Державний архів Одеської області. Зведений каталог метрнчних книг: Вип.2

Державний архів Одеської області. Зведений каталог метрнчних книг: Вип.2: Православ'я: Херсонська і Подільська духовні консисторії, 1852-1922 / Одеська обласна рада, Одеська обласна держадміністрація. Державний архів Одеської області; Ред. кол.: В В Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. Л. Г. Білоусова; Відп. ред О. В Мартиненко; кол. упорядн. - Одеса: Бондаренко М. О., 2015. - 240 с. (Праці Державного архіву Одеької області. - Т.ХLIV).

ISBN 978-966-973333-1-3
УДК 930.25(477.74)(083.89)
ББК 79.3(4Укр-4Оде)я22
Д 262

© Державний архів Одеської області, 2015
© Колектив упорядників та авторів, 2015

Довідник включає відомості про наявні у Державному архіві Одеської області метричні книги Херсонської та Подільської духовних єпархій за період з 1852 по 1922 роки, які зберігаються у фон¬дах колекцій метричних книг, що надійшли до Держархіву в 2007-2015 роках з районних та міжрайонних відділів ДРАЦС (Ананьївський, Балтський, Березівський, Біляївський, Великомихайлів- ський. Іванівський, Колимський, Котовський. Красноокнянський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Роздшьнянський, Фрунзівський. Ширяївський райони Одеської області). Каталог супроводжується вступною статтею про комплекс описаної документації, переліком включених до Випуску 2 фондів та додатками: анотованими списками парафій (приходів) Херсонської та Подільської губерній. До видання укладено географічний та зворотний покажчики населених пунктів.

Довідник розрахований на широкий загал користувачів і є особливо цінним для тих, хто ви¬вчає історію релігійних установ України та здійснює генеалогічні дослідження.

На початок
На початок