Видання
архівних установ України. 1925-2001:
Хронологічний покажчик

(1925 - 1974)

1925

Нелегальні відозви з нагоди Шевченківських роковин / За ред. О. Ю. Гермайзе. - К. - 64 с.

Повстання декабристів на Україні. З матеріалів Київського Центрального історичного архіву / За ред. В. Базилевича, Л. Добровольського, В. Міяковського. - К. - 105 с.

1926

Рух декабристів на Україні. Ювілейне видання Укрцентрархіву. - Харків. - 287 с.

1927

До історії першого періоду Радянської влади на Україні. Архівні матеріали. - Харків. - 68 с.

Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на Україні і принципи упорядкування архівів / Упоряд. В. Романовський. - Харків. - 180 с.

1928

Примірні описи. Збірник / Упоряд. М. Ф. Грибін, О. П. Насонова. - Харків. - 51 с.

1929

Центральний архів стародавніх актів у м. Києві. Збірник статей / За ред. В. О. Романовського. - К. - Вип. І, сер. ІІІ. - 223 с.

1931

Архів Запорізької Січі. Опис матеріалів. - К. - 167 с.

1932

1932

Архівознавство. Елементарний підручник / Ред. Кошель. - Харків. - Ч. 1. - 227 с.

Другий Інтернаціонал і Український соціал-фашизм у боротьбі проти пролетарської революції. - Харків. - 42 с.

Збірка документів з історії Одеської Червоної гвардії / Упоряд. Л. І. Кангун. - Харків - Одеса. - 100 с.

Історія заводу імені Січневого повстання в Одесі. Збірник документів. 1876 - 1920 / Упоряд. М. Беркович. - Харків - Одеса. - 160 с.

Повстання селян у селі Турбаях. 1789- 1793. Матеріали до історії селянських повстань на Україні / Упоряд. К. Гуслистий. - Харків. - 188 с.

Резолюції Всеукраїнських з'їздів Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів ( від 1-го до 13-го з'їзду Рад) / Упоряд. Ю. О. Іванов. - Харків. - 407 с.

3-й Всеукраїнський з'їзд Рад. 6- 10 березня 1919. Стенографічний звіт / Упоряд. Н. Александров, І. Г. Слободський. - Харків. - 336 с.

1933

Німецько-австрійська інтервенція на Україні. Т. 1. Матеріали до історії Жовтневої революції та громадянської війни на Україні. - Харків. - 236 с.

Переписні книги 1666 року / Упоряд. В. О. Романовський. - Харків. - 446 с.

1934

Матеріали до історії селянських революційних рухів на Чигиринщині. 1875- 1879 / За ред. К. Гребенкіна. - Харків. - 440 с.

1939

Мобілізація комсомолу України на фронти громадянської війни. 1918- 1920 / Упоряд. С. Розін, Б. Шайн. - К. - 112 с.

Червона гвардія на Україні. Документи / Упоряд. І. М. Премислер. - К. - 230 с.

1940

20 років під ярмом польських панів / Упоряд. наук. співроб. Львів. обл. держ. істор. архіву під керів. С. Фурмана. - К. - 64 с.

1944

Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині. Збірник документів / Відп. за вип. Є. Пелешук. - Харків. - 53 с.

1946

Україна перед визвольною війною 1648- 1654. Збірка документів. 1639- 1648 / Упоряд. Н. С. Сидоренко. - К. - 256 с.

1947

Артем на Украине. Очерк революционной деятельности Ф. А. Сергеева (Артема) на Украине / Сост. И. Олейник, С. Розин, Б. Шаин. - Харьков. - 103 с.

Листи з фашистської каторги. Збірник листів радянських громадян, які були вигнані на каторжні роботи до фашистської Німеччини / Упоряд. Т. Золотарьова. - К. - 157 с.

Німецькі окупанти на Полтавщині. 1941- 1943. Збірник документів / Упоряд. Т. Зубкова. - Полтава. - 79 с.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник документов и материалов. Т. 1. / Сост. Н. И. Матяш, С. Л. Рачицкий, Ф. С. Смирнов. - Одесса. - 228 с.

Перемога Радянської влади на Україні. Жовтень 1917 - січень 1918. Збірник документів / Упоряд. А. Грінберг, М. Марковський, О. Юрченко. - К. - 158 с.

Харьков в Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник документов. Февраль - декабрь 1917 / Сост. И. Демкин, А. Скаба, Б. Шаин. - Харьков. - 260 с.

Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Чернігівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941- 1943 / Упоряд. П. Дніпровський, С. Малкієль. - Чернігів. - 323 с.

1948

Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-фашистськими загарбниками. 1941- 1944. Збірник документів / Редкол.: П. М. Степанов, І. П. Стеценко, Д. В. Шмін. - Житомир. - 220 с.

Люди Радянської Житомирщини про німецьку каторгу. Збірник листів та спогадів / Упоряд. Д. В. Шмін, Є. Ц. Грінман, Б. Й. Табачнік, Г. П. Кривік. - Житомир. - 59 с.

Український народ у Вітчизняній війні 1812 року. Збірник документів / Упоряд. В. І. Стрельський, Г. Ю. Гербільський. - К. - 148 с.

Устим Кармалюк. Збірник документів / Упоряд. Є. Черкаська, І. Єрофеєв. - К. - 344 с.

1949

Боротьба трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбників. 1941- 1944. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Ш. Смоляр, А. Ярошенко. - Львів. - 233 с.

Возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі. 1939- 1949. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. П. Павлюк, С. Пількевич, А. Ярошенко. - К. - 210 с.

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник документов и материалов. Т. 2. 17 октября 1941 - 9 апреля 1944 / Сост. Е. Ф. Зубицкий, В. А. Марченко, И. Л. Портной, С. Л. Рачицкий. - Одесса. - 290 с.

Революція 1905 - 1907 років на Україні. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. І. Премислер, В. Руднєв. - К. - 517 с.

Селянський рух на Буковині в 40-х роках ХІХ ст. Збірник документів / Упоряд. Ф. Шевченко. - К. - 300 с.

1950

Искровские организации на Украине. Сборник документов и материалов / Сост. А. Гринберг, И. Премыслер. - К. - 388 с.

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах / Упоряд. О. Юрченко, А. Грінберг. - К. - 516 с.

Хронологический справочник о временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками Измаильской области и освобождения ее Красной Армией. 1941- 1944 / Сост. П. В. Козырев, М. И. Мацнев, Ф. И. Желтиков, Я. С. Захаренков, А. В. Шевченко. - Измаил. - 98 с.

1951

Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. Сборник документов и материалов. Т 3. 9 апреля 1944 - 10 июля 1945 / Редкол.: И. В. Бортников (отв. ред. ), Г. И. Дяченко, В. С. Мартыновский, В. А. Тюева. - Одесса. - 238 с.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Украине. Сборник документов и материалов / Сост. И. Демкин, С. Розин, А. Скаба. - К. - 512 с.

1954

Братерська співдружність російського і українського народів. Збірник статей, присвячений 300-річчю возз'єднання України з Росією / За ред. М. С. Королівського. - Харьків. - 227 с.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. В 3 т. Т. 1: Украина накануне освободительной войны. 1620 - 1647 / Сост. Е. М. Апанович, С. П. Майборода, Н. С. Сидоренко, Е. И. Луговая, , Н. Ф. Первак, Л. А. Проценко. - М. - 585 с.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3 т. Т. 2: Освободительная война украинского народа и борьба за воссоединение с Россией. 1648-1651 / Сост. П. П. Гудзенко, И. Л. Бутич, М. К. Козыренко, А. П. Лола, ьМ. Г. Репецкая. - М. - 558 с.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3 Т. Т.3: Завершение борьбы украинского народа за воссоединение с Россией. Переяславская Рада. 1651-1654 / Сост. П. И. Павлюк, Д. И. Бевзо, Т. П. Яковлева. - М. - 646 с.

1955

Донбасс в революции 1905- 1907 годов. Сборник документов и материалов / Сост. В. М. Евсеев, В. К. Ермаков, А. А. Клиндухов, Н. И. Маценко, А. Т. Сайко, Е. Н. Стуканов. - Сталино. - 82 с.

Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. Сборник документов и материалов / Сост. И. В. Демкин, С. О. Розин, А. З. Мищенко. - К. - 944 с.

Революционное движение в Таврической губернии в 1905- 1907 гг. Сборник документов и материалов / Сост. В. С. Самосват, А. А. Степанова, Н. В. Базанова, А. А. Серикова, А. И. Терехина. - Симферополь. - 216 с.

Революция 1905- 1907 гг. на Украине. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 1: Подъем революционного движения на Украине накануне первой русской революции. 1901- 1904 / Сост. М. А. Варшавчик, В. С. Коновалова, С. К. Кукреш, Т. Б. Слюдикова. - К. - 799 с.

Революция 1905- 1907 гг. на Украине. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 2, ч. 1: Революционная борьба на Украине в период первой русской революции. 1905 / Сост. В. И. Шелудченко, Н. А. Ачкасова, П. П. Быстренко, Б. С. Ватуля, С. К. Гнедаш, М. К. Козыренко, С. П. Майборода, И. П. Олейник, В. С. Скорина. - К. - 939 с.

Революция 1905- 1907 гг. на Украине. Сборник документов и материалов. В 2 т. Т. 2, ч. 2. Революционная борба на Украине в период первой русской революции. 1906- 1907 / Сост. П. П. Быстренко, Н. А. Ачкасова, Б. С. Ватуля, С. К. Гнедаш, С. П. Майборода, В. С. Скорина. - К. - 360 с.

Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском социалистическом государстве. Справочник / Сост. А. И. Гошовский, А. Л. Грицеляк, Ю. М. Гроссман, Р. С. Кулачковский, О. Т. Мокрицкая, П. И. Фостык. - Львов. - 180 с.

Харьков и Харьковская губерния в первой русской революции 1905-1907 годов. Сборник документов и материалов / Сост. М. П. Авдушева, В. А. Вострикова, Л. В. Гусева, И. В. Демкин, С. О. Розин. - Харьков. - 432 с.

1956

История Харьковского паровозостроительного завода. 1895 - 1917. Сборник документов и материалов. Посвящается 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции / Сост. М. П. Авдушева, В. А. Вострикова, Р. С. Липянская, К. К. Шиян. - Харьков. - 380 с.

Львів у фотоілюстраціях. - К. - 86 с.

Радянський Львів. 1939- 1955. Документи і матеріали / Упоряд. З. О. Губних, М. К. Івасюта, В. Я. Пащенко, Г. І. Пестрій, Г. С. Сизоненко, А. Г. Сісецький. - Львів. - 706 с.

Революційні події 1905- 1907 рр. на Поділлі. Збірник документів / Упоряд. І.О. Пішук, М. І. Штуль, С. Я. Вініковецький, М. Г. Козачук, М. Б. Мітельман, Е. Т. Соколовська. - Вінниця. - 221 с.

Славная страница в истории Александровска (Запорожья). Сборник документов и материалов о революционных событиях 1905 года / Сост. И. Ф. Воробьев, П. К. Чебаненко, И. П. Щербак. - Запорожье. - 96 с.

1957

Большевистские организации Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Март-ноябрь 1917. Сборник документов и материалов / Сост. А. В. Бондаревский, Н. Р. Доний, Л. Н. Кобзистая, Т. Н. Колишер, В. С. Коновалова, Б. Я. Крендель, А. П. Лещенко, С. Л. Майборода, П. И. Павлюк, В. С. Федорченко. - К. - 980 с.

Боротьба за владу Рад на Поділлі. Березень 1917 - лютий 1918. Документи й матеріали / Упоряд. І. І. Кириченко, І. В. Гарнага, Ц. М. Фірштейн. - Хмельницький. - 308 с.

Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення Радянської влади на Єлисаветградщині. 1917- 1920. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. П. Боковиков, Д. Волчанський, О. Гора. - Кіровоград. - 349 с.

Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту панської Польщі і возз'єднання з Радянською Україною. 1921- 1939. Збірник документів і матеріалів. - Ч. 1. 1921- 1928 / Упоряд. Л. М. Буднікова, З. А. Горохова, З. І. Жаворонкова, Б. І. Жаворонкова, І. П. Заболотний, П. В. Кашевський, Л. І. Ракова. - Луцьк. - 270 с.

Боротьба трудящих Прикарпаття за своє визволення і возз'єднання з Радянською Україною. Документи і матеріали. 1921- 1939 / Упоряд. Д. М. Месінг, Г. М. Ордовська, Л. А. Підгайчук, П. М. Яцків. - Станіслав. - 320 с.

Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. Февраль 1917 - март 1918. Сборник документов и материалов / Сост. И. А. Гостев, З. Д. Каткова, А. Н. Келюх, И. Ф. Климович, Ш. С. Людковский, М. И. Николаев. - Николаев. - 304 с.

Борьба за власть Советов в Донбассе. Сборник документов и материалов / Сост. В. Е. Вилисова, А. А. Клиндухов, Н. И. Маценко, В. Н. Морозова, Е. С. Пискунова, В. Д. Полетаева, Е. Н. Стуканов. - Сталино. - 406 с.

Борьба за власть Советов на Киевщине. Март 1917 - февраль 1918. К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции / Сост. П. П. Гудзенко, А. А. Данилов, Ф. И. Ильин, М. А. Коломийский, В. С. Левин, Ю. П. Москаленко, Л. Г. Панин, В. С. Федорченко, Ф. В. Цветков. - К. - 660 с.

Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и материалы. Т. 1: Март 1917 - апрель 1918 / Редкол.: П. Н. Надинский (гл. ред. ), А. Д. Беликова, М. М. Максименко, Н. Ф. Мирошниченко, Д. М. Прикордонный, А. А. Степанова, Е. Н. Шамко. - Симферополь. - 320 с.

Борьба трудящихся Волыни за власть Советов. Март 1917 - декабрь 1920 / Редкол.: А. Т. Бугаев (гл. ред. ), А. Н. Гаевский, С. Д. Пилькевич, Д. В. Шмин. - Житомир. - 480 с.

Борьба трудящихся Черниговщины за власть Советов. 1917 - 1919. Сборник документов и материалов. К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции / Сост. Г. П. Петрова, И. И. Рабинович, Е. П. Тессен. - Чернигов. - 474 с.

В борьбе за Октябрь. Март 1917 - январь 1918. Сборник документов и материалов об участии трудящихся Одессы в борьбе за установление Советской власти / Сост. Л. Н. Герасименко, Е. Ф. Зубицкий, О. И. Осадчук, Л. П. Скуднова, П. В. Супрун, И. А. Хиони. - Одесса. - 184 с.

Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Февраль 1917 - апрель 1918. Сборник документов и материалов. В 3 т. / Сост. Т. 1 и 3 И.В. Демкин, А. З. Мищенко, С. О. Розин, А. Ф. Сергеева. Т. 2 И. В. Демкин, А. З. Мищенко, С. О. Розин, Е. П. Шаталина. - К. - Т. 1. - 1012 с.; Т. 2. - 732 с.; Т. 3. - 1000 с.

Великий Жовтень на Київщині. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. До 40-річчя Української РСР / Упоряд. Ю. Ф. Борщ, Ф. І. Ільїн, К. І. Каковський, О. С. Кременчугська, І. С. Ларіонова, В. С. Левін, Є. В. Македон, Т. В. Нипорко, Л. І. Панін, Л. Г. Шевелєв, В. Ф. Цвєтков. - К. - 350 с.

Всеукраїнський центральний комітет незаможних селян. Опис документальних матеріалів фонду Р-257. Крайні дати документальних матеріалів 1920- 1933 / Упоряд. О. Є. Кривошеєва. - Харків. - 200 с.

До історії боротьби трудящих за встановлення Радянської влади на Ровенщині в 1917- 1920 роках. Документи і матеріали на допомогу пропагандистам і агітаторам. 1917- 1957. 40 років / Редкол. і упоряд. Д. А. Лущан, В. С. Бурлай, К. К. Ексузян, З. Ф. Сумарева, Р. Г. Будьона, П. У. Мельничук. - Ровно. - 104 с.

Донбасс в революции 1905- 1907 годов. Сборник документов и материалов / Сост. А. А. Клиндухов, Н. И. Маценко, В. Д. Полежаева, И. А. Пащенко, Е. Н. Стуканов, Т. А. Шаповалов, Б. Я. Бриккер, А. И. Голод, Е. Е. Корнеева. - Сталино. - 220 с.

З історії революційного руху у Львові. 1917- 1939. Документи і матеріали / Упоряд. Г. І. Ковальчак, В. Я. Пащенко, Г. С. Сизоненко, А. Г. Сісецький. - Львів. - 796 с.

З історії соціалістичної перебудови сільського господарства на Херсонщині. 1918- 1941. Збірник документів і матеріалів. Вип. І. 1918- 1925 / Упоряд. Є. Д. Вербицький, Т. К. Богдан, Л. Т. Кошко, М. С. Іванова. - Херсон. - 596 с. ; вип. 2. 1926- 1929 / Упоряд. Є. Д. Вербицький, А. М. Виборний, Л. Т. Кошко, П. Г. Паустовский, Д. О. Полякова, О. М. Рудченко, М. В. Шорохов. - Херсон. - 428 с.

За владу Рад! З історії боротьби за перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. 1917- 1920. Альбом фотодокументів / Упоряд. П. П. Гудзенко, Г. С. Пшеничний. - К. - 114 с.

За власть Советов. Сборник документов и воспоминаний о борьбе трудящихся за установление и упрочение Советской власти на территории Запорожской области. 1917- 1920. / Редкол. и сост. И. Ф. Воробьев, П. К. Чебаненко, И. П. Щербак, П. Т. Кривчик, Т. А. Царанова. - Запорожье. - 280 с.

Октябрь в Екатеринославе. 1917- 1918. Сборник документов и материалов / Сост. Б. Я. Бриккер, И. А. Истомин, Е. Е. Корнеева, П. Н. Рашев, Е. Г. Яременко. - Днепропетровск. - 380 с.

Під прапором Жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні. 1917- 1920. Документи й матеріали / Упоряд. О. Ю. Карпенко, А. Д. Мільшина, І. М. Павловська, Я. Б. Рот. - Львів. - 691 с.

Победа Советской власти на Херсонщине. 1917- 1920. К 40-летию Великого Октября. Сборник документов и материалов / Сост. Г. А. Голубев, М. И. Давыдов, З. С. Орлова, Т. В. Романенко. - Херсон. - 382 с.

Под знаменем Великого Октября. Сборник документов и материалов. Посвящается 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции / Редкол. и сост. В. С. Горшкова, П. П. Бабец, Р. И. Новоплянская, Г. В. Колесникова, Н. И. Волчкова, В. А. Максимов. - Мелитополь; Запорожье. - 124 с.

Поділля в період відбудови народного господарства. 1921- 1925. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А. Г. Бабенко, С. Я. Вініковецький, В. П. Воловик, К. І. Новофастівська, Є. П. Папка, Н. В. Самойленко. - Вінниця. - 628 с.

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. 1919- 1920. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А. З. Барабой, П. П. Бистренко, І. Х. Ганжа, О. В. Івашин, М. К. Козиренко, І. Л. Шерман. - К. - 1080 с.

Революционные события 1905- 1907 гг. на Полтавщине. Документы и материалы / Сост. Ф. И. Бойко, А. И. Момонт. - Харьков. - 264 с.

Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні. Березень 1917 - березень 1921. Збірник документів і матеріалів. / Упоряд. П. П. Гудзенко, П. В. Замковий, В. С. Скорина. - К. - 756 с.

Сорок років Радянської влади на Херсонщині. 1917- 1957. Збірник статей / Редкол.: М. А. Даниленко, М. Й. Давидов, М. Ф. Лисенко, Г. А. Голубєв. - Херсон. - 167 с.

Трудящі Черкащини в боротьбі за владу Рад. 1917- 1920. Збірник документів та матеріалів / Упоряд. Г. М. Зудіна, Я. С. Міщенко, О. К. Мудренко, Н. Г. Сацукевич. - Черкаси. - 304 с.

Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской власти. 1917- 1920. Сборник документов и материалов / Сост. Ф. И. Бойко, П. Н. Емец, А. И. Момонт. - Полтава. - 228 с.

Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов. 1917- 1920. Сборник документов и материалов / Сост. С. М. Кафтарьян, И. А. Авраменко, В. К. Бойко, З. А. Козлова, И. И. Краснопольский, В. Д. Скрыпник, П. Н. Чигрина. - Сумы. - 392 с.

Харків. Місця історичних подій, пам'ятники, заклади культури, видатні діячі / Упоряд. М. Т. Дяченко, С. О. Розін, В. І. Рябко. - Харків. - 342 с.

Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции. Февраль 1917 - апрель 1918. Сборник документов и материалов / Сост. Л. В. Гусева, И. В. Демкин, А. З. Мищенко, А. Д. Скаба. - Харьков. - 548 с.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за національне і соціальне визволення та возз'єднання з Радянською Україною. Збірник документів. Т. 1. 1917- 1923. До 40-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції / Упоряд. Й. Ф. Базюк, А. І. Гайдош, В. П. Місюра, Г. І. Сіяртова, Д. Е. Фолтін. - Ужгород. - 556 с.

1958

Боротьба за перемогу Радянської влади на Чернігівщині. Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни / Редкол.:А.І.Левенко, В.І.Чорноус, І. М. Гірман, П. Я. Кудряшов, Б. І. Коваленко, П. В. Петровський, М. С. Красіко. - Чернігів. - 308 с.

Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і возз'єднання з Українською РСР. 1917- 1941. Документи і матеріали. До 40-річчя Комуністичної партії України / Упоряд. К. Г. Ципко, І. А. Гриценко, О. П. Потапова, Р. Г. Копелович, М. М. Возна, К. І. Мохначова. - Чернівці. - 449 с.

До історії більшовицьких організацій на Черкащині. 1917- 1920. Збірник спогадів учасників революційних подій. / Упоряд. Г. М. Зудіна, Г. К. Попова, В. С. Сергієнко. - Черкаси. - 160 с.

З історії архівного будівництва на Україні. Збірник статей, присвячених 40-річчю архівного будівництва на Україні / Редкол.: І. Л. Бутич, П. В. Замковий, Л. М. Отліванова, Г. Я. Сергієнко. - Харків. - 116 с.

З історії комсомольських організацій Сумщини. 1917-1937. Збірник документів та матеріалів. / Упоряд. І. О. Авраменко, В. К. Бойко, І. О. Власова, С. В. Малкієль, Л. І. Терехова. - Суми. - 398 с.

Короткий довідник про архівні фонди і науково-довідкову бібліотеку Державного архіву Миколаївської області / Упоряд. Ш.С.Людковський, В. В. Блябліна, Г. С. Галдіна. - Миколаїв. - 31 с.

Розвиток профспілкового руху на Полтавщині. 1905-1920 / Упоряд. П. І. Бойко, А.І. Момонт. - Полтава. - 88 с.

Трудящі Харківщини в боротьбі за побудову комунізму. До 40-річчя встановлення Радянської влади на Україні / За ред. М. С. Королівського. - Харків. - 352 с.

Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве. Путеводитель / Под ред. А. В. Бондаревского, Л. М. Отливановой, С. Д. Пилькевича, В. И. Шелудченко. - К. - 348 с.

1959

Бойова молодість. 1917- 1920. Збірник документів, матеріалів і спогадів / Редкол.: В. М. Ганічев, А. Й. Гусєва, З. Д. Каткова, Ш. С. Людковський. - Херсон. - 104 с.

Боротьба трудящих Харківщини за побудову фундаменту соціалістичної економіки. 1926- 1932. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. М. П. Авдушева, В. О. Вострікова, Л. В. Гусєва, І. В. Дьомкін, Н. К. Калюжна, А. Ф. Сергєєва. - Харків. - 704 с.

Генеральний опис Лівобережної України. 1765- 1769. Покажчик населених пунктів / Упоряд. Л. А. Попова, К. Г. Ревнивцева. - К. - 185 с.

Державний архів Полтавської області. Путівник / Упоряд. З. М. Суховська, В. Н. Жук, А. Г. Момонт. - Харків. - 244 с.

Державний архів Харківської області. Путівник / Упоряд. М. П. Авдушева, Є. Н. Адамська, Л. Г. Антонець, С. Г. Бєлєнкіна, Л. О. Жаданова, Р. С. Липянська, З. К. Шаховська, Л. І. Яценко. - Харків. - 582 с.

З історії комбайнового заводу імені Г. І. Петровського. 1909- 1959 / Упоряд. І. Д. Ратнер. - Херсон. - 40 с.

З історії соціалістичної перебудови сільського господарства на Херсонщині. 1918- 1941. Збірник документів і матеріалів. Вип. ІІІ. 1930- 1941 / Упоряд. А. М. Виборний, М. В. Шорохов, І. А. Короб, З. С. Орлова. - Херсон. - 784 с.

Запорожская область в годы Великой Отечественной войны. 1941- 1945. Сборник документов / Редкол. и сост. И. Ф. Воробьев, П. К. Чебаненко, И. П. Щербак, П. Т. Кривчик, Т. А. Царанова. - Запорожье. - 364 с.

Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ-ХVІІ ст. Вип. 1., кн. 1- 11. 1568-1598 / Упоряд. П. В. Замковий, Т. Н. Колишер, В. С. Коновалова, А. П. Лещенко, Д. С. Щедріна. - К. - 256 с.

Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917- 1959. Збірник документів. У 2 т. Т. 1. 1917 - червень 1941 / Упоряд. З. І. Зобіна, Г. О. Кравченко, Ю. Б. Медвєдєв, М. А. Воєводін, М. В. Уманський, Л. І. Шрамко, А. П. Виноградов, А. І. Епштейн, О. І. Євсєєв, К. М. Лойко, Г. Т. Усип, В. І. Рябко, Г.М. Черепньов, В. О. Килимник. - К. - 884 с.

Культурне будівництво на Вінниччині в роки Радянської влади / Упоряд. А. Г. Бабенко, А. А. Міняйло. - Вінниця. - 34 с.

Література і архівні матеріали про минуле і сучасне Житомирщини. Каталог виставки 1958 р. / Упоряд. А. М. Гаєвський, В. П. Сковлюк, І. Я. Ціпріс, В. О. Місяць, Д. В. Шмін. - Житомир. - 195 с.

Луцьк. Нариси історії міста / Упоряд. О. Г. Михайлюк, Р. Н. Оксенюк, В. О. Забалинський, П. В. Кашевський. - Луцьк. - 120 с.

Під прапором Великого Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за Радянську владу в 1919 році. Збірник документів / Упоряд. Г. І. Сіяртова, Д. Е. Фолтін. - Ужгород. - 208 с.

Поділля в роки громадянської війни. Лютий 1918 - грудень 1920. Документи й матеріали / Упоряд. Г. В. Вітряна, І. В. Гарнага, І. І. Кириченко, Ц. М. Фірштейн. - Вінниця. - 486 с.

Рабочее движение на Украине в годы нового революционного подъема. 1910-1914. Сборник документов и материалов / Сост. С. К. Кукреш, И. П. Олейник, Е. М. Ровинская. - К. - 704 с.

Революційна боротьба на Тернопільщині. 1917-1939. Документи і матеріали / Упоряд. К. І. Тищенко, М. М. Нестерець. - Тернопіль. - 268 с.

Революційна діяльність західноукраїнських пролетарських письменників. Збірка архівних документів / Упоряд. Г. С. Сизоненко, Ю. С. Мельничук. - Львів. - 344 с.

Словник польських скорочень / Упоряд. Я. Р. Дашкевич. - К. - 80 с.

Шляхом Жовтня. Промови та інтерпеляції депутатів-комуністів у Чехословацькому парламенті про Закарпатську Україну. 1921- 1938 / Упоряд. В. П. Місюра, С. Ю. Пруниця, М. Є. Ротман, І. Л. Хоменко, Д. М. Гайдош, О. О. Сіяртов. - Ужгород. - 620 с.

1960

Вінницький обласний державний архів. Путівник / Упоряд. А. Г. Бабенко, С. Я. Вініковецький, В. П. Воловик. - Вінниця. - 318 с.

Державний архів Дніпропетровської області. Путівник / Упоряд. Б. Я. Брікер, К. О. Козуліна, О. Є. Корнєєва, О. П. Яременко. - Дніпропетровськ. - 193 с.

История Харьковского тракторного завода им. Орджоникидзе. Сборник документов и материалов. - Т. 1. 1930-июнь 1941 / Сост. Н. К. Калюжная, Л. Ф. Майстренко, В. К. Онищенко, Е. И. Пахнин, А. И. Эпштейн. - Харьков. - 430 с.

Ленин с нами. Сборник документов и материалов / Сост. М. П. Киценко, П. К. Чебаненко, Т. А. Царапова, С. В. Гринько, Л. Ф. Крупина. - Запорожье. - 64 с.

Первенец индустриализации страны - Днепрогэс имени В. И. Ленина. Сборник документов о строительстве Днепрогэса имени В. И. Ленина. 1926- 1932 / Сост. А. С. Шерстюк, С. В. Гринько, П. Г. Кривчик, П. К. Чебаненко, И. П. Щербак. - Запорожье. - 287 с.

Потебня Олександр Опанасович. 1835- 1891: Опис документальних матеріалів особистого фонду 781: Крайні дати документальних матеріалів 1827- 1922 / Упоряд. І. О. Іваницька. - К. - 48 с.

Путівник по Державному архіву Станіславської області / Упоряд. Л. А. Кудрява, Н. Я. Родинка, Д. М. Месінг, С. А. Шмирьов, Г. М. Педашенко. - Станіслав. - 171 с.

Трудящі Поділля - В. І. Леніну. Збірник документів і матеріалів / За ред. А. Ф. Олійника. - Вінниця. - 66 с.

Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР. Путівник / Редкол.: Л. В. Гусєва, М. К. Колесник, С. О. Розін, І. К. Рибалка, В. І. Рябко. - Харків. - 675 с.

1961

Артем на Украине. Документы и материалы / Сост. С. О. Розин, А. Ф. Сергеева. - Харьков. - 327 с.

Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и материалы. Т. 2: Борьба трудящихся Крыма против иностранной военной интервенции и контрреволюции в годы гражданской войны. Май 1918 - ноябрь 1920 / Сост. А. Д. Беликова, А. А. Степанова, Е. А. Шишко, А. А. Серикова, К. А. Андрюхина, М. В. Крикунова, В. А. Коростелин. - Симферополь. - 363 с.

Государственный архив Одесской области. Путеводитель / Сост. А. Д. Бачинский, В. П. Конюк, С. В. Кульчицкий, И. А. Хиони. - Одесса. - 387 с.

Діяльність партійної організації Полтавщини у відбудовний період. 1921- 1925. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. П. І. Бойко, П. Н. Ємець, А. І. Момонт. - Харків. - 296 с.

Довідник адміністративно-територіального поділу Запорізької області на 1 жовтня 1961 року / Відп. за вип. М. Бучакчійський. - Запоріжжя. - 186 с.

Документи Богдана Хмельницького. 1648- 1657 / Упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич. - К. - 622 с.

Житомирский областной государственный архив и его филиал в г. Бердичеве. Путеводитель / Редкол.: С. Д. Пилькевич, А. Н. Гаевский, Л. П. Отливанова, Д. В. Шмин, Е. З. Шехтман. - Житомир. - 407 с.

Из истории Киевского политехнического института. Сборник документов и материалов. Т. 1. 1898- 1917 / Сост. Э. М. Бондаровская, М. И. Горбунова, Е. М. Кущ, А. И. Милова, А. А. Пивнева, В. Г. Пугач, Г. Д. Юрченко. - К. - 386 с.

Комітети незаможних селян Харківщини. 1920- 1933. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. М. П. Авдушева, Е. Н. Адамська, Л. А. Адаменко, Л. Г. Антонець, Л. О. Жаданова, З. С. Шереметова. - Харків. - 328 с.

Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. Сборник документов / Сост. М. П. Авдушева, Л. Г. Антонец, В. В. Бедин, Э. С. Паина, Т. Б. Слюдикова. - Харьков. - 325 с.

Крымский областной государственный архив. Путеводитель / Сост. А. Д. Беликова, А. А. Степанова, Н. В. Базанова, Г. Н. Маринич, Л. А. Салиш, А. А. Серикова, В. В. Успенская. - Симферополь. - 326 с.

Культурне будівництво в Українській РСР. Важливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917-1959. Збірник документів. У 2 т. Т. 2: Червень 1941-1960 / Упоряд. І. Л. Бутич, В. С. Скорина, О. Й. Коробкова, В. П. Скоробогатов, Г. А. Ніколаєнко, Я. П. Токаренко, О. В. Килимник, Ю. В. Малишев, А. А. Петлюк, І. М. Премислер. - К. - 666 с.

Отмена крепостного права на Украине. Сборник документов и материалов / Сост. А. З. Барабой, В. М. Брожек, М. К. Козыренко, В. Т. Курандина, Ю. А. Курносов, Н. Н. Лещенко. - К. - 428 с.

Путівник по державному архіву Тернопільської області / Упоряд. М. П. Глинський, Т. Г. Давидова, Е. А. Дубілевський, Л. І. Лелекова, В. І. Мішньова, М. М. Нестерець, К. І. Тіщенко, В. О. Тіщенко, С. Г. Тукало. - Львів. - 203 с.

Соціальна боротьба в місті Львові в ХVІ- ХVІІІ ст. Збірник документів / Упоряд. А. Л. Грицеляк, А. М. Охрим, Х. А. Панек, П. І. Фостик-Захарчишина. - Львів. - 442 с.

Становище трудящих Львова. 1917-1939. Документи та матеріали / Упоряд. В. Я. Пащенко, А. Г. Сісецький, Г. С. Сизоненко, Я. Р. Дашкевич, Г. І. Ковальчак. - Львів. - 446 с.

Таємне стає явним. Документи про антинародну діяльність церковників на Закарпатті в період окупації / Упоряд. А. Гайдош, В. Місюра. - Ужгород. - 164 с.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною. Збірник документів. Т. 2. 1924- 1929 / Упоряд. В. М. Каюрова, В. П. Місюра. - Ужгород. - 576 с.

1962

Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской власти. Ноябрь 1917 - апрель 1918. Сборник документов и материалов / Сост. П. В. Замковой, Т. Н. Колишер, В. С. Коновалова, А. П. Лещенко, Д. С. Щедрина. - К. - 761 с.

В огне гражданской войны. Сборник документов и материалов из истории борьбы трудящихся Одесщины против объединенных сил внутренней и внешней контрреволюции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1918 - ноябрь 1920 / Сост. П. И. Воробей, Ю. Ф. Клинтух, О. И. Осадчук, М. Е. Раковский, Л. П. Скуднова, И. А. Хиони, П. Г. Чухрай. - Одесса. - 502 с.

Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941- 1945. Сборник документов и материалов / Сост. Б. Я. Бриккер, А. И. Голод, И. А. Истомин, Ф. П. Москалейчик, П. Н. Рашев, Е. Г. Яременко. - Днепропетровск. - 364 с.

Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917-1937. Збірник документів і матеріалів. У 3 т. Т. 1: Колгоспне будівництво на Україні. 1917-1927 / Упоряд. І. Х. Ганжа, Г. П. Карташова, А. З. Міщенко, А. Ф. Сергєєва, Є. П. Шаталіна, І. Л. Шерман. - К. - 852 с.

Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1918-1920. Сборник документов и материалов / Сост. Ю. Ф. Борщ, Ф. И. Ильин, М. А. Коломатский, О. С. Кременчугская-Мурай, В. С. Левин, Ю. П. Москаленко, Я. Г. Панин, В. С. Федорченко. - К. - 536 с.

Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор объединительного движения украинского народа за образование СССР. Сборник документов и материалов / Сост. П. П. Бачинский, А. Ф. Купцов, Н. С. Лубянов, Н. В. Нестерова, П. В. Палагин, М. А. Самодед, А. Н. Стадник, И. С. Фунштейн, В. А. Чирко, А. Д. Ярошенко. - К. - 454 с.

Комсомол Полтавщини у відбудовний період. 1921-1925. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. П. І. Бойко, П. Н. Ємець, А. І. Момонт. - Полтава. - 236 с.

Николаевщина в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. Март 1918 - декабрь 1920. Документы и материалы / М. И. Николаев, З. Д. Каткова, А. С. Галдина, Ш. С. Людковский, Г. С. Агафонова. - Херсон. - 408 с.

Петр Запорожец. Документы и материалы / Сост. А. И. Бабенко, С. А. Виниковецкий, К. И. Новофастовская. - Винница. - 180 с.

Радянська Ровенщина. 1939-1959. Документи і матеріали / Упоряд. П. І. Волкова, К. К. Ексузян, Т. І. Михайлюта, З. Ф. Сумарєва, В. М. Ткаченко, Д. Г. Шрекінгер. - Львів. - 432 с.

Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. Листопад 1918 - серпень 1919. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. П. П. Бистренко, В. М. Брожек, А. З. Міщенко, М. І. Тесленко, О. В. Тодосіна, І. Л. Шерман. - К. - 764 с.

Революционная борьба на Херсонщине в 1905-1907 гг. Сборник документов и материалов / Сост. Н. А. Даниленко, А. Г. Голубев, В. П. Завгородный, А. Н. Королева, Н. Г. Ладычук, Т. В. Романенко. - Херсон. - 480 с.

С ленинской "Правдой". Сборник документов и материалов / Редкол.: Н. Киценко, А. Кмоненко, Г. Тиранова, П. Чебаненко, М. Черевко. - Запорожье. - 98 с.

Філіал Львівського обласного державного архіву в Самборі. Путівник / Упоряд. Е. А. Дубілевський, І. М. Розенбліт, Г. В. Тюліна. - Львів. - 188 с.

Черкащина в період відбудови народного господарства. 1921-1925. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Г. М. Зудіна, О. К. Попова, В. С. Сергієнко, О. Г. Якименко. - Черкаси. - 328 с.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною. Збірник документів. Т. 3: 1930- 1933 / Упоряд. А. І. Гайдош. - Ужгород. - 532 с.

1963

Киевщина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Сборник документов / Сост. Ф. И. Ильин, М. А. Коломойский, О. С. Кременчугская-Мурай, В. С. Левин, П. М. Овчаренко, Л. Г. Панин. - К. - 134 с.

"Коммунару" - 100 лет / Редкол.: Л. С. Кирилова, Н. И. Кунак, К. Н. Олейник, А. Ф. Чистова. - Запорожье. - 118 с.

Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А. А. Батюк, І. Л. Бутич, П. М. Костриба, В. В. Кузьменко, А. П. Нагорна, Є. М. Савченко. - К. - 487 с.

Общественно-политическое движение на Украине. 1856-1862. Т. 1: Суспільно-політичний рух на Україні. 1856- 1862. Ruch spoleczno-polityczny na Ukrainie. 1856-1862 / Упоряд. Л. Обушенкова, В. Павелко, Б. Сукачев, Г. Марахов. - К. - 388 с. - (Серия "Восстание 1863 г. Материалы и документы". Powstanie Styczniowe. Materiaty i dokumenty. Москва; Wroclaw). - 388 с.

Пионеры коммунистического труда. Сборник документов и материалов о первых коллективах коммунистического труда на шахтах Донецкого совнархоза / Сост. Ф. П. Есенков, Е. Л. Поколенко, Е. Л. Смальченко, П. К. Сурженко. - Донецк. - 112 с.

Сумская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. Сборник документов и материалов / Сост. И. А. Авраменко, В. К. Бойко, И. А. Ильченко, Н. Ф. Сахарова. - Харьков. - 458 с.

Черниговский областной государственный архив и его филиалы в городах Нежине и Прилуках. Путеводитель / Сост. Г. П. Петрова, Н. А. Плетнева, И. А. Плетнев, И. И. Рабинович, Е. П. Романова, Е. П. Тессен. - К.; Чернигов. - 430 с.

Тарас Шевченко. Документи і матеріали. 1814-1863 / Упоряд. І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, Ф. К. Сарана, Г. С. Сизоненко, А. Г. Сісецький, В. С. Скорина. - К. - 565 с.

1964

Волинський обласний державний архів в м. Луцьку. Путівник / Упоряд. П. В. Кашевський, В. О. Замлинський, А. А. Кондратюк, М. Р. Миць, Д. Ю. Прихода, Л. І. Ракова, І. О. Ющенко. - Львів. - 251 с.

Державний архів Хмельницької області. Путівник / Упоряд. Є. І. Андрейцева, Т. Т. Вігерич, І. В. Гарнага, М. М. Горонескуль, О. П. Коваленко, А. І. Мамалига, М. Б. Мітельман, В. С. Ралко, Р. М. Ревякіна, Ц. М. Фірштейн. - Львів. - 304 с.

Донбас-Кузбасс. Сборник документов о творческих связях горняков Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов / Сост. А. В. Волченко, А. С. Мазюков, Т. В. Парфенова, Г. Я. Пономаренко, Е. С. Пискунова, Е. Н. Стуканов, А. И. Ярмаль. - Донецк. - 150 с.

За волю народну. 1921-1939. Боротьба трудящих Ровенщини за соціальне і національне визволення та возз'єднання з Радянською Україною. Документи і матеріали / Упоряд. М. О. Гарматюк, К. К. Ексузян, В. М. Козак, П. І. Мельничук, В. П. Миронов. - Львів. - 292 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 1 / Редкол.: І. Л. Бутич, І. П. Крип'якевич, Ф. П. Шевченко, К. Ф. Мартьянов. - К. - 291 с.

Николаевщина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Документы и материалы / Сост. Г. С. Агафонова, З. Д. Каткова, Ш. С. Людковский, М. И. Николаев. - Одесса. - 360 с.

Общественно-политическое движение на Украине. 1863-1864. Т. 2: Суспільно-політичний рух на Україні. 1863-1864. Ruch spoleczno-polityczny na Ukrainie. 1863- 1864 / Сост. В. Кузьменко, Л. Обушенкова, В. Павелко, Г. Марахов. - К. - 552 с. - (Серия "Восстание 1863 г. Материалы и документы". Powstanie Styczniowe. Materialy i dokumenty. Москва; Wroclaw). - 552 с.

Під прапором Жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні. 1921- 1928. Документи й матеріали / Упоряд. І. П. Лащик, А. Д. Мільшина, Г. С. Сизоненко, А. Г. Сісецький, М. М. Теслюк. - Львів. - 379 с.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925. Сборник документов и материалов / Сост. П. П. Бачинский, А. В. Бондаревский, Ш. Э. Резникова, В. П. Сидоренко, Е. П. Шаталина, К. К. Шиян. - К. - 596 с.

Радянське Прикарпаття. 1939-1959. Документи і матеріали / Упоряд. Н. М. Владико, В. Й. Гараць, Л. А. Кирилюк, М. П. Кухтар, Д. М. Месінг, Л. А. Підгайчук, М. П. Хвостін, П. М. Яцків. - Ужгород. - 536 с.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною. Збірник документів. Т. 4. 1934-1938 / Упоряд. О. П. Славік. - Ужгород. - 596 с.

1965

Боротьба трудящих Волині за возз'єднання з Радянською Україною. 1929- 1939. Збірник документів і матеріалів. Ч. 2. / Упоряд. В. О. Замлинський, П. В. Кашевський, Л. М. Мінаєва, Л. І. Ракова. - Львів. - 432 с.

Вінниччина в період Великої Вітчизняної війни. 1941-1945. Хроніка подій / Упоряд. А. Г. Бабенко, М. Л. Бабій, С. Я. Вініковецький, В. П. Воловик, А. А. Міняйло, Б. Д. Нененко. - К. - 140 с.

Государственный архив Киевской области. Путеводитель / Сост. Ю. Ф. Борщ, В. С. Левин, А. И. Милова, Ф. М. Радомысльская, Ю. П. Хонинева. - К. - 411 с.

Документы об освободительной войне украинского народа. 1648-1654 / Сост. А. З. Барабой, И. Л. Бутич, А. Н. Катренко, Е. С. Компан. - К. - 828 с.

Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. Спеціальні історичні дисципліни / Редкол.: І. Л. Бутич, П. П. Гудзенко, Л. В. Гусева, А. М. Катренко, Ф. П. Шевченко. - К. - 90 с.

З досвіду діяльності органів партійно-державного контролю України по залученню мас до управління державою. 1923-1934. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. І. І. Гончарук, С. К. Кукреш, О. І. Матушкін, Г. Ф. Мишак, Л. П. Нагорна, А. Б. Фельзер, А. Д. Ярошенко. - К. - 405 с.

Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917-1937. Збірник документів і матеріалів. У 3 т. Т. 2: Здійснення суцільної колективізації на Україні. 1927-1934 / Упоряд. І. Х. Ганжа, О. О. Кривошеєва, Г. М. Михайличенко, Н. І. Ткач, Є. П. Шаталіна, І. Л. Шерман. - К. - 836 с.

История Харьковского паровозостроительного завода. 1917-1932. Сборник документов и материалов / Сост. М. П. Авдушева, Л. Г. Антонец, В. А. Вострикова, Н. К. Калюжная, Р. С. Липянская, Е. И. Пахнин, К. К. Шиян. - Харьков. - 455 с.

История Харьковского тракторного завода им. Орджоникидзе. Сборник документов и материалов. Т. 2. Июнь 1941-1962 / Сост. Н. К. Калюжная, Л. Ф. Майстренко, В. К. Онищенко, Е. И. Пахнин, А. И. Эпиштейн. - Харьков. - 294 с.

Йосифінська (1785-1788) і францисканська (1819- 1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів / Упоряд. П. Захарчишина, П. Пироженко, В. Сіверська. - К. - 355 с.

Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни. 1941- 1945. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Є. І. Горбунова, В. Л. Калініченко, І. Ф. Курас, Г. В. Михайлова, О. Ф. Нагорний, Є. О. Соколовська. - Дніпропетровськ. - 305 с.

Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ- ХVІІ ст. Вип. 2, кн. 12- 22. 1601- 1614 / Упоряд. Л. А. Проценко, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. - К. - 352 с.

Кременецький земський суд. Описи актових книг ХVІ-ХVІІ ст. Вип. 3, кн. 23-35. 1616-1625 / Упоряд. Л. А. Проценко, З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. - К. - 315 с.

Львівський обласний державний архів. Путівник / Упоряд. В. І. Котельнікова, Р. Б. Плоткіна, О. М. Рузанова. - Львів. - 375 с.

Микола Федорович Сумцов. 1854-1922. Опис документальних матеріалів особистого фонду 794. 1876-1921 / Упоряд. І. О. Іваницька, О. Д. Катруха. - К. - 137 с.

Правда про унію. Документи і матеріали / Упоряд. В. О. Бунченко, Н. Ф. Врадій, Я. Д. Ісаєвич, Г. В. Подоляк, Ю. Ю. Сливка. - Львів. - 375 с.

Робітничий рух на Україні в роки реакції. Червень 1907 - жовтень 1910. Збірник документів / Упоряд. М. В. Демченко, Т. Б. Слюдікова. - К. - 333 с.

Сумський обласний державний архів та його філіали у містах Конотопі і Ромнах. Путівник / Упоряд. І. О. Авраменко, Т. М. Бойко, І. О. Ільченко, Н. Ф. Сахарова. - К. - 295 с.

Таємне стає явним. Документи про антинародну діяльність церковників на Закарпатті в період окупації. Вид. 2-е, доп. / Упоряд. А. І. Гайдош, В. П. Місюра. - Ужгород. - 172 с.

Харьковская партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства. Август 1943-1950. Сборник документов и материалов / Сост. М. П. Авдушева, Л. Г. Антонець, Н. К. Калюжная, Л. Ф. Майстренко, Е. И. Пахнин, Г. М. Сладнев, А. П. Шаповал. - Харьков. - 428 с.

Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941-1943. Сборник документов и материалов / Сост. Р. И. Мильнер. - Харьков. - 428 с.

Шляхом Жовтня. Визволення радянською армією Закарпатської України і возз'єднання її з Радянською Україною. Збірник документів. Т. 6. Серпень 1944 - січень 1946 р. До 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції / Упоряд. Г. І. Сіяртова. - Ужгород. - 448 с.

1966

Іван Франко. Документи і матеріали. 1856-1965 / Упоряд. І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, О. А. Купчинський, А. Г. Сісецький. - К. - 544 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 2 / Редкол.: І. Л. Бутич, І. П. Крип'якевич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко. - К. - 288 с.

Кіровоградський обласний державний архів. Путівник / Упоряд. Е. І. Горбунова, Т. В. Михайлова. - К. - 255 с.

Миколаївський обласний державний архів. Путівник / Упоряд. В. В. Блябліна, Г. С. Галдіна, С. О. Голосна, М. О. Кравченко, Ш. С. Людковський, М. І. Степаненко. - К. - 296 с.

Під прапором Жовтня. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні. 1929-1939. Документи і матеріали / Упоряд. А. Д. Мільшина, Г. С. Сизоненко, А. Г. Сісецький, М. М. Теслюк. - Львів. - 491 с.

Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики. 1926-1932. Сборник документов и материалов / Сост. Р. В. Довженко, Т. П. Киктенко, Ф. А. Милославская, Л. Н. Николаенко, Е. П. Шаталина. - К. - 594 с.

Рабочее движение на Украине в период первой мировой империалистической войны. Июль 1914 г. - февраль 1917 г. Сборник документов и материалов / Сост. Н. П. Панчик, Т. Б. Слюдикова, Л. Д. Хмель, В. И. Шелудченко, И. Т. Щербина. - К. - 436 с.

Филиал Одесского областного архива в г. Измаиле. Путеводитель / Сост. А. П. Белобородова, М. Л. Зингер, Е. П. Хабалашвили, В. К. Япарова. - К. - 184 с.

1967

Борьба трудящихся украинских придунайских земель за социальное и национальное освобождение. 1918-1940. Сборник документов и материалов / Сост. А. Д. Бачинский, А. П. Белобородова, И. В. Гречуха, Ф. И. Желтиков, М. Л. Зингер, П. А. Кундаров, Е. П. Хабалашвили, И. А. Хливненко, В. К. Япарова. - Одесса. - 328 с.

Гражданская война на Украине. 1918-1920. Сборник документов и материалов. В 3 т., 4 кн. Т. 1, кн. 1: Освободительная война украинского народа против немецко-австрийских оккупантов, разгром буржуазно-националистической Директории / Сост. А. З. Мищенко, В. Т. Панкратьева, С. О. Розин, А. Ф. Сергеева, Е. П. Шаталина. - К. - 874 с.; Т. 1, кн. 2: Борьба рабочих и крестьян за освобождение Украины от интервентов Антанты и деникинцев. Ноябрь 1918 - апрель 1919 / Сост. М. А. Рубач. - К. - 490 с.; Т. 2.: Борьба против деникинщины и петлюровщины на Украине. Май 1919 г. - февраль 1920 / Сост. А. М. Михайличенко, В. Г. Панкратьева, С. О. Розин, А. Ф. Сергеева, Е. П. Шаталина. - К. - 917 с.; Т. 3: Крах белопольской интервенции. Разгром украинской националистической контрреволюции и белогвардейских войск Врангеля. Март - ноябрь 1920 / Сост. О. Е. Кривошеева, Ф. А. Милославская, А. З. Мищенко, Л. Н. Николаенко. - К. - 909 с.

За владу Рад! Боротьба трудящих України за перемогу Великого Жовтня і зміцнення Радянської влади. 1917- 1920. Фотоальбом "50 років Радянської влади" / Упоряд. Г. С. Пшеничний, Д. С. Щедріна. - К. - 214 с.

Радянська Буковина. 1940-1945. Документи і матеріали / Упоряд. О. І. Ємельянова, Ю. П. Ляпунов, О. П. Потапова, Д. П. Скурлатов, В. А. Тюков, І. К. Юрчук. - К. - 404 с.

Слава Черкащини. 1917-1967 / За ред. О. Л. Стешенка. - Дніпропетровськ. - 262 с.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне визволення, за возз'єднання з Радянською Україною. Збірник документів. Т. 5. 1938-1944 / Упоряд. Г. І. Сіяртова. - Ужгород. - 520 с.

1968

Гражданская война на Екатеринославщине. Февраль 1918-1920. Документы и материалы / Сост. Ф. П. Москалейчик, П. Н. Рашев, Е. Е. Сергеева, Е. Г. Яременко. - Днепропетровск. - 360 с.

Запорізький обласний державний архів та його філіал у м. Мелітополі. Путівник / Упоряд. О. П. Горіна, Л. Ф. Крупіна, Г. П. Лисенко, Д. І. Шкловська. - К. - 295 с.

Из истории дружбы украинского и узбекского народов. 1941-1945. Сборник документов и материалов / Сост. И. А. Алимов, В. В. Кузьменко, В. С. Скорина. - К. - 148 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 3 / Редкол.: І. Л. Бутич, І. П. Крип'якевич, Ф. П. Шевченко, А. М. Катренко. - К. - 300 с.

Комітети незаможних селян України. 1920-1933. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Г. Т. Ісип, А. П. Карташова, А. З. Міщенко, А. А. Недух. - К. - 637 с.

Львівщина у Великій Вітчизняній війні. 1941-1945. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. С. В. Ігнатьонок, К. С. Корнєєва, П. П. Панченко, І. М. Потайчук, Г. С. Сизоненко, М. П. Тесленко. - Львів. - 408 с.

Ордена Леніна колгосп "Перше Травня". 1940-1967. Документи і матеріали / Упоряд. Н. М. Владико, В. Й. Гараць, Л. А. Кирилюк, Д. М. Месінг, М. П. Хвостін. - Ужгород. - 186 с.

Правда про унію. Документи і матеріали. Вип. 2, доп. / Упоряд. В. О. Бунченко, Н. Ф. Врадій, Я. Д. Ісаєвич, Г. В. Подоляк, Ю. Ю. Сливка. - Львів. - 424 с.

Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов / Сост. К. А. Андрюхина, В. А. Коростелин, Н. Г. Кривцова, А. А. Степанова, В. А. Широков. - Симферополь. - 244 с.

Советский придунайский край. 1940- 1945. Документы и материалы / Сост. А. Д. Бачинский, А. П. Белобородова, И. В. Гречуха, П. А. Кундаров, Е. П. Хабалашвили, И. А. Хливненко, Е. И. Цимбал, В. К. Япарова. - Одесса. - 408 с.

Третя республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. Спеціальні історичні дисципліни / Редкол.: І. Л. Бутич, А. М. Катренко, Ф. П. Шевченко. - К. - 423 с.

Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та спеціальних історичних дисциплін. Перша секція. Архівознавство і діловодство / Редкол.: В. П. Боднар, В. С. Коновалова, П. І. Павлюк. - К. - 290 с.

Херсонская область в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Сборник документов и материалов / Сост. М. И. Бизер, М. И. Давыдов, Е. С. Каминская, А. Н. Королева, Н. Г. Ладычук, З. С. Орлова. - Одесса. - 296 с.

1969

Житомирщина у Великій Вітчизняній війні. 1941-1945. Збірник документів та матеріалів / Упоряд. І. І. Денисенко, В. В. Калінкіна, К. А. Маймула, В. С. Новікова, Л. Г. Шеременко, Є. З. Шехтман, Д. В. Шмін. - К. - 290 с.

Жовтень на Запоріжжі. Збірка спогадів учасників боротьби за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі / Редкол. і упоряд. В. М. Костецький, І. П. Щербак, П. Т. Кривчик, П. К. Чебаненко, М. Т. Чемерисов, А. П. Литвяков. - Дніпропетровськ. - 141 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 4 / Ред. А. М. Катренко. - К. - 299 с.

Кинолетопись. Аннотированный каталог киножурналов и документальных фильмов украинских студий. 1923-1941 / Сост. М. Н. Базанова, Л. М. Головко, Л. П. Маркитан, Г. С. Михнушева, Л. Б. Пилькевич, Н. Н. Слончак, С. П. Цин, Т. Н. Червякова. - К. - 182 с.

Леніна славлять Карпати. Спогади тих, хто бачив і слухав В. І. Леніна, хто брав участь у революційних битвах за перемогу Великого Жовтня. Документи, нариси, репортажі про боротьбу комуністів Буковини, Закарпаття і Прикарпаття за ленінські ідеї / Упоряд. М. І. Кубик, В. Л. Микитась, О. С. Романець. - Ужгород. - 168 с.

Луганщина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Сборник документов и материалов / Сост. А. М. Бурлаков, Н. А. Буцько, В. Е. Вилисова, А. Ф. Воронкин, Г. Я. Яремченко, В. И. Калашников, В. П. Крикунов, И. А. Пащенко, В. Д. Полежаева. - Донецк. - 375 с.

Ордена Леніна колгосп імені Леніна. Збірник документів і матеріалів з історії Летавського колгоспу імені Леніна Хмельницької області / Упоряд. І. В. Гарнага, Ц. М. Фірштейн. - Львів. - 288 с.

Поділля у Великій Вітчизняній війні. 1941-1945. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. В. Г. Абрамова, Г. В. Вітряна, І. В. Гарнага, І. І. Кириченко, Ц. М. Фірштейн. - Львів. - 416 с.

Трудящі Чернігівщини В. І. Леніну. Добірка документів / Упоряд. О. П. Тесен, І. Й. Рабінович. - Чернігів. - 76 с.

Украинско-армянские связи в ХVІІ веке. Сборник документов / Сост. Я. Р. Дашкевич. - К. - 164 с.

1970

Акти села Одрехови / Упоряд. І. М. Керницький, О. А. Купчинський. - К. - 260 с.

В. І. Ленін і український народ. Збірник документів / Упоряд. Ю. В. Бабко, З. М. Громова, Т. М. Кольяк, П. У. Шатов, Д. С. Щедріна. - К. - 932 с.

Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. Збірник документів / Упоряд. І. Л. Бутич, М. І. Бутич, О. А. Купчинський, Л. А. Проценко, В. Д. Чунтулова. - К. - 660 с.

Дорогой наш Ильич. Сборник документов и материалов / Сост. А. Ф. Василевский, Г. И. Денисенко, В. В. Калинкина, И. Г. Микин, В. П. Макеенко, В. С. Новиков, Л. Г. Шеременко, М. В. Чекарева. - Житомир. - 94 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 5 / Редкол.: І. Л. Бутич, А. М. Катренко, Ф. П. Шевченко. - К. - 220 с.

Калуш - місто хіміків. Документи і матеріали / Упоряд. Н. М. Владико, Л. А. Кирилюк, А. Б. Кондратенко, Д. М. Месінг, І. Г. Посторонко, Л. М. Правдива, М. П. Хвостін. - Ужгород. - 176 с.

Лев Володимирович Писаржевський. 1871-1933. Опис документальних матеріалів особистого фонду 680. 1871-1967 / Упоряд. О. Є. Сергєєва, Т. А. Чиркова. - К. - 76 с.

Ленінські зорі над Сумщиною. До 100-річчя від дня народження В. І. Леніна / Упоряд. І. Т. Гринченко, І. Т. Тарасенко. - Харків. - 263 с.

Микола Дмитрович Пильчиков. 1857-1908. Опис документальних матеріалів особистого фонду 783 / Упоряд. О. Д. Катруха, З. П. Нещадна. - К. - 164 с.

Ровенський обласний державний архів. Путівник / Редкол.: К. І. Тищенко, З. О. Сендик, А. П. Купчинський. - К. - 260 с.

Советское Дунайское пароходство. 1944-1969. Документы и материалы / Сост. А. Д. Бачинский, А. П. Белобородова, И. В. Гречуха, П. А. Кундаров, Е. П. Хабалашвили, Е. И. Цымбал, В. К. Япарова. - Одесса. - 221 с.

Трудящі Поділля В. І. Леніну. Збірник документів. - Хмельницький. - 88 с.

Чернігівщина у Великій Вітчизняній війні. 1941-1944. Добірка документів. До 25-річчя перемоги над фашистською Німеччиною / Упоряд. О. П. Тесен, І. Й. Рабінович, Б. Ф. Юр'єв. - Чернігів. - 185 с.

1971

Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1945. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. М. Л. Бабій, А. Г. Бабенко, С. С. Байда, М. М. Бех, С. Я. Вініковецький, В. І. Кравчук. - Одеса. - 308 с.

Волинь Радянська. 1939-1964. Збірник документів і матеріалів. / Упоряд. В. О. Замлинський, І. В. Колесник, Л. М. Мінаєва, Е. В. Смирнова. - Львів. - 346 с.

Довідник перейменувань вулиць та площ Львова / Упоряд. Л. Р. Грабко, Б. В. Мельник. - Львів. - 267 с.

Документи розповідають / Упоряд. А. Гайдош, Л. Кирилюк. - Ужгород. - 188 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 6 / Редкол.: І. Л. Бутич, І. О. Гуржій, В. С. Скорина, Ф. П. Шевченко. - К. - 211 с.

Історія колективізації сільського господарства Української РСР. 1917-1937. Збірник документів і матеріалів. У 3 т. Т. 3: Зміцнення і дальший розвиток колгоспного ладу на Україні. 1933-1937 / Упоряд. І. Х. Ганжа, В. Г. Панкратьєва, Н. І. Ткач, Є. П. Шаталіна, І. Л. Шерман. - К. - 788 с.

Каталог колекції документів Київської археографічної комісії. 1869-1899 / Упоряд. Я. Р. Дашкевич, Л. А. Проценко, З. С. Хомутецька. - К. - 183 с.

Леся Українка. Документи і матеріали. 1871-1970 / Упоряд. І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, І. М. Калинець, О. А. Купчинський, А. Г. Сісецький, В. С. Скорина. - К. - 488 с.

Радянська Тернопільщина. 1939-1958. Документи й матеріали / Упоряд. М. П. Глинський, М. М. Нестерець. - Львів. - 432 с.

Херсонський обласний державний архів. Путівник / Упоряд. М. Х. Берлінська, Т. К. Богдан, З. С. Орлова Д. О. Полякова. - К. - 414 с.

1972

В братньому єднанні. Добірка документів. До 50-річчя утворення СРСР. - Чернігів. - 43 с.

В братской семье. Документы и материалы о борьбе трудящихся украинских придунайских земель за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. 1946-1958 / Сост. А. Д. Бачинский, А. П. Белобородова, В. Т. Коломийчук, П. А. Кундаров, Е. П. Хабалашвили, В. К. Япарова. - Одесса. - 248 с.

В єднанні - наша сила. Добірка документів до 50-річчя утворення СРСР. - Хмельницький. - 24 с.

В труде, как в бою. Из истории социалистического соревнования на николаевских судостроительных заводах. 1920-1972. Сборник документов и материалов / Сост. И. А. Быченков, З. Д. Каткова, И. И. Лебедева, Ш. С. Людковский. - Одесса. - 362 с.

Державні архіви Української РСР. Короткий довідник / Упоряд. А. В. Кентій, В. С. Коновалова, І. П. Кравченко, М. О. Місерман, О. Г. Мітюков, Г. С. Пшеничний, М. Г. Савченко. - К. - 200 с.

Дружба шахтеров Донбасса и Кузбасса. 1917-1972. Документы и материалы / Сост. С. М. Мельник, Е. Я. Дуплякина, Н. Н. Заставская, Е. И. Чусовитина. - Донецк. - 248 с.

Історичні джерела та їх використання. Вип. 7 / Редкол.: П. С. Дишлевий, О. Г. Мітюков, В. Г. Сарбей, В. С. Скорина, Ф. Т. Шевченко. - К. - 171 с.

Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233-1799 / Упоряд. О. А. Купчинский, Е. Й. Ружицький. - К. - 674 с.

Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор объединительного движения украинского народа за образование СССР. Сборник документов и материалов. Изд. 2-е, доп. / Сост. П. И. Павлюк, П. П. Бачинский, Л. И. Лозенко, Н. С. Лубянов, В. В. Масловская, А. М. Михайличенко, М. А. Самодед, А. Н. Стадник, В. А. Чирко, Е. П. Шаталина, А. Д. Ярошенко. - К. - 680 с.

Летопись братства. Документы, статьи, воспоминания, очерки, стихи / Сост. А. К. Белоконь, М. Б. Лангман, Н. Ф. Хорошайлов. - Донецк. - 263 с.

Плечом к плечу. Пліч-о-пліч. Плячо у плячо. Сборник документов о боевом содружестве трудящихся Брянской, Гомельской, Черниговской областей в годы гражданской (1918-1920) и Великой Отечественной (1941-1945) войн / Сост. Э. Д. Брежнева, М. Ф. Долгова, Л. В. Налетова, З. А. Петрова, К. Ф. Савкина, Я. Д. Соколов, А. Н. Дмитренко, А. К. Зеленков, В. Д. Карпов, Л. Н. Кислова, В. А. Луговская, Е. С. Покидько, И. И. Фастовская, Н. Я. Филиппская, М. Т. Яцура, Б. Ф. Юрьев. - Тула. - 261 с.

П'ята республіканська наукова конференція істориків-архівістів, присвячена 50-річчю утворення СРСР. Матеріали / Редкол.: П. С. Дишлевий, О. Г. Мітюков, П. І. Павлюк. - К. - 237 с.

1973

Крым в период Великой Отечественной войны. 1941-1945. Сборник документов и материалов / Сост. И. П. Кондранов, А. А. Степанова. - Симферополь. - 294 с.

Революционное движение в Придунайском крае. 1900-1917. Документы и материалы / Сост. А. Д. Бачинский, А. П. Белобородова, П. А. Кундаров, Л. С. Нагорных, Е. П. Хабалашвили, В. К. Япарова. - Одесса. - 220 с.

Харьковщина в период гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1918-1920. Сборник документов и материалов / Сост. А. И. Бурик, Е. В. Дягилев, Н. К. Калюжная, Р. С. Липянская, Л. Ф. Майстренко, В. Г. Панкратьева, Е. П. Шаталина, Л. Г. Шульга. - Харьков. - 322 с.

1974

Енерговелетень Прикарпаття. Документи і матеріали. 1962-1973 / Редкол.: Н. М. Владико, В. Г. Григорович, Л. А. Кирилюк, М. П. Корбутяк, І. М. Рибін, Л. М. Правдива, А. Д. Щербаков, Д. І. Юхнович. - Ужгород. - 231 с.

Класова боротьба селянства Східної Галичини. 1772-1849. Документи і матеріали / Упоряд. О. А. Купчинский, А. Г. Сісецький, Ф. І. Стеблій. - К. - 596 с.

Полтаві 800 років. 1174-1974. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. П. Х. Білий, П. Н. Ємець, В. Н. Жук, В. Є. Лобурець, Н. Х. Пайдем, З. М. Суховська, А. С. Черевань. - К. - 419 с.

Пролетарский интернационализм - наше знамя. 1917-1974. Документы и материалы / Сост. С. М. Мельник, В. Ф. Бурносов, А. В. Грушко, Н. Н. Заставская, В. Д. Смальченко, Е. Н. Стуканов, С. В. Титова. - Донецк. - 292 с.

Соціалістична перебудова сільського господарства Кіровоградщини. 1917-1941. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Є. І. Горбунова, М. С. Карамишева, Т. В. Михайлова, І. А. Пархоменко. - К. - 284 с.

На початок
На початок