Історія розвитку медицини на Одещині

Ніточко І. І. Історія розвитку медицини на Одещині. Дореволюційний період / І. І. Ніточко, О. А. Корецька, І. Л. Комаровський. - Одеса: Прес-кур’єр, 2011. - 440 с. - (Серія "Праці Державного архіву Одеської області": т. 31)

ISBN 978-966-2512-08-3

УДК 61 (477.74)(Од)

ББК 5(4 Укр-4Оде)Г
Н-99

© Державний архів Одеської області, 2011
© І. І. Ніточко, О. А. Корецька, І. Л. Комаровський, 2011
© РВФ Прес-кур’єр, оригінал-макет, 2011

У виданні вперше розглянуто розвиток сільської і міської медицини дореволюційного періоду на території Одеської області (за винятком Одеси). Нійбільш ранні з виявлених документів датовані 1810 роком. Основна маса документів подана з моменту започаткування земств на території Херсонської губернії - з 1865 року. Досліджено періоди до створення земств і після цього на території колишніх Бессарабської та Подольської губерній, частина території яких увійшла до сучасної Одеської області. Інформація наведена за географічною ознакою, за організаційно-структурною та галузевою (фармакологія, ветеринарія, санаторно-курортне лікування тощо). Використано різноманітні джерела інформації: документи архіву, книги, періодичні видання, науково-довідкові та ін.

На початок
На початок