АРХІВІСТИКА
Термінологічний словник

 

A   Б   В   Г   Д   Е   Є   Ж   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Ю   Я  

 

 


І

Ідеальний опис архівного фонду
найповніший архівний опис, в якому зафіксовано всі одиниці архівного фонду ті, що зберігаються в ньому, перебувають поза ним, загинули або були знищені, про які є відповідні відомості.
Іконографія
спеціальна історична дисципліна, яка досліджує виконані живописними, скульптурними або графічними засобами зображення осіб, подій, місцевостей.
Іменний архівний каталог
різновид архівного каталога, що містить вторинну документну інформацію архівів про осіб, які є авторами документів або згадуються в документах (авторський архівний каталог, виконавський архівний каталог, каталог документів з особового складу).
Іменний покажчик
різновид предметного покажчика, що включає прізвища, імена, псевдоніми, прізвиська.
Імпрегнація
спосіб реставрації та консервації документів шляхом оброблення матеріальної основи документів спеціальними розчинами, емульсіями, розплавами для підвищення її стійкості.
Індекс
див. діловодний індекс, індекс справи, класифікаційний індекс.
Індекс справи
порядковий номер справи за номенклатурою і умовне позначення структурної частини установи, в якій вона утворилась, що проставляється на обкладинці справи.
Індексування
процес визначення та проставлення певних позначок на документах, справах, картках з метою полегшення їх віднайдення.
Ініціативна інформація архіву
інформація, що міститься в інформаційному документі архіву, створеному за його ініціативою.
Ініціативний документ
документ, що став підставою для розгляду якогось питання і формування справи.
Інтенсивність користування архівними документами
число звернень до тих самих архівних документів (фондів) протягом фіксованого відтинку часу.
Інформативність архівного фонду
здатність архівного фонду задовольняти потреби суспільства, суспільної групи, установи або особи в інформації, що зумовлюється її різноманітністю, насиченістю та повнотою.
Інформатизація архівної справи
сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних та інших заходів щодо реалізації завдань архівної галузі на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Інформаційна діяльність архіву
наукова й організаційна діяльність, спрямована на забезпечення користувачів необхідною первинною і вторинною документною інформацією архіву.
Інформаційна потреба (ІП)
потреба юридичної чи фізичної особи в інформації, необхідній для вирішення наукового або практичного завдання.
Інформаційна система
організаційно впорядкована сукупність документів та інформаційних технологій.
Інформаційна служба
організація (підрозділ, установа) або їх сукупність, що здійснює практичну роботу з інформаційного обслуговування.
Інформаційна технологія
сукупність способів оброблення інформації в усіх видах людської діяльності з використанням сучасних засобів зв'язку, поліграфії, обчислювальної техніки та програмного забезпечення.
Інформаційний аналіз ретроспективної документної інформації
початковий етап аналітико-синтетичного оброблення документної інформації, який складається з вивчення документів та вилучення з них найсуттєвіших відомостей.
Інформаційний (текстовий) звіт архіву
форма звіту, який містить аналіз кількісних показників і основних результатів роботи архіву в минулому році, а також аналіз недоліків і шляхів усунення їх.
Інформаційний документ архіву
документ, що створюється для оперативного та цілеспрямованого інформування зацікавлених установ і осіб про наявність і зміст документів архіву (інформаційний лист, тематичний перелік тощо).
Інформаційний лист
вид інформаційного документа архіву, що складається за ініціативою архіву та містить коротке повідомлення про архівні документи.
Інформаційний підхід в архівознавстві
загальнонауковий підхід, який полягає в застосуванні положень теорії інформації до інформаційних аспектів архівної справи і зокрема в розгляді НАФ як єдиної глобальної інформаційної системи, а архівів як інформаційних служб.
Інформаційний пошук
пошук документів, відомостей про них або фактів, відбитих у документах.
Інформаційний продукт
документована інформація, підготовлена і призначена для задоволення інформаційних потреб.
Інформаційні характеристики документа
окремі відомості про одиницю описування, які виступають як засоби інформування про архівний документ, та інформаційно-пошукові ознаки, необхідні для його ідентифікації і/або репрезентації.
Інформаційно-пошукова мова (ІПМ)
знакова система, призначена для описування змістових аспектів документів і запитів у формі, придатній для здійснення пошуку інформації.
Інформаційно-пошукова система (ІПС)
система пошуку інформації в архіві, яка є сукупністю ІПМ, правил кодування, критерію змістової відповідності, інформаційно-пошукового масиву документів та засобів реалізації.
Інформаційно-пошуковий масив
упорядкована сукупність документів, фактів або відомостей про них, призначених для інформаційного пошуку.
Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ)
нормативний словник-довідник, призначений для перекладання з природної мови на ІПМ, що містить усі дескриптори, перелічені в алфавітному порядку разом з ключовими словами, які входять до їхніх класів, а також вказівки на ієрархічні та асоціативні відношення між дескрипторами.
Історична географія
спеціальна історична дисципліна, яка досліджує історію природно-географічного середовища, територій розселення етносів, змін кордонів, розвитку продуктивних сил.
Історична довідка
документ, що складається архівом та містить відомості з історії/біографії фондоутворювача, його документального й архівного фондів, а також коротку характеристику складу і змісту документів архівного фонду та науково-довідкового апарату до нього.
Історична метрологія
спеціальна історична дисципліна, що вивчає системи мір, часу в різні епохи.
Історична хронологія
спеціальна історична дисципліна, що досліджує системи літочислення в різні епохи.
Історичне джерело
носій інформації про розвиток природи і суспільства, що виступає об'єктом історичного пізнання.
Історичний архів
архів, у якому на постійному зберіганні знаходяться закриті архівні фонди установ попередніх історичних епох.
Історіографія
спеціальна галузь знань, яка вивчає історію і закономірності розвитку історичної науки, а також повноту дослідження її проблем.
Історіософія
міждисциплінарна галузь знань про найзагальніші закономірності історичного розвитку суспільства та шляхи філософського осмислення їх історичною наукою.
Історія/біографія фондоутворювача
елемент архівного описання, що містить інформацію про створення, розвиток і діяльність установи або життя і творчість особи, які стосуються походження матеріалів одиниці описування.

К

Кадр
1)окремий фотографічний знімок на кіноплівці, на якому зафіксована одна з послідовних фаз руху чи статичний стан об'єкта, що знімається;
2)кадр монтажний (план) складова частина кінодокумента, що являє собою безперервно зняте зображення предмета чи окремого моменту події, явища.
Калька
1) матеріальна основа документа у вигляді прозорого паперу або тканини, який застосовується при кресленні (створенні креслення або знятті його копії);
2) графічний документ, що містить креслення на такому носії.
Канцелярія
структурний підрозділ установи, який здійснює документаційне забезпечення управління.
Карантин документів
обов'язковий етап тимчасового зберігання, впродовж якого перевіряється фізичний стан документів і необхідність їхнього спеціального оброблення.
Карта - замінник одиниці зберігання
карта, аркуш цупкого паперу, що підкладається на місце виданої з архівосховища одиниці зберігання і містить відомості про те, кому й коли вона видана.
Картка архівного фонду
обліковий документ, призначений для централізованого державного обліку документів НАФ, що містить назву і номер архівного фонду, відомості про кількість і склад його документів, а також місце його зберігання.
Картка обліку користувача та теми дослідження
обліковий документ архіву, який містить відомості про користувача, тему його дослідження, адресні дані документів, до яких він звертався в даному архіві.
Картка обліку роботи з установою
обліковий документ архіву для здійснення систематичного аналізу стану відомчого контролю.
Картка обліку форм використання архівної інформації
обліковий документ архіву, який фіксує тему та мету використання архівної інформації в певній формі, а також адресні та кількісні дані документів, використаних при реалізації даної форми.
Картка реєстрації та обліку виконання запиту
обліковий документ архіву, який фіксує дати надходження запиту та відповіді на нього, дані про автора запиту, а також адресні та кількісні відомості про архівні документи, які використовувалися при відповіді на запит.
Картка фонду
див. картка архівного фонду.
Картковий архівний опис
попередня форма архівного опису, текст якого записується на картках для полегшення систематизації документів у ньому, редагування заголовків, друкування (листового) архівного опису.
Картонування справ
розміщення справ по коробках відповідно до архівних шифрів із зазначенням відповідних реквізитів справ на ярликах.
Картотека тематичних (соціально-біографічних) запитів
картотека обліку й контролю за виконанням тематичних (соціально-біографічних) запитів, що надходять до архіву.
Касета
1) світлозахисна коробка, призначена для розміщення у ній фотопластин або фотоплівок при зніманні;
2) котушка або пилевологозахисна коробка для магнітної стрічки, що використовується в апаратах запису і відтворення звуку.
Каталог
див. архівний каталог.
Каталог документів з історії установ
різновид предметно-тематичного архівного каталогу, в якому вторинна документна інформація з історії розвитку установ класифікована за галузевою ознакою.
Каталог документів з особового складу
різновид іменного архівного каталогу, в якому вторинна документна інформація про осіб систематизована за алфавітною ознакою.
Каталогізація архівних документів
комплекс робіт по створенню архівного каталогу, що включає визначення схеми класифікації, виявлення, описування та індексування документної інформації на картках, її систематизацію за рубриками та оформлення каталогу.
Категорія архівного фонду
ранг архівного фонду, що визначається залежно від ступеня його інформативності.
Кислотність паперу (картону)
властивість паперу (картону), зумовлена певною концентрацією водневих іонів.
Кінодокумент
аудіовізуальний або зображувальний документ, зміст якого передано за допомогою кінематографічної техніки.
Кінокадр
див. кадр.
Кінолітопис
фонд документальних кінозйомок найважливіших подій, явищ, об'єктів, що не є готовою продукцією.
Класифікаційний індекс
умовне позначення (літера і/або цифра), що присвоюється класифікаційним поділам схеми класифікації вторинної документної інформації і проставляється на каталожних картках, а також на документах і справах.
Класифікація архівних документів
віднесення документів на основі загальних принципів подібності і відмінності до комплексів архівних фондів, окремих архівних фондів, груп справ, окремих справ.
Ключове слово
слово або стале словосполучення, яке має істотне смислове навантаження в тексті документа й може бути пошуковою ознакою.
Книга
одна з форм матеріальної конструкції документа у вигляді оправленого блоку скріплених у корінці аркушів паперу.
Книга видавання справ з архівосховища
різновид облікових документів, що ведеться хранителем фондів з метою реєстрації видавання документів та контролю за своєчасним їх поверненням до архівосховища.
Книга державної реєстрації документів Національного архівного фонду
документ встановленого зразка, до якого вносяться записи номера, дати реєстрації та інших реквізитів реєстраційних свідоцтв на документи НАФ.
Книга обліку надходжень документів
основний обліковий документ, що послідовно у хронологічному порядку фіксує надходження документів до архіву.
Книгознавство
комплекс наукових дисциплін та галузей знань (кодикологія, видавнича справа, бібліополістика,історія оправи), що вивчають рукописні та друковані книги, а також процеси створення їх, розповсюдження і використання.
Код
ключ для пошуку потрібного документа у вигляді умовних позначень архівосховища, фонду, опису, одиниці зберігання з метою умовного (скороченого) запису пошукових даних.
Колекція архівних документів
див. архівна колекція.
Комп'ютеризація архівної справи
оснащення архівних установ електронною обчислювальною технікою, розвиток комп'ютерних продуктів та послуг, широке використання їх у галузі, а також підвищення комп'ютерної грамотності архівістів.
Комп'ютерний каталог, електронний каталог
архівний каталог, що створений і ведеться за допомогою комп'ютера.
Комплекс науково-технічної документації
науково-технічна документація, що виникає при проектуванні окремої споруди, при конструюванні одного виробу, розроблення технології виготовлення або будівництва споруди (проект), при дослідженні наукової теми; є обліковою і класифікаційною одиницею.
Комплексна експертиза цінності документів
експертиза цінності документів, що проводиться одночасно по фондах (комплексах) кількох організацій, пов'язаних субординацією, підпорядкуванням чи іншими історичними зв'язками, з метою виявлення дублетних та інших документів, які не підлягають зберіганню.
Комплект кінодокумента
сукупність оригіналів і копій кінодокумента, що становлять одну одиницю обліку (негатив-зображення, негатив-фоно, магнітна фонограма, позитив, проміжний позитив тощо).
Комплектування архіву
систематичне поповнення архіву документами відповідно до його профілю й рангу.
Конверт
пакет чи обгортка з клапаном з надрукованими позначками поштових реквізитів або без них, для відправлення листів та іншої кореспонденції і/або зберігання документів.
Кондиціонування повітря
створення та підтримання в закритих приміщеннях певних параметрів повітряного середовища (температури, вологості тощо).
Консерваційно-реставраційне оброблення документів з плівковими носіями
здійснювані періодично, у певній послідовності операції по очищенню, дезинфекції, реставрації і консервації матеріальної основи кінодокументів та мікрофільмів.
Консервація документа
забезпечення збереженості документа за допомогою режиму зберігання, стабілізіції та реставрації.
Контратип
копія кіно- чи фотодокумента, виготовлена з проміжного позитива або безпосередньо з негатива і призначена для друкування кіно- та фотодокументів; син. дубль-негатив.
Контрольний примірник опису
примірник опису, що зберігається у відповідального за централізований облік документів підрозділі архіву.
Конфіденційна інформація
документована інформація, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих юридичних чи фізичних осіб і поширюється за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Копіювання документів
вид відтворення документа, при якому забезпечується тотожність форми і змісту копії оригіналу.
Копія документа
документ, що виник у результаті відтворення письмового або усного тексту, музики, шумів, зображення іншого документа зі зміною або заміною носія, який точно відтворює зміст і всі зовнішні ознаки або їх частину. Див також: авторизована копія, дипломатична копія, мікрокопія, мікрофотокопія, відпуск документа, позитив, репродукція, світлокопія, список, страхова копія, факсимільна копія, фотокопія.
Користування архівними документами
регульоване правилами ознайомлення з архівними документами за допомогою їх прочитання, прослуховування, проглядання з метою подальшого використання їх інформації.
Користувач архівними документами
юридична або фізична особа, яка користується послугами архіву для ознайомлення з архівними документами.
Корінець справи
місце з'єднання в єдине ціле окремих зшитків або пачки документів справи, а також частина палітурки, що прилягає до нього.
Короткий довідник по архіву
різновид путівника по архіву, що містить систематизований перелік найменувань фондів з довідковими відомостями про них.
Корпусне видання документів
публікація всіх документів певного фонду або всіх документів певної тематики з різних архівів.
Крайні дати документів одиниці зберігання
дати найбільш раннього і найпізнішого документів, що входять до складу одиниці зберігання.
Криптографія
різновид письма, відомий обмеженому колу осіб і призначений для збереження таємниці зафіксованої мовної інформації.
Критерії визначення джерел комплектування архіву
комплекс науково обґрунтованих ознак, на підставі яких визначається коло джерел комплектування архівів.
Критерії цінності документів
система науково обґрунтованих ознак, на підставі яких визначається ступінь цінності документів.
Критерій змісту документів
критерій цінності документів, що передбачає встановлення значимості документної інформації, її повторюваності та розсіюваності, цільового призначення тих чи інших документів, а також ступеня збереженості як кожного окремого документа, так і комплексу документів у цілому.
Критерій зовнішніх особливостей документів
критерій цінності документів, який полягає у виявленні та врахуванні значення зовнішніх ознак документа.
Критерій походження документів
критерій цінності документів, що полягає у встановленні значення установи або особи, в процесі діяльності яких виникли документи.
Критерій часу та місця створення документів
критерій цінності документів, що полягає у встановленні історичного значення часових і просторових характеристик акту документоутворення в їх сукупності.
Ксерографія
електрографія з сухим проявленням прихованого зображення та перенесенням його на звичайний папір.

Л

Лакуна
1) пропуск у тексті документа;
2) частина тексту документа, що існувала у протографі, але була опущена при його копіюванні.
Ламінування
консервація документа шляхом нанесення на поверхню паперу тонкої полімерної плівки.
Ламкість матеріальної основи документа
властивість матеріальної основи документа розпадатися на частини під дією механічного навантаження.
Легенда
елемент науково-довідкового апарату документальної публікації, що містить відомості про місце зберігання документа, який публікується, його автентичність, зовнішній вигляд, спосіб відтворення та попередні публікації.
Листування
система документальних зв'язків установ чи осіб між собою.
Літографія
спосіб плаского друку, за яким текст чи зображення нанесено на спеціально оброблену поверхню каменя, пластини цинку, алюмінію жирною речовиною, а місця пробілів зволожують, щоб зробити несприйнятливими до води.
Люксметр
прилад для контролю за світловим режимом зберігання документів.

М

Магнітна стрічка
носій звукової або аудіовізуальної інформації, що являє собою тонку гнучку основу, покриту магнітним шаром.
Магнітний диск
1) носій інформації у формі диска з магнітним шаром;
2) машиночитаний документ, що має інформацію, зафіксовану за допомогою змін залишкової намагніченості магнітного шару носія (магнітна сигналограма).
Манускрипт
рукопис давнього походження.
Маргіналістика
спеціальна історична дисципліна, яка вивчає маргіналії (рукописні позначки або тексти на полях чи незаповнених сторінках рукописів та друкованих видань).
Матеріальна основа документа (МОД)
сукупність матеріалів, що складають носій інформації, а також матеріалів, використаних для запису тексту (зображення, звуку).
Машинописний документ, машинопис
писемний документ, у якому письмові знаки нанесені за допомогою друкарської техніки.
Машиночитаний документ
закодований документ (магнітний диск, магнітна стрічка, перфокарта, перфострічка тощо), зміст якого доступний для читання лише машині (у тому числі електронний документ, що "читається" за допомогою комп'ютера).
Мережа архівних установ
сукупність архівних установ усіх форм власності, функціонально пов'язаних між собою спільністю завдань зберігання та організації використання архівних документів.
Методист архіву
працівник архіву, який виконує науково-методичні функції: методичне керівництво, розроблення методичних посібників, консультування тощо.
Методологія архівознавства
сукупність принципів, методів і прийомів дослідження, що застосовуються в архівознавстві.
Міжархівний довідник
архівний довідник, що містить відомості про документи кількох архівів.
Міжфондовий довідник
архівний довідник, що містить відомості про документи кількох фондів одного архіву.
Мікологічне обстеження
комплекс заходів щодо виявлення в сховищах та на документах, які зберігаються, мікроскопічних грибів та їхніх спор для попередження їх подальшого поширення та біодеструкції документів.
Мікрокарта
мікрофотокопія на пласкій непрозорій фотоплівці.
Мікрокопія
копія документа у зменшеному вигляді, зорове сприйняття якої здійснюється за допомогою збільшувального приладу.
Мікрофільм
комплект мікрофотокопій документів на рулонній плівці, об'єднаних на підставі якоїсь спільної ознаки.
Мікрофільм на правах оригіналу
негативний мікрофільм, виготовлений з оригіналу документа відповідно до вимог державних стандартів і якому надано відповідний символ.
Мікрофільм страхового фонду
мікрофільм, призначений для постійного відокремленого від оригіналів документів зберігання на випадок їх пошкодження або втрати.
Мікрофільм у відрізку
відрізок рулонного мікрофільму, який має декілька фотокадрів.
Мікрофіша
мікрофотокопія на пласкій прозорій фотоплівці.
Мікрофотокопія
мікрокопія документа, одержана фотографічним способом.
Мініатюра
ілюстрація у стародавній книзі.
Мініатюризація
процес одержання зменшених копій документів фотографічним або іншим способом.
Місткість архівосховища
максимальна кількість документів, які можуть бути розміщені в архівосховищі з дотриманням усіх нормативних вимог.
Місцева державна архівна установа
державна архівна установа, що зберігає документи місцевого походження і/або здійснює управління архівною справою на відповідній території.
Місцезнаходження архівних документів
елемент архівного описання, що містить інформацію про архівосховище або адресу приватного власника, де знаходяться архівні документи.
Мовна інформація
інформація, передана мовою в усній або писемній формі.
Мовна цінність документів
цінність документів, обумовлена їхньою мовною інформацією, яка становить науковий інтерес.
Монтажний лист кінодокумента
вид архівного опису, що містить покадрове описання змісту закінченого кінотвору.
На початок
На початок