Бібліографічний покажчик

змісту  журналу  "Архіви  України"

Бібліографічній покажчик змісту "Архіви України" за 1947 - 1970 роки /
Укладачі: Аскольд Антонович Батюк, Марія Іванівна Бутич. Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства - К., 1999. - 209 с.

 

Вступна стаття

І. Статті, повідомлення та інформації:

ІІ. Документи (1948 - 2112)

ІІІ. Огляди літератури і джерел. Критика і бібліографія

Повідомлення про архівні видання (2703 - 2741)

Бібліографія (2741 - 2772)

IV. Додатки

Матеріали до українського біографічного словника (2777 - 2780)

Про "Архіви України" (2781 - 2796)

Хронологічний покажчик

Іменний покажчик

На початок

Вступна стаття

1988 р. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР (тепер при Кабінеті Міністрів України) видало систематичний покажчик змісту Науково-інформаційного бюлетеня "Архіви України" за 1971-1987 рр., залишивши при цьому поза увагою без будь-яких пояснень зміст 106 чисел видання за попередні роки (1947-1970). А між тим їх зміст не позбавлений наукового інтересу.

Насамперед це своєрідний літопис архівної справи з усіма її здобутками і хибами за майже чверть сторіччя. До того ж на шпальтах "Архівів України" вміщено чимало документів, статей і повідомлень не лише з архівознавства, але й з джерелознавства, археографи, дипломатики, історії установ, рецензій, нотаток, бібліографічних покажчиків, довідок про діячів науки і культури тощо.

Полегшити використання згаданих матеріалів- основна мета пропонованого покажчика. Саме цим і керувалися укладачі, готуючи його до друку.

Адже неувага до бібліографи нерідко призводить до прикрих помилок, яких, до речі, не змогла уникнути й редакція "Архівів України", що підтверджує такий приклад. У п'ятому числі "Архівів України" за 1984 р. вміщено публікацію І.І. Сварника "Невідомий лист Богдана Хмельницького періоду Визвольної війни 1648-1654 рр.", хоч насправді він уже був оприлюднений раніше. (Див. Ю. Мицик. Додаток до праці "Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов". - Дніпропетровськ, 1983. - С. 69).

Засновано "Архіви України" під назвою "Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління" 1947 р. Того ж року вийшло друком лише одне число. Протягом 1948-1950 рр. - по два, 1951-1955 рр. - по три, 1956-1959 рр. - по чотири числа на рік. З 1960 р. "Науково-інформаційний бюлетень" (з липня-серпня 1966 р. - "Архіви України") став виходити один раз на два місяці як періодичне видання. Впродовж 1949-1957 рр. видавався російською мовою.

Історія його видання ділиться на два чітко окреслені періоди. Для першого періоду характерним було те, що бюлетень виходив в міру накопичення матеріалу й обмеженим тиражем (1947-1957 рр. - 250-300 примірників, 1958-1959 рр. - 1200 примірників) і розсилався лише архівним установам. За цей час опубліковано близько 750 матеріалів. Це офіційні документи та повідомлення, статті з архівознавства, джерелознавства, історії установ та археографії, рецензії і хронікальні замітки. З 1957 р. розпочався друк бібліографічних покажчиків, а з наступного 1958 р. - і документів.

Спочатку видання не мало сталих розділів. Матеріали, що друкувалися, здебільшого групувалися в таких розділах як "Статті", "Критика і бібліографія", "Хроніка". У деяких числах є розділи "Консультації", "Запитання та відповіді", "Архіви за кордоном". 1958 р. з'явилися розділи "Обмін досвідом", "Документи", "Огляд літератури і джерел". Проте збільшення обсягу й урізноманітнення тематики бюлетеня не впливало на його поширення - він не виходив за межі діяльності архівних установ.

Спочатку провідною. тематикою видання були питання упорядкування документальних матеріалів. Після 1950 р., коли в основному було завершено приведення в порядок архівних фондів, стали з'являтися статті про організацію роботи в міських, районних і відомчих архівах, а також статті з історії установ. Збільшилася кількість матеріалів, у яких порушувалися актуальні питання використання документальних матеріалів. Систематично вміщувалися офіційні документи і хроніка.

Друком покажчика до часопису "Літопис революції" розпочалася систематична публікація бібліографічних покажчиків до періодичних видань (див. ч. 3-4 за 1957 р. ). Насамперед було вміщено покажчики до часописів: "Архівна справа" (1958- ч. 1), "Радянський архів" (1958 - ч. 2), "Архіви Радянської України" (1958 - ч. 3), що виходили до війни. Наступну групу публікацій цього типу становлять бібліографічні покажчики до "Вісника Академії наук Української РСР (1928-1959)" (1960 - ч. 1, 2); 1965 - ч. 6; 1966 - ч. 1, 2; 1967 - 5, 1970 - ч. 5, 6), "Наукових записок і праць історичних факультетів державних університетів УРСР" (1958 - ч. 4), "Наукових записок і праць історичних факультетів державних університетів УРСР" (1958 - ч. 4), "Наукових записок і праць кафедр Історії педагогічних інститутів УРСР. 1939-1958 рр. " (1959 - ч. 1), Трудов государственного историко-архивного института" (1959 - ч. 2), а також систематичний покажчик "Висвітленім історії України в загальносоюзних історичних журналах" (1959 - 1969).

Перетворення "Науково-інформаційного бюлетеня Архівного управління" у двомісячне передплатне видання дозволило значно розширити й урізноманітнити тематику, досягти безперебійного, ритмічного його виходу і надходження до передплатників. Все це сприяло зростанню числа передплатників. Якщо 1960 р. їх було 6300, 1965р. - 9000, то 1970 р. стало 21500 (це найвищий показник за всі роки видання). У наступні роки тираж "Архівів України" зменшувався і 1988 р. становив 8370 примірників.

Впродовж 1960-1970 рр. "Архіви України" отримували співробітники не лише архівних, але й інших науково-дослідних установ, викладачі вузів і середніх навчальних закладів, зокрема шкіл, працівники бібліотек, музеїв. Чимало співробітників цих установ і закладів стало постійними дописувачами, що сприяло підвищенню наукового рівня видання.

Протягом 1960-1970 рр. було випущено 66 чисел, в яких вміщено понад 2500 матеріалів, у т. ч. понад 600 статей і повідомлень, 160 публікацій (919 документів), 152 огляди літератури і джерел, 368 рецензій і нотаток на документальні збірки і дослідження, 92 інформації про нові надходження документальних матеріалів у державні архіви, понад 600 біографічних довідок про діячів науки і культури, як матеріал для майбутнього українського біографічного словника.

На шпальтах "Архівів України" було вміщено найбільше статей, присвячених питанням архівознавства - історії архівів, комплектуванню, експертизі, упорядкуванню та використанню документальних матеріалів у центральних та обласних державних архівах. Водночас надруковано ряд матеріалів про організацію роботи в міських, районних і відомчих архівах. Вони здебільшого містилися в розділі "Обмін досвідом".

Серед статей про створення науково-довідкового апарату можна назвати: "До питання створення єдиної системи науково-довідкового апарату в державних архівах" (1966 - ч. 1), "Деякі питання каталогізації документальних матеріалів" (1967 - ч. 4). Про комплектування й експертизу йдеться в статтях "Деякі питання комплексної експертизи цінності документальних матеріалів" (1965 - ч. 4), "Комплектування обддержархіву документами особового походження" (1967 - ч. 3) тощо. У дискусійних статтях порушувалися питання удосконалення діловодства, відбирання документів на постійне зберігання та їх упорядкування.

Матеріали про фондування, каталогізацію, встановлення дат у судових справах, комплектування, про підготовку путівників, довідників, документальних збірок, про організацію довідкової роботи, реставрацію документів, оправу одиниць зберігання надруковані здебільшого у розділах "Консультації" та "Обмін досвідом".

Розділ "Листи в редакцію" заповнювався матеріалами, в яких порушувалися питання організації поточного діловодства, взаємозв'язку державних і відомчих архівів, використання та археографічного опрацювання документальних матеріалів Зверталася увага на потреби складання відповідного науково-довідкового апарату не лише до публікацій, але й до монографічних праць.

Свідченням того, що в "Архівах України" почесне місце займала історія архівної справи, є хоча б такі статті як "Писарі й архівісти земських та гродських канцелярій на західноукраїнських землях у ХV-ХVПІ ст." (1969 - ч. 1), "Особливості діловодства в адміністративних установах Галичини (1772 - 1918)" (1963 - ч. 3), "З історії виникнення архівів у Львові" (1963 - ч. 4), "Створення мережі архівних установ на Закарпатті" (1970 - ч. 1), "До історії архівного будівництва на Одещині" (1970 - ч. 1), "Архівне будівництво на Вінниччині" (1969 - ч. 4), "З історії архівного будівництва на Херсонщині" (1966 - ч. 6), "Архівне будівництво на Полтавщині" (1966 - ч. 2), "Архівне будівництво у Хмельницький області" (1968 - ч. 5), "Архівне будівництво на Луганщині" (1967 - ч. 5), "Архівне будівництво на Сумщині" (1968 - ч. 5), "З історії архівного будівництва на Запоріжжі" (1970 - ч. 4), "До історії архівного будівництва у Рівненській області" (1970 - ч. 1), "З історії архівного будівництва на Миколаївщині" (1968 - ч. 3), "З історії заснування і діяльності Київського архіву давніх актів" (1962 - ч. 3). З оглядів джерел і літератури з історії України, насамперед, привертають увагу: "Нові джерела для вивчення етнічного складу середньовічного Херсонеса" (1968 - ч. 1), "Архів Дніпропетровського історичного музею" (1961 - ч. 4), "До питання про авторство листів Богдана Хмельницького" (1964 - ч. 3), "Матеріали про Т. Г. Шевченка в Горьківському обддержархіві" (1962 - ч. 6), "З історії вивчення середньовічного Лівобережжя" (1964 - ч. 3), "З нових архівних джерел про Жовківську школу художників" (1965 - ч. 5), "До характеристики бібліографічної діяльності Х. Д. Алчевської" (1965 - ч. 5)", "Вірмено-половецькі джерела з історії України"(1965 - ч. 2), "М. М. Кордуба та його "Бібліографія історії України" (1963 - ч. 6), "Історична географія Угорщини та суміжних країв ХІ-ХІV ст." (1967 - ч. 2), "Висвітлення історії Північної Буковини ХV-ХVI ст. на сторінках слов'яно-моддавських літописів" (1969 - ч. 4), "Зв'язки між ученими та громадськими діячами Харкова і слов'янських країн" (1964 - ч. 1), "Л. І. Глібов і "Черниговские губернские ведомости" (1960 - ч. З); "Архів академіка Т. Г. Яновського" (1968 - ч. 3), "Архів Ф. К. Вовка" (1969 - ч. 6), "Документи Львівських архівів про Івана Труша" (1969 - ч. 4), "Архів Потоцьких" (1963 - ч. 6) та ін.

Робилися спроби розповісти про документальні матеріали з історії України у зарубіжних архівах, бібліотеках, музеях, свідченням чого є такі огляди: "Турецькі архіви і їх значення для дослідження історії України" (1966 - ч. 4), "Документальні матеріали з історії українського народу в державних архівах Австрії (1964- ч. 1), "Матеріали з історії України в бібліотеках та архівах Варшави" (1966 - ч. 2), "Документальні матеріали з історії України в Центральній бібліотеці АН Литовської РСР" (1967 - ч 1) та ін.

Тривалий час "Архіви України" друкували етапі, огляди, бібліографію з історії міст і сіл, серед них можна назвати: "Література з історії міст і сіл України" (1963- ч. 3), "Люстрації Подільського воєводства 1665 року - важливе джерело для вивчення історії міст і сіл України" (1963 - ч. 3), "Нові матеріали з історії Полтави" (1963 - ч. 6), "Виникнення й розташування міст на території Руського і Белзького воєводств від XIV до середини XVII ст." (1968- ч. 1), "До історії Бузького козацького війська" (1965 - ч. 6), "Джерела до історії соціально-економічного розвитку південних міст України в кінці XVIII ст. - і першій половині XIX ст." (1964 - ч. 6), "Джерела для вивчення історії народної колонізації Буджанцького степу і пониззя Дунаю в кінці XVIII - на початку XIX ст." (1963 - ч. 4), "Джерела з історії Півдня України кінця XVIII - першої третини XIX ст." (1963 - ч. 1), "Висвітлення історії міст і сіл України в "Киевской старине" (1963 - ч. 6).

Серед кількох бібліографічних покажчиків літератури з історії міст і сіл, уміщених в "Архівах України", найвагомішим, безперечно, є покажчик Ф.П.Максименка, що був надрукований під назвою "Збірки історичних відомостей про населені пункти УРСР" (1963 - ч. 4-6; 1964 - ч. 1-5). З нього було виготовлено окрему відбитку (100 прим ), яка не раз ставала у пригоді авторам статей з історії міст і сіл, і надіслано всім архівним установам України.

З середини 60 рр. помітно збільшилося число матеріалів, що стосуються спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін - археографії, дипломатики, сфрагістики, геральдики, філігранології, метрології, історичної географії, емблематики та ін. Зокрема, виділяються своєю ґрунтовністю статті: "Питання розвитку історіографії спеціальних історичних дисциплін" (1970 - ч. 4), "Невідома грамота Льва Даниловича" (1968 - ч. 5), "Військові реліквії" (1967 - ч. 3), "До питання про герб Львова" (1968 - ч. 1), "Скільки важив "камінь" у Львові та Луцьку на початку XV ст." (1967 - ч. 3), "Лан, рілля, загорода в Сяноцькій землі 2-ї половини XVII ст." (1969 - ч. 2), "Сторінки з історії назв київських вулиць" (1969 - ч. І), "Острів Хортиця на перших картах нижнього Дніпра" (1969 - ч. 4), "Деякі питання бібліографії видань братств" (1970 - ч. 6), "До початків українського друкарства" (1969 - ч. 3), "Бібліографічна діяльність І. О. Левицького (1968 - ч. 6), "Палеографія скоропису документів Генеральної військової канцелярії (Друга половина XVII ст." (1969 - ч. 4), "Архіви - важливе джерело антропоніки" (1968 - ч. 4), "Архівознавство і джерелознавство в працях І.П. Крип'якевича" (1966 - ч. 3), "Видатний археолог В.В. Хвойка і його роль в організації історичного музею УРСР" (1966 - ч. 4), "Д.І. Зубрицький і його діяльність в галузі спеціальних дисциплін" (1963 - ч. 1), "Історико-філологічне товариство при Новоросійському (Одеському) університеті" (1964 - ч. 6), "Джерела наукового вивчення народного одягу" (1968 - ч. 6), "Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова" (1968 - ч. 2), "З архіву М.Ф. Комарова" (1968- ч. 1), "Видатний учений В.М. Перетц" (1970 - ч. 1), "Бібліографічні товариства на Україні" (1965 - ч. 2), "І.Т. Калинович як бібліограф" (1965 - ч. 6), "В.Й. Ейнгорн - історик і архівіст" (1965 - ч. 2).

Прагнучи, по можливості, прислужитися нагромадженню матеріалів про розвиток української науки і культури, редакція у 60-і роки в кожному номері вміщувала документи та інформації про них, довідки про письменників і митців. Для прикладу назву кілька публікацій, а саме: "З історії збірки В. Стефаника "Оповідання" (1967 - ч. 3), "Листи О.О. Потебні до Я.Ф. Головацького" (1967 - ч. 3), "З архіву царської цензури" (1964 - ч. 5), "Документи Івана Франка і царська цензура" (1965 - ч. 1), "М. Костомаров і царська цензура" (1967 - ч. 6), "Листи В.В. Хвойки" (1967 - ч. 2), "Два листи М. Павлика до Ф.М. Степняка-Кравчинського" (1967 - ч. 2).

На шпальтах "Архівів України" також був вміщений цілий ряд публікацій, присвячених Тарасові Шевченку, Михайлові Драгоманову, Лесі Українці, Сергієві Подолинському, Павлові Грабовському, Михайлові Коцюбинському, Ользі Кобилянській, Івану Трушу, Борисові Грінченку, Дмитрові Яворницькому та ін.

Викликав зацікавлення у читачів і розділ "Критика та бібліографія", де друкувалися рецензії і нотатки, насамперед про документальні публікації і наукові розвідки із спеціальних історичних дисциплін, про науково-довідкові видання, а також бібліографічні покажчики.

Питання поточного життя архівних установ у тій чи іншій мірі віддзеркалені в хронікальних замітках. Робилися спроби, хоч може й недостатні, інформувати читачів про стан архівної справи в зарубіжних архівах. Зокрема були надруковані матеріали про архівну справу в Польській Народній Республіці, Чехословаччині, Югославії, Італії, Німеччині, Франції, Китайській Народній Республіці. Висвітлювалась робота Міжнародних конгресів архівістів і Круглих столів.

Все це стало можливим завдяки безкорисливій підтримці видання вченими і творчою молоддю. Серед них найактивнішими помічниками й авторами були: Іван Крип'якевич, Віктор Романовський, Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський, Орест Стрижак, Федір Шевченко, Ярослав Ісаєвич, Анатолій Бачинський, Петро Рогач, Юрій Качій, Віра Жук, Орест Мацюк, Сергій Злупко, Ярослав Кісь, Палагія Захарчишин, Іван Гарнага, Богдан Сидір, Фелікс Спиридонов, Михайло Глинський, Євгенія Шаталіна, Борис Гордієнко, Микола Крячок та багато інших.

Організаційна, редакційно-видавнича робота виконувалася співробітниками науково-видавничого відділу Архівного управління.

До систематичного покажчика включені всі без винятку матеріали, що були надруковані в "Архівах України". Вони систематизовані у межах чотирьох розділів: І. Статті, повідомлення та інформації. II. Документи. III. Огляди літератури і джерел. Критика і бібліографія. IV Додатки.

Розділи, зокрема, перший і третій, поділяються на тематичні групи і підгрупи, в межах яких матеріали здебільшого систематизовані за алфавітом прізвищ авторів чи назв статей. Статті одного автора наведені в хронологічній послідовності. У розділі "Документи" публікації розміщені за часом подій.

1967 р. науковий співробітник науково-видавничого відділу Архівного управління Аскольд Батюк, тепер покійний, підготував в основному покажчик за 1947-1966 рр. та через незалежні від нього причини, роботу над ним закінчити він не зміг. Підготовлений Аскольдом Батюком текст рукопису систематичного покажчика доповнила даними за 1967-1970 рр., уточнила і склала допоміжні покажчики Марія Бутич.

Іван Бутич

На початок

І. Статті, повідомлення та інформації: Історія

(1 - 90)

1. Бакинський А., Дихан М. Діяльність болгарських Інтернаціоналістів на Півдні України в 1919 р. (За матеріалами газети "Комуна") - 1959. - № 2. - С. 57-62.

2. Беликова А. Борьба трудящихся Крыма за власть Советов. - 1957. - №4. - С. 46-63.

3. Білан В. Видання і поширення підручників на Україні.- 1965.- № 6. - С. 14-24.

4. Білан В. Мережа недільних шкіл на Україні (1959-1862 рр.). - 1966. - № 5. - С. 31-40.

5. Біленко 3., Білоус О., Кириченко Ф., Подшивалін М. Крутими стежками (Про більшовика-ленінця Я.К. Прохоренка). - 1968. - № 3. - С. 50-51

6. Божок І. До питання про підвищення ролі робітничого класу України в управлінні виробництвом (1946-1950 рр.). - 1968. - № 1. - С. 12-20.

7. Бойко В., Акраменко И. Из истории установлення и укрепления власти на Сумщине. - 1957. - № 3. - С. 21-27.

8. Бойко І. Переддень революції 1905-1907 рр. на Новомиргородщині. - 1967. - № 4. -С. 27-30.

9. Бойко І. Нелегальне видання "Солдатской памятки" Л.М. Толстого в Єлисаветграді. - 1969. - № 3. - С. 46-48.

10. Бурносов В. В.І. Ленін і трудящі Донбасу: (До історії відбудови Донецького басейну) 1920-1925 рр. - 1970. - № 1. - С. 3-10.

11. Буцько М., Курас І. Ленінська "Правда" в боротьбі за єдність революційних дій трудящих України й Росії (березень-жовтень 1917 р.) - 1968. - № 3. - С. 41-50.

12. Важливі завдання суспільних наук. - 1967. - № 6 - С. 3-5.

13. В честь 33-й годовщины Великой Октябрьской революции. - 1950. - № 2. - С. 3.

14. Вельянінова 3. Поширення творів К. Маркса і Ф. Енгельса на Полтавщині (1883-1917 рр.). - 1966. - № 4. - С. 17-25.

15. Волянюк Н. Связи Г.В. Плеханова с прогрессивными деятелями Галичины. - 1955. - № З, - С. 29-35.

16. Гаврський С.Ф. До питання про перебування війська Хмельницького в південно-західній частині Белзького воєводства (1648 - 1651 рр.). 1970. - № 4. - С. 21-26.

17. Гамрецький М. До 350-річчя вищої школи на Україні. - 1970. - № 4. - С. 27-31.

18. Гарматюк М. Поширення праць В.І. Леніна на Волині (1921-1939 рр.). - 1967, - № 2. - С. 19-21.

19. Гарматюк М. Ленінські дні на Волині (1924 - 1939 рр.). - 1968. - № 2. - С. 32.

20. Гарного Й. О победе Великой Октябрьской социалистической революции на Подолии. - 1957. - № 4. - С. 40-45.

21. Гарчев П. Червона гвардія в Криму. - 1968. - № 5. - С. 11-19.

22. Гетьман Г. Участь бійців Радянської Армії в колгоспному будівництві. - 1962. - № 1.- С. 37-41.

23. Головин Р. До історії першого портрета Тараса Шевченка на Львівщині. - 1965. - № 2. - С. 42-44.

24. Гриценко І. Еміграція з Північної Буковини в Російську державу в кінці ХVIII-першій половиш ХIX ст. - 1969. - № 6. - С. 24-34.

25. Гуменюк М. З архіву М.Ф. Комарова. - 1968. - № 1. - С. 28-35.

26. Дашкевич Я. Цензурні переслідування шевченкових творів на Західній Україні в 30-х роках XX ст. - 1964. - № 2. - С. 17-28.

27. Делеган В. Революційний молодіжний рух на Закарпатській Україні в 1918-1929 рр. - 1970. - № 3. - С. 18-23.

28. Довженко Р, Українська РСР у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. - 1970. - № 3. - С. 3-8.

29. Жук В., Сушнова 3. А.С. Макаренко на Полтавщині. - 1962. - № 5. - С. 50-51.

30. Забілик С. КПЗУ - організатор боротьби західноукраїнських трудящих на захист СРСР (1934-1938 рр.). - 1969. - № 1. - С. 27-31.

31. Забілик С. Поширення ідей Великого Леніна на західноукраїнських землях - 1970. - № 4, - С. 13-16.

32. Замковий П. Роль "Правды в організації робітничого контролю над виробництвом" (березень-жовтень 1917 р.). - 1962. - № 3. - С. 17-28.

33. Злупко С. Цінні матеріали з історії формування марксистської економічної думки в Галичині. - 1963. - № 3. - С. 43-46.

34. Злупко С. Неопублікована монографія І.Я. Франка з історії середини ХІХ ст. - 1966. -№ 2. - С. 34-39.

35. Калінкіна В., Тифлінський Я. Трудящі Житомирщини В.І. Леніну (Огляд матеріалів). - 1969. - № 3. - С. 3-11.

36. Катренко А. З листів Б.Д. Грінченка. - 1964. - № 2. - С. 49-52.

37. Катренко А. З минулого революційного народництва на Україні. - 1966. - № 3. - С. 35-42.

38. Качій Ю. Зв'язки населення Закарпаття в роки першої світової війни. -

1965. - № 6. - С. 41-47.

39. Качій Ю. Загублений рукопис Гоголя на Закарпатті. - 1966. - № 5. - С. 40-43.

40. Кашевський П., Сміян П. Ювілей Т.Г. Шевченка на Волині за часів буржуазного режиму. - 1961. - № 6. - С. 33-38.

41. М. Кащенко С. Виникнення перших колективних підприємств у Криму (1918 р.). - 1966. - № 1. - С. 19-22.

42. Кащенко С. Колгоспний рух у Криму у відбудовний період (1921-1925 рр.). -

1966. - № 5. - С. 24-31.

43. Кісь Я. Легенди і факти про Роксолану. - 1970. - № 6. - С. 25-31.

44. Ковальова М. Альбом про історію комсомолу Тернопільщини. - 1969. - №4. - С. 102.

45. Кононенко Й. К. истории установления Советской власти на Нежинщине. - 1957. - № 3. - С. 28-34.

46. Корогод В. Перемога ленінського кооперативного плану на Україні - 1969. - №4. - С. 9-17.

47. [Короливский С.] Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. - 1957. - № 4. - С. 7-24.

48. Крячок М. Військово-революційні комітети Київщини 1917-1918 рр.- 1970. - № 5. - С. 18-27.

49. Кузьменко А. Мемуарна повість друга Т.Г. Шевченка. - 1964 - № 3. - С. 46-47.

50. Кузьменко А. Хто ж автор "Путешествия критики"? - 1967. - № 2. - С. 87-89.

51. Кузьменко В. Висвітлення Великої Вітчизняної війни на Україні в публікаціях документів. - 1965. - № 3. - С. 3-7.

52. Логвин Г. Про задум повісті А. Гайдара "РВР". - 1961.- № 6. - С.З8-40.

53. Лоладзе-Селіванов П. До питання про встановлення Радянської влади в Кам'янці-Подільському. - 1965 - № 4. - С. 84-86

54. Мильшина А. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на подъем революционного движения трудящихся Западной Украины (1917-1920 гг.). - 1957. - № 4.-С. 64-80.

55. Мисюра В. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на развитие революционного движения в Закарпатье (1917-1923 гг.). - 1957. - № 4. - С. 81-95.

56. Місюра В. Нові документи Закарпатської крайової організації КПЧ. - 1964. - № 4. - С. 20-22.

57. Мітюков О. Архівні установи України до 100-річчя з дня народження В.І. Леніна. - 1970. - № 2. - С. 5-14

58. Мороз М., Слупський І. П.А. Грабовський і Західна Україна. - 1965.- № 3. - С. 38-40.

59. Москальов І. З літопису буремного 1919 року. - 1969. - № 6. - С. 35-39.

60. Москвин П. Борьба трудящихся Вольти за установление й упрочение Советской власти (1917-1920 гг.). - 1957. - № 4. - С. 25-39.

61. Нудьга Г. "Поезії Шевченка, заборонені в Росії" Підпільне гектографоване видання 1900 р. - 1964. - № 1. - С. 42-45.

62. Орел В. Де рукописи Шевченка? - 1966. - № 2. - С. 99-101.

63. Осадчук О., Скуднова Л. Из истории борьбы трудящихся Одессы за власть Советов. - 1957. - № 3. - С. 35-38.

64. Панкратьєва В. Лист трудящих України до В.І. Леніна: За фондами ЦЦАЖР УРСР. - 1969. - № 5. - С. 3-6.

65. Побудова комунізму і історична наука. - 1963. - № 1. - С. 3-9.

66. Програма побудови комунізму. - 1961. - № 5. - С. 3-6.

66. 50 років Великої Жовтневої соціалістичної революції. - 1967.- № 5. - С.3-6.

67. Ротач П. Листування Лесі Українки - 1962. - № 1. - С. 42-45.

68. Ротач П. Полтавський список "Хустини" Т.Г. Шевченка. - 1963. - № 1. - С. 44-47.

69. Ротач П. Нові матеріали до історії Полтавщини. - 1963. - № 6. - С. 34-38.

70. Савичев М. Чугуївське повстання військових поселенців у 1819 р. - 1969. - № 6. - С. 41-47.

71. Савченко А., Лабяк О. Дрогобычское восстание. - 1957.- № 3.- С. 43-48.

72. Савченко М. Архівісти України до 50-річчя Великого Жовтня. - 1967 - № 1. - С. 3-7.

73. Самойловський І. Із спогадів про Т.Г. Шевченка. - 1961.- № 3. - С. 94-95.

74. Самойловський І. Коли виник Київ: До 1100-річчя першої літописної згадки про Київ. - 1961. - № 6. - С. 19-23.

75. Свєнціцька В. З нових архівних джерел про Жовківську школу художників. - 1963. - № 6. - С. 38-43. - 1965.- № 1. - С. 38-41. -1965. - № 5. - С. 69-72.

76. Сергієнко Г. Боротьба народних мас Правобережної України за визволення з під шляхетської Польщі і возз'єднання з Росією у 80-90 роках XVII століття: По документах ЦДАДА СРСР. - 1958. - № 3. - С. 54-76.

77. Сергієнко Г. Т.Г. Шевченко про визвольну боротьбу на Правобережній Україні в гінці XVII і на початку XVIII ст. - 1962. - № 2. - С. 13-19.

78. Сизоненко Г. Участь "Сельробу" в організації допомоги жертвам повені 1927 року на Підкарпатті і Покутті. - 1969. - № 1. - С. 31-35.

79. Сінько Г. До питання про роль більшовицької преси в українському дожовтневому літературному процесі. - 1968. - № 2. - С. 32-39.

80. Случевська С. Перший з'їзд КП(б)У. - 1968. - № 4. - С. 3-8.

81. Слюдікова Т. До історії організаційного комітету по скликанню ІІ з'їзду РСДРП. - 1963. - № 5. - С. 30-32.

82. Степанов Л. До історії Ровенського підпільного обкому партії (1941-1944 рр.). - 1967. - № 3. - С. 24-31.

83. Сухих Л. З історії радгоспного будівництва на Київщині в 1919-1920 рр. - 1970.- № 4. - С. 17-20.

84. Тесленко М. 50-річчя збройного повстання в Дрогобичі. - 1969. - № 4. - С. 99-100.

85. Тичина Й. Вороблячинська битва 1266 року. - 1969. - № 1. - С. 49-51.

86. Цирох О. Молодежь Западной Украины в борьбе за социальное и национальное освобождение и воссоединение с Советской Украиной. - 1957. - № 4. - С. 96-103.

87. Шевченко Ф. На передньому краї в боротьбі за комунізм. - 1962. - № 3. - С. 3-16.

88. Шереметова 3. Харківський губернський воєнно-революційний комітет у боротьбі за встановлення Радянської влади. - 1966. - № 1. - С. 13-18.

88. Шовкопляс Г. Видатний археолог В.В. Хвойка і його роль в організації Державного історичного музею Української РСР. - 1966. - № 4. - С. 25-33.

89. Яременко М. З історії створення першого пам'ятника В.І. Леніну на Луганщині. - 1970. - № 3. - С. 95-96.

90.Яценко Б. Про Троянь. - 1970. - № 6. - С. 34-43.


Історія міст і сіл

(91 - 139)

91. А.Б. Робота науковців Львова над історією поселень області. - 1963 - № 5. - С. 64-65.

92. Арсеніт П. З історії села Нижній Березів. - 1964. - № 2. - С. 77-81.

93. Батурин В. Тернопільська область - 1965. - № 1. - С. 72

94. Батюк А. Участь архівістів у підготовці "Історії міст і сіл Української РСР". - 1966. - № 3. - С. 7-11.

95. Бурма Є. Участь архівістів Запоріжжя у підготовці історії міст і сіл. - 1966. - № 4 - С. 101-102

96. [Бутич 1] Література з історії міст і сіл Української РСР. - 1963 - № 3. - С. 3-8.

97. Гарного І. Село Нігин Кам'янець-Подільського району. - 1964. - № 1. - С. 73-75.

98. Б. Г[ордієнко]. Засідання Головної редакційної колегії "Історії міст і сіл Української РСР". - 1963. - № 6. - С. 90-91.

99. Б. Г[ордієнко]. Нарада голів і секретарів обласних редколегій. - 1964. - № 4. - С. 87-88.

100. Дейкун Н. Запорозькому дубові - понад 700 років. -1967.-№ 4. - С. 102-103.

101. Жук В. Організація роботи по створенню історії міст і сіл в Полтавській області. - 1963. - № 2. - С. 38-40.

102. Жук В. Упорядкування документальних матеріалів Полтавської обласної редколегії "Історія міст і сіл Української РСР". - 1969 - № 6. - С. 53-57.

103. Зайцев В. Науково-методичний семінар відповідальних секретарів редколегій томів "Історії міст і сіл Української РСР". - 1967. - № 3. - С. 96-97.

104. Захарчишин П. Нарада з питань підготовки "Історії міст і сіл Української РСР". - 1963. - № 4. -С. 90-91.

105. Катруха О., Овчаренко Ю. Робота над "Історією міст і сіл УРСР". - 1963 - № 1.-С. 99.

106. Качкан В. Скільки років Рогатину? - 1968. - № 5. - С. 94-95.

107. Кириченко 1. Кам'янець-Подільському 900 років. - 1963. - № І - С. 100.

108. Кісь Я. Виникнення і розташування міст і сіл на території Руського і Белзького воєводств від XIV до середини XVII ст. - 1968. - № 1. - С. 35-41.

109. Козуліна К. Робота Дніпропетровського облдержархіву над історією міст і сіл. - 1964. - № 1. - С. 69-70.

110. Корольова О. Нарада в Херсонському обкомі ЮТУ про підготовку довідника з історії міст і сіл. - 1962. - № 1. - С. 91-92.

111. Короновський І. 600 років м. Вінниці. - 1963. - № 2. - С. 95.

112. Крутіков В., Яременко М. Участь Луганського облдержархіву в підготовці історії міст і сіл. - 1965. - № 3. - С. 69-70.

113. Кушнір Б. Як ми працюємо над нарисом про село. - 1964. - № 5. - С. 82-85.

114. Липко С. Історія міста Любар. - 1963. - № 5. - С. 65-72.

115. Лопушанська О. Матеріали з історії міст і сіл у філіалі Львівського облдержархіву в м. Самборі. - 1968. - № 6. - С. 79-81.

116. Людковський Ш. Виявлення відомостей з історії населених пунктів у Миколаївському архіві. - 1963. - № 6. - С. 67-68.

117. Нагарний О. Нарада з питань написання нарисів історії міст і сіл Кіровоградщини. - 1964. - № 5. - С. 109-110.

118. Нікішина Г. Нарада секретарів обласних редакцій з історії міст і сіл. - 1964. - № 2.-С. 76-77.

119. Петренко В., Макаренко Г. Село Бузівка колись і тепер. - 1965. - № 1. - С. 72-77.

120. Пєтухов М. На вченій Раді Інституту історії СРСР Академії наук СРСР: Про досвід створення і видання "Історії міст і сіл Української РСР". - 1970. - № 6. - С. 97-98.

121. Піняков Г., Сокирянська С. Історія міста Сватове. - 1964. - № 4. - С. 90.

122. Подкопаєва М. Матеріали про оборону м. Лубен 1941р. - 1970.- № 4.-С. 90.

123. Пономаренко Л. Сторінка з історії назв київських вулиць. - 1969. - № 5. - С. 39-43.

124. Правдива Л. Івано-Франківська область. - 1965. - № 1. - С. 71.

125. Ротач П. Опрацювання статті для багатотомного видання про міста і села України - 1964. - № 1. - С. 70-73.

126. Савчак А. Участь архівістів у написанні історії міст і сіл України. Ровенська область. - 1965. - № 2. - С. 75-76.

127. Савченко М. Участь істориків-архівістів у підготовці "Історії міст і сіл Української РСР" . - 1968. - № 4. - С. 9-13.

128. Савченко М. Про роботу над "Історією міст і сіл Української РСР". - 1970. - № 1. - С. 26-27.

129. Слабєєв І. Засідання Головної редакційної колегії ("Історії міст і сіл Української РСР"]. - 1968. - № 2. - С. 103.

130. Тадєєвський М. 50-річчя з дня оборони Луганська від білогвардійщини. - 1969. - №4. -С. 99.

131. Трійнях І. Похибки цінної книги. (Історія міст і сіл УРСР. Полтавська область). - 1969. - № 2. - С. 88-89.

132. Фоменко В. План Запорізької верфі. - 1969. - № 3. - С. 49-52.

133. Фоменко В. Острів Хортиця на перших картах Нижнього Дніпра. - 1969. - № 4. - С. 49-52.

134. Фоменко В. Чому Трахтемирів ? - 1970. - № 5. - С. 35.

135. Хонінєва Ю. Участь архівістів у написанні історії міст і сіл України. Київська область. ]. - 1965. - № 2. - С. 75.

136. Цебенко Г. Напишемо історію міст і сіл Буковини. - 1964. - № 5. - С. 81-82.

137. Чатор П. Червоне десятиріччя. (Сторінки літературного життя Полтави 1917-1928 рр.). - 1967. - № 6. - С. 15-21.

138. Черевань А. Опішня. - 1964. - № 6. - С. 74-80.

139. Шмін Д. Участь архівістів у написанні історії міст і сіл України. Житомирська область. - 1965. - № 2. - С. 74-75.

На початок

Джерелознавство, інші спеціальні історичні дисципліни

(140 - 265)

140. Бабенко А. Деякі питання радянської емблематики. - 1965. - № 4. - С. 60-62

141. Бабенко А. Радянські емблеми як історичне джерело. - 1967. - № 2. - С. 21-26.

142. Бабенко А. В.І. Ленін і радянська емблематика. - 1970. - № 2. - С. 27-32.

143. Бабенко А. Радянська емблематика періоду Великої Вітчизняної війни 1941-945 рр. - 1970. - № 3. - С. 14-17.

144. Барштейн Ю. Пам'ятні медалі на честь 50-річчя Великого Жовтня. - 969 - №1. - С. 36-49.

145. Барштейн Ю. Літопис визволення міст України від німецько-фашистських загарбників у пам'ятних медалях. - 1969. - № 4. - С. 21-30.

146. Барштейн Ю. Леніана в медальєрному мистецтві. - 1970. - № 2. - С. 32-52.

147. Сочинським А. Адміністративно-політичне управління Буджацьким степом і пониззям Дунаю (ХVІП - початок XIX ст.). - 1966. - № 5. - С. 17.

148. Бирюк Я. Інкунабули Центральної наукової бібліотеки Академії наук Української РСР. - 1968. - № 5. - С. 73-79.

149. Білорус А. Про особові назви Західної Волині XVI ст. - 1970. - № 3. - С. 36-42.

150. Бондаревский А. О подготовке справочника по истории государственных учреждений. - 1954. - № 3. - С. 12-16.

151. Бондаревский А. Из опыта работы над справочником по истории государственных учреждений УССР. - 1956. - № 1. - С. 23-27.

152. Бриккер Б. Организация работы по выявлению документальних материалов для республиканских сборников в государственном архиве Днепропетровской области. - 1954. - № 3. - С. 17-21.

153. Бутыч И. Сборник документов, посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией]. - 1953. - № 2. - С. 24-30.

154. [Бутич І.] К итогам научно-издательской работы государственных архивов УССР за 1951 - 1955 гг.]. - 1956. - № 1. - С. 3-10.

155. Бутич І. Наукова робота державних архівів Української РСР. - 1958. - № 1. -С. 6-19.

156. Бутич І. Наукова робота архівних установ України (1959-1965 рр.).- 1966. - №2. - С. 3-19.

157. Величко І. До історії Запорізького прапора ХVIII ст. - 1968. - № 5. - С. 29-33.

158. Гавриленко В. Дослідження з сфрагістики дорадянського періоду. - 1964. - № 4. - С. 33-42.

159. Гавриленко В. Радянські дослідження з сфрагістики: Історико-бібліографічний нарис. - 1964. - № 5. - С. 72-78.

160. Гавриленко В. Нагромадження сфрагічних знань з давніх часів до середини XIX ст. Початок української сфрагістики. - 1969. - № 6. - С. 16-24.

161. Гавришків Б. З історії німецької Шевченкіани. - 1969. - № 2. - С. 36-42.

162. Гайдош А., Павловська І. З приводу публікації іншомовних документів. - 1967. - № 1. - С. 23-30.

163. Гарного І. Організація наукової роботи в обласному архіві. - 1960. - № 2. - С. 9- 14.

164. Гольдін Ф. Історико-філологічне товариство при Новоросійському (Одеському) університеті. - 1964. - № 6. - С. 35-43.

165. Горбунова Є. Огляд адміністративно-територіальних змін на Кіровоградщині. - 1959. - № 4. - С. 35-38.

166. Гроссман Ю. К. изучению истории учреждений в западных областях УССР. - 1951. - № 2. - С. 17-20.

167. Губко О. До початків українського друкарства. - 1969. - № 3. - С. 12-28.

168. Гудзенко П. Усилить публикацию документальных материалов по истории социалистического общества. - 1953. - № 2. - С. 18-23.

169. Гуменюк М. Бібліографічні товариства на України. - 1965. - № 2 .- С. 44-49. 170. Гуменюк М. Бібліографічна діяльність І.О. Левицького. - 1968. - № 6. - С. 30-36.

171. Гусєва Л. Научно-издательская работа ЦГАОР УССР. - 1950. - № 2. - С. 21-23.

172. Дашкевич Я. Грамота Федора Дмитровича 1062 року: Нарис з української дипломатики). - 1962. - № 4. - С. 9-20.

173. Дашкевич Я. Східна Галичина в історико-географічних словниках кінця ХVIII -70-х рр. XIX ст. - 1963. - № 2. - С. 10-24.

174. Дашкевич Я. Дослідження автентичності документа в судовій практиці другої половини ХVII ст. (Нарис з української дипломатики). - 1968. - № 1. - С. 20-27.

175. Дашкевич Я. Питання розвитку історіографи спеціальних дисциплін історії України. - 1970. - № 4. - С. 9-12.

176. Демкин И. Археографическая обработка документов и составление научно- справочного аппарата к сборнику: Из опыта работы ЦГАОР УССР. - 1956. - № 2-З.- С. 42-49.

177. Дьомкін І. Деякі питання підготовки до видання документів радянського періоду. - 1958. - № 2. - С. 64-72.

178. Дорош Ю. Рукописи та стародруки в Наддніпрянських районах Івано-Франківської області. - 1969. - № 2. - С. 32-36.

179. Жук В., Суховська 3. Підготовка довідника з адміністративно-територіального поділу Полтавщини. - 1964. - № 5. - С. 35-38.

180. Жук В. Довідник "Некрополь історичних і культурних діячів України" потрібен. - 1967. - № 6. - С. 93-94.

181. Зайцев Б. Історія створення першої Радянської державної печатки. - 1966. - № 6. - С. 22-26.

182. Зайцев Б. Печатки штабів Червоної гвардії. - 1967. - № 1. - С. 14-16.

183. Зайцев Б. Перший герб Радянської України. - 1967. - № 4. - С. 16-18.

184. Зайцев Б. Перша емблема Радянської Армії. - 1967. - № 5. - С. 47-51.

185. Зайцев Б. Про датування одній печатки. - 1968. - № 1. - С. 100.

186. [Замковий П.] Документи установ, організацій і підприємств - важливе джерело з історії радянського суспільства. - 1960. - № 1. - С.3-11.

187. Замлинський В. Судово-слідчі матеріали буржуазно-поміщицької Польщі як джерело до вивчення революційної боротьби трудящих західних областей України. - 962. - №5. - С. 21-28.

187 а. Заставецький Б. Літературно-мистецькі карти. - 1970. - № 5. - С. 101.

188. Захарчишин П. Особливості діловодства в адміністративних установах Галичини (1772-1918). - 1963. - № 1. - С. 15-24.

189. Захарчишин Я, Писарі й архівісти земських та гродських канцелярій на західноукраїнських землях в ХV-ХVIII ст. - 1969. - № 1. - С. 15-26.

190. Злупко С. Рукопис О. Терлецького про творчість І. Карпенка-Карого. - 965. - № 4. - С. 57-60.

191. Злупко С. Економічні праці в архіві 1. Франка. - 1965 - № 5. - С. 35-40.

192. Ільїн В. До питання про статистичну обробку документальних матеріалів архівів при дослідженні робітничого руху на Україні в період 1900-1914 рр. - 1966. - № 6. - С. 26-32.

193. Ісаєвич Я. Деякі питання української метрології ХVІ-ХVIIIст. - 1961. - № 1. - С. 3-13.

194. Ісаєвич Я. Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип'якевича. - 1966. - № 3. - С. 20.

195. Ісаєвич Я. Історична географія Угорщини та суміжних країв XI-XIV ст. - 1967. - № 2. - С. 71-74.

196. Ісаєвич Я. Деякі питання бібліографії видань братств. - 1970. - № 6. - С. 9-16.

197. Кабузан В. Заселення і освоєння земель Запорозького козацтва в 1775-1782 рр. - І969. - № 3. - С. 37-45.

198. Кадєєв В., Зайцев Б. Нові нумізматичні надходження археологічного музею Харківського державного університету. - 1964. - № 3. - С. 110-111.

199. Карманова Е. Изучение документальных материалов по истории советских государственных учреждений в ЦГАОР УССР. - 1953. - № 1. - С. 16-19.

200. Кафедра архівознавства та допоміжних історичних дисциплін Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. - 1947 - № 1. - С. 38-40.

201. Кісь Я. До історії розвитку допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті. - 1963. - № 4. - С. 37-40.

202. Котляр М. Скільки важив "камінь" у Львові та Луцьку на початку XV ст. - 1967. - № 3. - С. 39-41.

203. Крикун М. Важливе джерело для вивчення історії міст і сіл України (Люстрація Подільського воєводства 1665 р. ). - 1963. - № 3. - С. 19-29.

204. Крип'якевич І. Підробки документів Богдана Хмельницького. - 1960. - № 3. - С. 3-8.

205. Крип'якевич І. Допоміжні дисципліни історії в науковій роботі архівів. - 1961. -№5. - С. 7-10.

206. Крип'якевич І. Львівські бібліотечні знаки. - 1963. - № 2. - С. 7-10.

207. Крип'якевич І. До питання про авторство листів Богдана Хмельницького. - 1964. - № 3. - С. 18-21

208. Крип'якевич І. Топоніміка старого Львова. - 1964. - № 5. - С. 85-87.

209. Крип'якевич І. На шляху до видання історичного атласу України. - 1966. - №3. - С. 11-14.

210. Крип'якевич І. До питання про герб Львова. - 1968. - № 1. - С. 44-45.

211. Купчинський О. Конференції з питань дослідження і готування до друку стародавніх рукописних джерел [у Тбілісі (Грузія)]. - 1970. - № 3. - С. 97-101.

212. Кутинський М. Про підготовку довідника "Некрополь історичних і культурних діячів України". - 1967. - № 2. - С. 86.

213. Кушнарівський І. Публікація документів на сторінках "Українського історичного журналу". - 1967. - № 3. - С. 63-66.

214. Левін В. Адміністративно-територіальна реформа на Україні. - 1959. - № 1. - С. 57-68.

215. Маркевич О. Час і причини виникнення сільських печаток в Галичині. - 1963. - № 6.- С. 15-19.

216. Маркевич О. Виявлення та описання сфрагістичних пам'яток. - 1964. - № 5. - С. 27-31.

217. Маркевич О. Невідома грамота князя Льва Даниловича. - 1968. - № 5. - С. 25-29.

218. Мацюк О. До історії українських папірень XVI ст. та їх водяних знаків. - 1962. - № 5. - С. 10-21

219. Мацюк О. Водяні знаки деяких українських папірень XVI - початку XX ст. - 1964. - № 1. - С. 13-26.

220. Мацюк О. Архівні документи - важливе джерело до вивчення життя і діяльності Івана Федорова. До 400-річчя книгодрукування. - 1964.-№1-С. 23-26.

221. Мацюк О. Водяні знаки на папері друків Івана Федорова. - 1964. - № 3. - С. 37-46.

222. Мацюк О. Публікації Міжнародного товариства по виданню праць з історії паперу і філіграней. - 1966. - № 6. - С. 81-84

223. Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова. - 1968. - № 2. - С. 3-14.

224. Мельничук Я. Лан, рілля (rola), загорода в Сяноцькій землі другої половини XVII ст. - 1969 - № 2. - С. 30-31.

225. Місюра В. Радянські установи на Закарпатті під час соціалістичної революції в Угорщині (1919 р.). - 1958. - № 1. - С. 20-30.

226. Неділька О, Архіви - важливе джерело антропоніміки. - 1968. - № 4. - С. 35-36.

227. Недух А. Створити довідник адміністративно-територіального поділу Української РСР. - 1961. - № 6. - С. 13-18.

228. Панашенко В. Палеографія скоропису документів Генеральної військової канцелярії (друга половина XVII ст.). - 1969. - № 4. - С. 32-42.

229. Пірко В. Ревізії - важливе джерело для вивчення соціально-економічної історії. - 1966. - № 6. - С. 32-38.

230. Попова Л. Фотоальбом українських пам'яток ХVІ-ХVIII ст. - 1958. - № 4. - С. 166-167.

231. Путро О. Влада генеральної військової старшини на Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст. - 1969. - № 5. - С. 11-20

232. Романова О. Організація роботи семінару з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. - 1966. -№ 3. - С. 60-61.

233. Романовський В. Вміло користуватися історичними джерелами. - 1960. - № 2.- С. 45- 47.

234. Редько Ф. Українські видання в перший період Великої Вітчизняної війни. - 1970. - № 3. - С. 8-14.

235. Сидор Б. Про взяття на облік матеріалів з спеціальних історичних дисциплін під час каталогізації. - 1966. - № 4. - С. 34-36.

236. Сидоренко В. Подарунок генерал-фельдмаршала. - 1965. - № 5. - С. 44-45.

237. Сидоренко В. Військові реліквії. - 1967. - № 3. - С. 41-43.

238. Сидоренко В. Друга всесоюзна конференція істориків вітчизняної зброї [у м. Тбілісі (Грузія). - 1970. - № 1. - С. 94.

239. Сизоненко Г. Из опыта работы по составлению сборников документов госархивом Львовской области. - 1956. - № 2-3. - С. 21.

240. Сияртова Г. Выступление [на нараді керівних і наукових працівників України про деякі питання археографічної обробки документальних матеріалів угорською, чеською і латинською мовами]. - 1956. - № 2-3, - С. 50-58.

241. Слюдикова Т. Археографическая обработка документов и составление научно-справочного аппарата: Из опыта работы ЦГИА УССР. -1956. - № 2-3. - С. 50-58

242. Слюдикова Т. Листування партійних діячів як історичне джерело до історії Київської організації РСДРП (1900-1904 рр. ). - 1963. - № 3. - С. 8-19.

243. Степанова А. Подготовка к изданию сборников документов: Из опыта работы госархива Крымской области. - 1956. - № 2-3. - С. 14-20.

244. Стрельский В. К вопросу о критике документальных источников. - 1956. - № 1. - С. 28-34.

245. Стрельский В. Исторические источники для изучения социально-зкономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. - 1957. - № 3. - С. 3-20

246. Стрижок О. З історії вивчення топонімії середньо-наддніпрянського Лівобережжя. - 1964. - № 3. - С. 7-18.

247. Стуканов Є. До питання про спільну підготовку збірника кількома архівами. - 1958. - № 3. - С. 90-96.

248. [Супрун П.] Выступление; Республіканська нарада керівних і наукових архівних працівників про науково-дослідну і видавничу діяльність в Одеському облдержархіві. - 1949. - № 2. - С. 26-27.

249. Трубецька М. Значення архівних матеріалів у вивченні історії судової медицини. - 1961. - № 6. - С 40-43.

250. Філоненко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 - 1929 рр.).- 1967. - № 1. - С. 31-34.

251. [Фостик П.] Выступление: Нарада керівних і наукових працівників України про деякі особливості підготовки збірника, присвяченого 700-річчю заснування м. Львова. - 1956. - № 2-3. - С, 120-122.

252. Фостик П. К вопросу о принципах публикации документов ХІV-ХVIII вв. на иностранных языках. - 1957. - № 1. - С. 70-82.

253. Фостик П. До питання про словник української актової мови. - 1959. - №1. - С. 69-83.

254. Фостик П. Розроблення питань допоміжних історичних дисциплін у Центральному державному історичному архіві УРСР у Львові - 1960. - № 4. - С. 24-28.

255. Чунтулова В. Форми документів актових книг Кременецького гродського суду. - 1960. - № 4. - С. 3-13.

256. Шаталіна Є. Деякі питання складання науково-довідкового апарату до збірників документів. - 1965. - № 5. - С. 9-13.

257. Шаталіна Є. Ще про типи, види й форми публікацій. - 1967. - № 6. - С. 29-31.

258. Шаталіна Є. Науково-публікаторська робота ЦДАЖР УРСР за 25 років (1943-1968 рр.). - 1968. - № 3. - С. 36-40.

259. Шаталіна Є. Методика археографічного опрацювання публікацій журналу "Літопис революції" з громадянської війни на Україні. - 1970. - № 1. - С. 21-25.

260. Шелудченко В. Перші наслідки науково-дослідної праці архівних органів УРСР. - 1947. - № 1. - С. 10-12

261. Шелудченко В. Науково-видавнича діяльність державних архівів України за ЗО років. - 1948. - № 2. - С 7-10.

262. Шелудченко В. Оживить работу научных советов. - 1950. - № 2. - С. 13-15.

263. Широков В. Підготовка довідника адміністративно-територіального поділу Криму. - 1962. - № 1. - С. 26-30.

264. Шкловська Д. Підготовка довідника про адміністративно-територіальний поділ Запорізької області. - 1962. - № 43-46.

265. Яременко М. Цікава колекція. - 1965. - № 6. - С. 88-89.

На початок
На початок