що характеризується точним збігом текстів (1), звуків або зображень.
Дублікат документа
примірник оригіналу документа, виготовлений замість втраченого.
Дубль-негатив
див. контратип.
Дублювання матеріальної основи документа
нашарування реставраційного матеріалу зі зворотного боку носія інформації.

Е

Економічний архів
архів, що зберігає бізнесову й комерційну документацію.
Експертиза цінності документів (ЕЦД)
визначення наукової, історико- культурної та практичної цінності документів на підставі діючих принципів та критеріїв; див. також ЕК, ЕПК.
Експертна комісія (ЕК)
дорадчий орган в установах, який розглядає методичні і практичні питання експертизи цінності документів та організації документальної частини діловодства.
Експертно-перевірна комісія (ЕПК)
дорадчий орган в державних архівних установах для вирішення науково-методичних і організаційних питань комплектування та експертизи цінності документів; контролює роботу експертних комісій.
Експлуатаційні властивості матеріальної основи документа
сукупність властивостей, що характеризують придатність документа для користування ним і його постійного зберігання.
Експонування документів
розміщення документів у музейних та виставкових залах або на відкритому просторі в певній системі з метою забезпечення якнайповнішого висвітлення всіх експонатів з погляду їх наукової та історичної цінності.
Еластичність матеріальної основи документа
здатність матеріальної основи документа до оборотних деформацій після зняття механічного навантажування.
Електрографічна копія
копія документа, одержана за допомогою електрографічних методів відтворення текстів документів і зображень на папері та інших носіях.
Електрографія
електромагнітні засоби формування та копіювання тексту документів або зображення.
Електронний документ
див. машиночитаний документ.
Електростатичний захист фонодокументів
комплекс технічних заходів, спрямованих на запобігання впливу на фонодокументи зовнішніх електромагнітних полів.
Елемент описання
інформаційна характеристика в описовій статті (заголовок, дата, зміст та форма документа тощо), що містить відомості про об'єкт описування.
Ентомологічне обстеження документів та архівосховищ
запобіжні заходи по виявленню комах на документах і в приміщенні архівосховищ.
Епіграфіка
спеціальна історико-філологічна дисципліна, яка вивчає написи на твердих матеріалах і можливості їх використання як історичних джерел.
Етика архівіста
система норм моральної поведінки для архівістів, зумовлена соціальними функціями архівної професії.
Ефективність використання архівної інформації
економічна, соціальна, інформаційна та інша результативність використання архівної інформації.
Ефективність користування архівними документами
ступінь пертинентності документної інформації, одержаної в результаті користування архівними документами.
Ефективність науково-інформаційної діяльності архівів
ступінь задоволення суспільних потреб в архівній інформації.
На початок
На початок